Sefydliad Ymchwil ar gyfer Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol

Mae gwyddor gymdeithasol gymhwysol yn astudio'r ffordd y mae pobl yn ymddwyn, a'u heffaith ar y byd o'u cwmpas. Mae hyn yn golygu y gall gwmpasu elfennau fel economeg, seicoleg, troseddeg, daearyddiaeth ddynol a gerontoleg.

Mae ymchwil I'r meysydd hyn yn gynyddol bwysig yn yr oes sydd ohoni, wrth i'r pwyslais ar gwrdd â heriau byd-eang, megis heneiddio a'r economi ddigidol, ddod i'r amlwg. Er enghraifft, y goblygiadau economaidd a chymdeithasol sy'n codi o ddefnyddio technolegau newydd, megis ar boblogaeth sy'n heneiddio, yn aml yw'r agweddau mwyaf arloesol a phwysig mewn ymchwil.

Mae angen ymchwil rhyng- ac aml-ddisgyblaethol, a'r syniadau a dulliau arloesol sy'n deillio o hynny, er mwyn ymateb i heriau o'r fath. Roedd safon yr ymchwil i'r gwyddorau cymdeithasol cymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe yn amlwg yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) diweddaraf gan arwain at greu'r Sefydliad Ymchwil ar gyfer Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol.


Mae'r Sefydliad Ymchwil ar gyfer Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol (RIASS) yn gydweithrediad blaenllaw sy'n dwyn ynghyd yr arbenigedd ymchwil gorau yn y gwyddorau cymdeithasol, dynol, iechyd ac amgylcheddol ar draws y Brifysgol. Drwy dynnu ar arbenigedd canolfannau ymchwil ar draws y Brifysgol, megis:


Mae RIASS yn gallu sicrhau bod y gwyddorau cymdeithasol cymhwysol yn cael eu mewnblannu ar draws y Brifysgol.

Bydd RIASS hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddatblygiad a hyfforddiant y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr cymdeithasol. Yn ddiweddar mae'r ESRC wedi crynhoi cyllid ar gyfer doethuriaethiau o fewn nifer llai o sefydliadau ledled y DU gan arwain at greu Canolfan ESRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTC), y mae Prifysgol Abertawe yn aelod ohoni. Mae RIASS yn gweithredu fel cartref ar gyfer cangen Abertawe DTC Cymru ar ran y Brifysgol.

Gyda ffocws allanol cryf yn mae RIASS yn meithrin cydweithrediadau ymchwil gyda sefydliadau tebyg dros y byd, tra hefyd yn gwasanaethu'r gymuned leol drwy ymgysylltu â busnesau, y cyhoedd a'r sector gwirfoddol.

Cafodd RIASS ei lansio'n ffurfiol ym mis Tachwedd 2011, gyda chefnogaeth Yr Athro Paul Boyle, Prif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.