Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Chostau

Mae nifer o fwrsariaethau a grantiau gwahanol ar gael i'ch cynnal yn ystod eich cyfnod tramor, i gynorthwyo gyda chostau teithio, ffioedd llety a threuliau beunyddiol cyffredinol. Bydd y cyllid sydd ar gael yn dibynnu ar eich cyrchfan a hyd eich cyfnod yno, felly gwiriwch fanylion pob opsiwn yn y rhestr isod yn ofalus.

Siarter Prifysgol Abertawe

Mae Siarter Prifysgol Erasmus yn darparu fframwaith cyffredinol ar gyfer yr holl weithgareddau ar y cyd Ewropeaidd y gallai sefydliad addysg uwch eu cynnal o fewn Rhaglen Erasmus. Mae'r Siarter yn gosod egwyddorion sylfaenol ac amodau gofynnol gweithgareddau Erasmus y mae angen i sefydliad addysg uwch eu bodloni.
Dyfarnwyd Siarter Prifysgol Erasmus Estynedig i Brifysgol Abertawe o dan Raglen Dysgu Gydol Oes 2007-13.
Golyga hyn bod gan Abertawe hawl i gymryd rhan yng ngweithgareddau datganoledig Erasmus (sy'n cynnwys lleoliadau astudio a gwaith i fyfyrwyr a symudedd staff), ac y gall hefyd weithredu fel sefydliad ymgeisydd yng ngweithredoedd datganoledig Erasmus (rhwydweithiau a phrosiectau amlochrog a mesurau cysylltiedig) a reolir gan yr Asiantaeth Weithredol. Am ragor o wybodaeth am ystyr hyn, cliciwch yma

Datganiad Cenhadaeth

Elfen graidd o Ddatganiad Cenhadaeth y brifysgol ar gyfer y cyfnod hyd at 2012 yw:

• darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, gan gyflawni gwaith ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol
• darparu profiad eithriadol i fyfyrwyr gydag addysgu o'r ansawdd uchaf sy'n sicrhau bod graddedigion wedi'u paratoi ar gyfer cyflawniadau personol a phroffesiynol nodedig.

Elfen allweddol o hyn yw gwella profiad a chyflogadwyedd myfyrwyr drwy hyrwyddo profiadau symudedd rhyngwladol. Cred Prifysgol Abertawe fod profiad o astudio neu weithio dramor yn rhoi lefel uchel o hyblygrwydd, sgiliau iaith a hyder i fyfyrwyr, a fydd o fudd iddynt yn yr economi fyd-eang.
Mae Prifysgol Abertawe'n ymroddedig i ddatblygu'r Gymuned Ewropeaidd fel cymdeithas gwybodaeth uwch, ac mae'n awyddus i feithrin rhyngweithio, cydweithio a symudedd, ac i'r perwyl hwn mae'n datblygu nifer o raglenni gradd meistr, doethuriaethau a chynigion ymchwil ar y cyd â sefydliadau eraill yn Ewrop.

Amcanion a Blaenoriaethau

Dyma amcanion a blaenoriaethau Prifysgol Abertawe ar gyfer ei gweithgareddau a chamau gweithredu yn unol ag Erasmus yng nghyd-destun y Rhaglen Dysgu Gydol Oes:

• Cynyddu hyrwyddo ERASMUS drwy weithgarwch targedu strategol gyda'r nod o gynyddu symudedd myfyrwyr Abertawe i gyflawni'r targedau a osodwyd fel rhan o'r Rhaglen Dysgu Gydol Oes (DGO).
• Hyrwyddo symudedd Erasmus fel rhan o strategaeth gyflogadwyedd ehangach yn unol â Strategaeth Lisbon a Chynhadledd Gwella Cyflogadwyedd 2006 a gynhaliwyd yn Abertawe.
• Adeiladu ar brofiad a pherthnasoedd a enillwyd eisoes wrth ddatblygu rhaglenni Gradd Meistr Erasmus Mundus i ddatblygu graddau meistr ar y cyd a rhaglenni doethuriaethau ar y cyd ymhellach yn Ewrop.
• Ceisio cyflawni Atodiad Diploma a labeli E-ansawdd a gweithio tuag at ddatblygu Europass.
• Datblygu Abertawe fel cyfrannwr allweddol at ddatblygiadau Bologna ac Erasmus yn y DU.
Dyma'r camau gweithredu penodol a gynlluniwyd fel bod gweithgareddau Erasmus yn fwy gweledol:
• Diwrnod Agored, gyda'r nod o hyrwyddo Erasmus adeg ceisiadau myfyrwyr.
• Ffeiriau gwybodaeth a chyfarfodydd adrannol rheolaidd lle gall myfyrwyr Abertawe sydd â diddordeb yn Erasmus gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a'r sefydliadau partner.
• Defnyddio cyn-fyfyrwyr Erasmus i hyrwyddo'r cynllun drwy amlygu manteision eu profiad.
• Defnyddio myfyrwyr Erasmus sy'n dod i mewn ac academyddion gwadd i hyrwyddo sefydliadau partner.
• Cyhoeddi'r cynllun a phrofiadau myfyrwyr ar y wefan ac mewn llawlyfrau.
• Sefydlu Cymdeithas Erasmus a digwyddiadau cymdeithasol.
• Lansio Siarter Prifysgol Erasmus a Datganiad Polisi Erasmus yn y sefydliad a rhoi cyhoeddusrwydd iddynt yn y prosbectws, mewn llawlyfrau myfyrwyr ac ar y we.
• Mae Prifysgol Abertawe yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ymroddedig i ddiogelu urddas ein holl fyfyrwyr a staff yn y brifysgol drwy ddileu ymddygiad tramgwyddus a sefydlu amgylchedd gweithio a dysgu heb unrhyw anghydraddoldeb, aflonyddu nac ymosodedd.
• Mae Prifysgol Abertawe'n croesawu ceisiadau gan bobl ag anableddau neu anghenion arbennig. Mae ganddi Swyddfa Anableddau ddynodedig sydd â phrofiad sylweddol o'r ffyrdd gorau o gefnogi myfyrwyr, ac mae ganddi enw da yn genedlaethol am ansawdd ei darpariaeth.

Mesurau sydd ar waith i sicrhau ansawdd uchel gweithgareddau symudedd academaidd

• Strategaeth Dysgu ac Addysgu gynhwysfawr, ei nodau allweddol yw gwella profiadau dysgu myfyrwyr a hyrwyddo gwella ansawdd safonau.
• Cytundebau Monitro Erasmus gan bwyllgor priodol y brifysgol i sicrhau y cynhelir ansawdd.
• Gosod gweithdrefnau ar gyfer rheoli sicrhau ansawdd ac arfer da (a ddatblygwyd o ganlyniad i sawl blwyddyn o brofiad o gymryd rhan yn Erasmus).
• Cyflogi Cydlynydd Erasmus i reoli a hyrwyddo'r rhaglen ledled y campws.
• Cyfeirio at ECTS mewn cyhoeddiadau a thrawsgrifiadau.
Mae Prifysgol Abertawe'n sicrhau ansawdd i fyfyrwyr newydd drwy:
• Gyhoeddi gwybodaeth glir i bartneriaid am y broses gwneud cais (gan gynnwys darparu gwybodaeth am gyrsiau a nodi pa ddarpariaeth sydd ar gael yn Saesneg yn y maes).
• Cytundebau dysgu.
• Blaenoriaeth llety i fyfyrwyr cyfnewid.
• Pennu tiwtor i'r myfyrwyr cyfnewid ar gyfer cefnogaeth academaidd a bugeiliol.
• Trefnu digwyddiadau ymsefydlu a chynlluniau 'cyfaill' i helpu â chyfeirio.
• Cyhoeddi cylchlythyr am ddigwyddiadau yn rheolaidd drwy e-bost.
• Darparu mynediad i amrywiaeth helaeth y brifysgol o wasanaethau cymorth myfyrwyr, gan gynnwys cwnsela a gwasanaethau cymorth anableddau.
• Cyhoeddi trawsgrifiadau swyddogol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Mae Abertawe'n sicrhau ansawdd i fyfyrwyr sy'n gadael drwy

• Bennu tiwtoriaid academaidd i gynorthwyo myfyrwyr â'r broses gwneud cais a monitro'u cynnydd yn ystod yr arhosiad Erasmus.
• Sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o ganlyniadau dysgu gofynnol eu cyfnod astudio Erasmus a rhoi Cytundebau Dysgu ECTS ar waith cyn i fyfyrwyr ddechrau eu hastudiaethau.
• Cynnig paratoi ieithoedd.
• Sicrhau cyswllt drwy e-bost gyda'r Cydlynydd Erasmus yn ystod y cyfnod cyfnewid.
• Cynnwys manylion llawn cyfnod astudio Erasmus yn y Trawsgrifiad Swyddogol a'r Atodiad Diploma.
• Rhoi mesurau ar waith i sicrhau ansawdd o ran symudedd staff.
• Cynorthwyo staff academaidd i adnabod sefydliadau partner addas ar gyfer symudedd athrawon a threfnu ymweliadau symudedd athrawon.
• Mae Prifysgol Abertawe'n cefnogi symudedd athrawon, yn annog staff i gymryd rhan ac yn croesawu ymweliadau gan sefydliadau partner.
• Rhoir cydnabyddiaeth lawn i staff sy'n cymryd rhan mewn symudedd athrawon.
• Mae mesurau penodol ar waith i sicrhau ansawdd uchel lleoliadau myfyrwyr.
• Mae gan y brifysgol brofiad o drefnu lleoliadau gwaith i'w myfyrwyr ac mae wedi rhoi'r set ganlynol o fesurau a gweithdrefnau ar waith i sicrhau ansawdd ac arferion da.
• Cynorthwyir myfyrwyr i adnabod sefydliadau lletyol addas a gwneud cais am leoliadau gwaith.

Yn ogystal...

• Asesir addasrwydd sefydliadau lletyol posib, a lle y bo'n briodol cynhelir ymweliadau.
• Trefnir lleoliadau gyda chwmnïau sydd wedi hen ymsefydlu ag enw da yn unig, ac y mae ganddynt weithdrefn Iechyd a Diogelwch a reolir yn dda.
• Pennir tiwtor academaidd i fyfyrwyr lleoliadau.
• Caiff rhaglen waith a chanlyniadau dysgu'r myfyrwyr eu cytuno rhwng y cydlynydd academaidd a'r sefydliad lletyol cyn i'r lleoliad ddechrau.
• Mae myfyrwyr yn ymwybodol o'r rhaglen waith a'i ganlyniadau dysgu cyn i'r lleoliad ddechrau.
• Ceir cytundeb tair ffordd sy'n gosod rhwymedigaethau'r brifysgol, y sefydliad lletyol a'r myfyriwr cyn i'r lleoliad ddechrau, ac mae angen i bob parti ei lofnodi.
• Mae angen i fyfyrwyr e-bostio'u tiwtor bob pythefnos i adrodd ar gynnydd eu lleoliad.
• Mae angen i fyfyrwyr lleoliad gadw dyddiadur o'u gwaith yn ystod y lleoliad.
• Trefnir ymweliadau monitro lle y bo'n bosib.
• Ar ddiwedd y lleoliad, mae angen i fyfyrwyr ysgrifennu adroddiad am y lleoliad (mae'r dyddiadur yn atodiad i'r adroddiad).
• Mae'r tiwtor academaidd yn asesu'r adroddiad ysgrifenedig am gyfnod y lleoliad, ac yna'n nodi a gyflawnwyd y canlyniadau dysgu ai peidio ac yn adrodd i'r byrddau dilyniant.
• Mae ffurflenni adborth ar gael i gael adborth gan ddeiliaid y lleoliadau a'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y cynllun.