Archwiliwch y gweithgareddau a’r digwyddiadau rydym ni’n eu cynnig

Ieithoedd hynafol a hanes

Ysgol Haf Ieithoedd Hynafol Abertawe BL9

Bydd cyrsiau dwys i Ddechreuwyr, Lefel Ganolradd a Lefel Uwch mewn Lladin a Groeg; Hieroglyffau i Ddechreuwyr; a Lladin Canoloesol; y maent gyfwerth ag un semester o'r iaith yn y brifysgol. Mae'r cyrsiau'n agored i bawb sy'n 13 oed neu'n hŷn.

Llythrennedd trwy Groeg Hynafol BL9

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynllun y Prosiect Iris llwyddiannus, Prosiect Groeg Hynafol, i gyflwyno disgyblion oedran ysgol uwchradd i Roeg fel gwraidd yr iaith Saesneg a nifer o ieithoedd eraill.  Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Llythrennedd drwy Ladin BL9  

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynllun llwyddiannus Prosiect Iris Literacy through Latin i ymgysylltu â phlant yn gynnar a’u cyflwyno i’r iaith Ladin fel gwraidd yr iaith Saesneg a sawl iaith arall. Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Dysgu Hanes yr Henfyd BL9

Mae'r Prosiect yn helpu ysgolion â darpariaeth cwricwlwm Hanes ar y Groegiaid a'r Rhufeiniaid, gyda myfyrwyr yn gwirfoddoli i addysgu agweddau ar y cwricwlwm.  Mae pob gweithgaredd yn helpu disgyblion i ddatblygu eu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu Saesneg.  Cymerwch olwg ar yr adnoddau ar-lein hefyd.

Gwyddoniaeth

Areithiau ffiseg mewn ysgolion uwchradd BL9

Mae’r pynciau canlynol ar gael: Seryddiaeth, Cosmoleg, Trydan, Ynni, Grymoedd a mudiant, Disgyrchiant, Golau, Ffiseg Tymheredd Isel, Defnyddiau, Nanodechnoleg, Opteg, Mecaneg Cwantwm, ac Ymbelydredd.

Sbectrometreg Màs - Beth sydd yn fy nhabled lleddfu poen BL9-13

Mae'r gweithgaredd hwn yn gyflwyniad rhyngweithiol a'i nod yw cynyddu dealltwriaeth myfyrwyr o ddamcaniaeth atomig a'r tabl cyfnodol, adweithiau cemegol a dadansoddi sylweddau mewn amgylchedd gwaith dadansoddi o fewn Cyfleuster Cenedlaethol.

Diwrnodau Blas ar Wyddoniaeth S4 BL9

Mae S4 yn cynnig diwrnodau pynciau gwyddonol cyffredinol, bioleg, geneteg, y tywydd, cyfrifiadureg, daearyddiaeth a ffiseg. Mae pob rhaglen am ddim ac mae bwrsariaethau ar gael ar gyfer teithio hefyd.

Mathemateg

Dosbarthiadau Meistr y Sefydliad Brenhinol ar Fathemateg BL9

Mae’r gweithgaredd yn cynnwys cyfres o chwe darlith ryngweithiol ar foreau Sadwrn yn ystod tymor y gwanwyn i fyfyrwyr mwy abl a dawnus blwyddyn 9, ar ystod o bynciau mathemategol amrywiol. Disgwylir i fyfyrwyr geisio cymhwyso’r syniadau eu hunain, naill ai’n unigol neu mewn grwpiau bychain.

Sgyrsiau Gyrfaoedd Mathemateg Bellach BL9

Bydd y myfyrwyr yn craffu ar sut y defnyddir pynciau mathemategol penodol mewn bywyd go iawn, enghreifftiau o yrfaoedd y mae gradd mewn Mathemateg yn ofynnol ar eu cyfer, cyfraddau prifysgolion a gofynion mynediad prifysgolion. Bydd ysgolion yn derbyn taflenni gwybodaeth am yrfaoedd mewn pynciau mathemategol.

Cyfrwng Cymraeg

Myfyrwyr yn cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg BL9

Gall ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a cholegau addysg bellach, ofyn i’n myfyrwyr Prifysgol sy’n rhugl yn y Gymraeg ddod ar leoliad i gefnogi’r gwaith o gyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg a chefnogi profiad disgyblion o addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion.