Swansea University

Cadw mewn Cysylltiad â’r Brifysgol

Cadw mewn Cysylltiad â’r Brifysgol

a Lleisio eich Barn

Rydym yn deall y byddwch yn canolbwyntio ar gwblhau eich traethawd ymchwil yn brydlon, ond mae’n bwysig hefyd eich bod yn neilltuo amser yn rheolaidd i weld a oes unrhyw negeseuon swyddogol wedi’u hanfon atoch. Bydd y Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe yn anfon gwybodaeth atoch ynghylch Datblygu Sgiliau. Bydd y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn cysylltu â chi trwy e-bost hefyd ynghylch newidiadau i reoliadau ac arferion y Brifysgol, felly mae'n hynod o bwysig eich bod yn gwirio'ch cyfrif e-bost yn y Brifysgol o leiaf unwaith yr wythnos, hyd yn oed os dewiswch ddefnyddio darparwr arall am eich cyfathrebu personol.

O bryd i’w gilydd, bydd yn rhaid i ni ysgrifennu atoch, er enghraifft, er mwyn anfon gwybodaeth am ailgofrestru a gwybodaeth am ganlyniad cyfarfodydd y Bwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig sydd wedi bod yn adolygu eich cynnydd. Felly, mae’n bwysig iawn eich bod yn hysbysu’r Brifysgol yn brydlon am unrhyw newid i’ch cyfeiriad post. Gellir gwneud hynny drwy ddefnyddio ffurflen ar-lein a geir ar y Fewnrwyd neu drwy anfon e-bost i’r Swyddfa Lety. Dylech hysbysu eich Coleg am unrhyw newidiadau hefyd.

Ceir rhagor o wybodaeth am weithdrefnau, sianeli cyfathrebu, a'r ffordd y cewch eich cynrychioli ar bwyllgorau'r Coleg a'r Brifysgol yn Adran 2.

 

< Beth Rydym yn ei Ddisgwyl Gennych Chi | Sefydlu >