Gwasanaethau Academaidd

Pwy ydym ni?

Adrian Novis

Mae'r Gwasanaethau Academaidd yn gyfrifol am weinyddiaeth academaidd ar gyfer rhaglenni a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig; cofnodion a systemau academaidd; cyllid myfyrwyr; darpariaeth gydweithredol; disgyblaeth; arholiadau; graddio; rheoliadau ac ansawdd, yn ogystal ag Uned Cyfieithu Cymraeg y Brifysgol. Dan arweiniad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd, Adrian Novis, mae derbynfa MyUniHub lle gall myfyrwyr a staff gael cyngor neu fynediad at nifer o wasanaethau, gan gynnwys argraffu a rhwymo traethawd hir/traethawd ymchwil.

Y Timau

Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Mae'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn arbenigo mewn ymagwedd perfformiad uchel sy'n canolbwyntio ar welliannau at sicrhau rheoliadau, ansawdd a safonau academaidd yr holl ddarpariaeth ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Y meysydd allweddol rydym yn eu rheoli a'u cefnogi yw:

 • Sicrhau a Gwella Ansawdd Academaidd
 • Cymeradwyo, Rheoli ac Adolygu Rhaglenni
 • Rheoli Portffolios
 • Goruchwylio Partneriaethau Cydweithiol
 • Arholi Allanol
 • Dysgu, Addysgu ac Asesu
 • Arloesi a Datblygu'r Cwricwlwm
 • Rheoliadau Academaidd
 • Prosiectau Profiad y Myfyrwyr

Yn ogystal, mae'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn gweinyddu Rhwydwaith Mewnol Ansawdd Academaidd y Brifysgol ac yn cynorthwyo'r Pwyllgorau a'r Byrddau allweddol canlynol:

 • Pwyllgor Dysgu ac Addysgu
 • Bwrdd Rheoli Rhaglenni
 • Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni
 • Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd
 • Rheoliadau ac Achosion Academaidd
 • Bwrdd Partneriaethau Cydweithiol
 • Pwyllgor Academaidd Ymgynghorol

Cysylltu â'r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd

Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu Myfyrwyr yn gyfrifol am ymgysylltu â myfyrwyr a'u cynrychiolwyr fel partneriaid er mwyn gwella profiad myfyrwyr yn Abertawe, gan gynnwys:

 • Datblygu a chyflawni ymagwedd strategol at ymgysylltu a chyfathrebu â myfyrwyr.
 • Cynnal ymgyrchoedd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) ac Arolygon Profiad Myfyrwyr, gan gynnwys Arolwg Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig (PRES) ac Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (PTES). Cydlynu a hyrwyddo ymgysylltu â myfyrwyr drwy arolygon a chyfleoedd eraill am adborth academaidd ac anacademaidd.
 • Gweithio mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, y Colegau a'r Gwasanaethau Proffesiynol i ddatblygu a gwella cynrychiolaeth ac ymgysylltu â myfyrwyr.
 • Darparu gwasanaeth HybMyfyrio ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae.
 • Cynyddu blaenoriaethau strategol y Brifysgol sy'n canolbwyntio ar ymgysylltu â myfyrwyr, cyfathrebu, adborth a chynrychiolaeth.

Cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu a Phartneru â Myfyrwyr, MyUniHub neu Ystafell Argraffu

Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

Mae'r Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr yn gyfrifol am sicrhau darpariaeth ystod o wasanaethau academaidd o ansawdd uchel i fyfyrwyr a staff  mewn perthynas â'r meysydd canlynol:

 • Arholiadau (Campws Parc Singleton a Champws y Bae)
 • Asesu (pob lefel astudio, gan gynnwys rheoli Bwrdd Dyfarniadau a Dilyniant y Brifysgol, rhoi cyngor ac arweiniad i staff a myfyrwyr ar weithdrefnau a rheoliadau asesu, a phrosesu ceisiadau am ohirio arholiadau)
 • Achosion Myfyrwyr (gan gynnwys apeliadau academaidd, camymddwyn academaidd, adolygiadau terfynol, cwynion, disgyblu, addasrwydd i ymarfer, urddas yn y gweithle, estyniadau, gwaharddiadau, tynnu'n ôl, trosglwyddo)
 • Graddio
 • Monitro presenoldeb

Cysylltu â'r Gwasanaethau Academaidd Myfyrwyr

Cofnodion a Systemau Academaidd

Mae Cofnodion a Systemau Academaidd yn gyfrifol am:

 • Systemau asesu a gweinyddu academaidd
 • Setiau Gwybodaeth Allweddol ac Adroddiadau Myfyrwyr i'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)
 • Rheoli ansawdd data
 • Gweinyddu cofrestru, trosglwyddo, gwahardd, tynnu'n ôl, cyllid, ffioedd dysgu, nawdd, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau myfyrwyr
 • Monitro presenoldeb Myfyrwyr Haen 4 Rhyngwladol ac estyniadau teithebau Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS)
 • Cadw cofnodion ac adrodd ar ddyletswyddau
 • Cadw gwybodaeth am raglenni a modiwlau

Cysylltu â Cofnodion a Systemau Academaidd