Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Sut ydyn ni'n rheoli, defnyddio a storio eich data.

Pam ein bod yn defnyddio eich data

Fel cyn-fyfyrwyr neu gyfeillion Prifysgol Abertawe, byddwn yn defnyddio eich manylion i gysylltu â chi trwy'r post, e-bost, dros y ffôn, neges destun ac/neu gyfryngau cymdeithasol, gan gydymffurfio gydag unrhyw ddewisiadau a fynegwyd gennych*. Rydym yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am ddatblygiadau a symudiadau gan Brifysgol Abertawe, ei myfyrwyr a staff, a'i chyn-fyfyrwyr.

Byddwn hefyd yn cynnig cyfleoedd i chi ymgysylltu gyda'r Brifysgol fel llysgennad, cyfaill a chefnogwr. Gallai hyn gynnwys codi arian, ble byddwn yn gofyn i chi gefnogi cennad y Brifysgol i greu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu, er lles pawb.

Cedwir eich data yn ddiogel ac yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data. Ni fydd eich data yn cael ei ddatgelu i unrhyw sefydliadau allanol ac eithrio'r rhai sy'n gweithredu fel asiantau ar ran y Brifysgol dan gytundebau cyfrinachedd llym. Ni fydd data fyth yn cael ei “werthu” i elusennau neu gwmnïau eraill.

Pa fanylion sydd yn cael eu cadw

Yr wybodaeth a gedwir gan Brifysgol Abertawe yw enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill (os yn hysbys), a gwybodaeth ynghylch eich cwrs neu gyrsiau gradd ym Mhrifysgol Abertawe (neu sefydliad rhagflaenydd). Efallai y byddwn hefyd yn cadw data am roddion a wnaed, manylion busnes, cyfeiriadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltiadau ffôn ac e-bost, ac/neu wybodaeth benodol arall a ddarparoch i ni trwy ddulliau megis ymatebion arolygon ac ati.

Sut ydym yn cadw eich data yn gywir

Er mwyn sicrhau cywirdeb y data, efallai y byddwn yn chwilio am a chadw gwybodaeth sydd ar gael gan ffynonellau cyhoeddus dibynadwy. Mae codi arian i gefnogi'r Brifysgol yn elfen bwysig o'n gwaith elusennol, felly efallai y byddwn yn cynnal gwerthusiadau i ystyried potensial unigolion i wneud rhoddion.  Cyfeirir at hyn weithiau fel ‘sgrinio cyfoeth’.

Efallai y byddwn hefyd yn ymgynghori â ffynonellau amgen a ffynonellau sydd ar gael i'r cyhoedd er mwyn gwneud gwiriadau cywirdeb data, megis: Cronfa Ddata Newid Cyfeiriad Cenedlaethol y Post Brenhinol (NCOA); System Wybodaeth  BT (OSIS) a chronfeydd data gwybodaeth am gyfoeth. Efallai y byddwn hefyd o bryd i'w gilydd yn adolygu'r wybodaeth cyflogaeth sydd gennym amdanoch drwy wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd, megis y cyfryngau cymdeithasol, erthyglau papur newydd a chyhoeddiadau, gwefannau cwmni, Tŷ'r Cwmnïau a chronfeydd data gwybodaeth eraill am gwmnïau, a chofrestri'r Comisiwn Elusennau a Swyddfa Rheoleiddiwr Elusennau'r Alban (OSCR). Pan fyddwn yn penodi sefydliad allanol i sgrinio gwybodaeth, bydd unrhyw drefniadau o'r fath yn destun cytundeb ffurfiol rhwng Prifysgol Abertawe a’r sefydliad hwnnw, er mwyn amddiffyn diogelwch eich data.

Eich hawliau mewn perthynas â’r data rydym yn gadw

Mae eich hawliau mewn perthynas â'r data personol sydd gennym amdanoch chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, yn dymuno cyfyngu ar brosesu data gan gynnwys data ar gyfer marchnata neu ddim eisiau i’r Brifysgol gysylltu â chi, cysylltwch â ni neu diweddarwch eich dewisiadau*. Os byddwch yn dewis optio allan o bob cyfathrebu, bydd ychydig  bach o wybodaeth yn cael ei chadw bob amser i wneud yn siŵr nad ydym yn cysylltu â chi eto'n anfwriadol.

Fel gwrthrych data, o dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennych hawl i ofyn i weld y data personol a gedwir amdanoch. Cysylltwch â ni neu ein Swyddog Diogelu Data i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych yn anfodlon â’r ffordd mae eich data personol wedi cael ei brosesu gallwch gwyno'n uniongyrchol i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae’r tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch sut y rheolir eich data.

* Gallwch hefyd ddewis teilwra sut fyddwn yn cysylltu â chi, ac/neu yn gallu dad-danysgrifo i unrhyw gyswllt gan Brifysgol Abertawe. Rhowch wybod i ni beth yw eich dewis.

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

e: daro@abertawe.ac.uk
t: +44 (0)1792 295156

Cliciwch yma i weld Polisi Cwcis Prifysgol Abertawe