Beth yw effaith economaidd y datblygiad?

Mae prosiect Datblygu'r Campws, gwerth £450 miliwn, yn digwydd dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd, a bydd yn adfywiad enfawr i ardal Bae Abertawe ac i economi Cymru yn ei chyfanrwydd.

Mae’n rhan o strategaeth adfywio economaidd ehangach ar gyfer y Dinas-ranbarth, a bydd yn gwneud cyfraniad sylweddol at fywyd addysgol ac economaidd Cymru. Amcangyfrifir y bydd y datblygiad cyfan, dros gyfnod o ddeng mlynedd, yn cael effaith economaidd o fwy na £3 biliwn.

Bydd y gwaith adeiladu ei hun yn creu rhyw 10,000 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol, a bydd yn sbarduno gwerth dros £430 miliwn o weithgarwch economaidd, a £390 miliwn ohono yng Nghymru.

Beth yw ystyr 'adeiladu Economi Wybodaeth gynaliadwy'?

Nod Strategaeth Economi Wybodaeth Prifysgol Abertawe yw bod yn fwy rhagweithiol wrth gefnogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth. Yn benodol, bydd y Strategaeth yn cynorthwyo'r Brifysgol wrth adeiladu ar ei phrofiad sylweddol o weithio gyda chwmnïau mawr i helpu i ysgogi'r gwaith o greu a datblygu clystyrau technoleg uchel  yn y rhanbarth.

Bydd Prifysgol Abertawe'n datblygu tri chlwstwr technoleg uchel fel rhan o'i strategaeth ehangu, gan gynnwys Peirianneg Uwch a Gweithgynhyrchu, Economi Ddigidol, a Iechyd a'r Biowyddorau. Amcangyfrifir bod y rhain yn cynrychioli 75% o ymchwil a datblygu diwydiannol yn y Deyrnas Unedig.

Sut ydych yn bwriadu denu busnesau bach a chanolig (BBaCh) i'r campws newydd?

Mae ymagwedd wynebu busnesau Abertawe yn un o'r atyniadau allweddol. Wrth wraidd Campws y Bae y mae ein strategaeth cydleoli, lle caiff cysylltiadau â busnes eu hymgorffori mewn gweithgareddau ymchwil, felly, rydym wedi creu lle ychwanegol i'n hacademyddion, ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a'n myfyrwyr israddedig gydweithio â busnes ar brosiectau. Rydym yn ystyried creu lle ar gyfer deorfa busnes fel rhan o'n trafodaethau ynghylch Cam 2.

Sut allaf gael gwybodaeth am ennill contract neu gael swydd yng Nghampws y Bae?

Mae'r Brifysgol wedi annog y contractwyr datblygu i weithio gyda busnesau lleol. Mae'r strategaeth gaffael hon wedi bod yn llwyddiant mawr. Os ydych yn awyddus i gynnig eich gwasanaethau i'r Brifysgol, caiff y cyfleoedd hyn eu hysbysebu drwy wefan GwerthwchiGymru fel arfer.

Os ydych yn chwilio am swydd ar un o'n campysau, ewch i wefan y Brifysgol. 

Beth fyddwch yn ei wneud i sicrhau bod y datblygiadau'n gynaliadwy?

Aseswyd y datblygiad yn erbyn nifer o feini prawf cynaladwyedd, a disgwylir y bydd yn cyflawni gostyngiad mewn allyriadau carbon o 11.2% yn uwch na'r targed ar gyfer cyfradd allyriadau er mwyn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu.

Campws y Bae:

  • yn defnyddio technegau adeiladu cynaliadwy ac ynni effeithlon, a thechnoleg ynni adnewyddadwy;
  • yn cynnig system ddraenio gynaliadwy (SUDS);
  • wedi ennill gradd 'Da Iawn' BREEAM, a gradd 'Ardderchog' BREEAM ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni;
  • yn ymgorffori darpariaeth trafnidiaeth gynaliadwy;
  • amddiffynfeydd morol cyfnerthedig a chodi'r safle 600mm cyn adeiladu i atal llifogydd.