Hyfforddiant diogelwch gwybodaeth

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelwch Gwybodaeth Gorfodol i bawb sy'n defnyddio cyfleusterau cyfrifiadura'r Brifysgol (ac eithrio myfyrwyr)

Sylwer: mae hyn yn cynnwys aelodau cyswllt, myfyrwyr ôl-raddedig etc. sydd ar system ABW h.y. pawb sydd â chyfeiriad e-bost ar ffurf enw@abertawe.ac.uk, yn hytrach na rhif@abertawe.ac.uk.

Pam ydyn ni’n cyflwyno hyfforddiant Diogelwch Gwybodaeth?

Mae gwybodaeth yn hanfodol i'r Brifysgol ac mae'n sylfaen i'n holl weithgarwch. Mae ein llwyddiannau, ein henw da a'n bodolaeth yn dibynnu ar ein hystâd ddigidol i'r un graddau ag y maent ar ein hystâd ffisegol.

Cymerwch ychydig funudau i feddwl sut byddai'ch diwrnod gwaith heb fynediad i'r systemau gwybodaeth a rheoli niferus rydym yn eu defnyddio ar ein campysau. Yn union fel pŵer a dŵr, mae gwybodaeth yn hanfodol i gyflawni ein holl amcanion unigol a rhai ein cynllun strategol.

I sicrhau bod pawb yn ymwybodol o'r camau diogelwch sylfaenol y dylent eu cymryd i amddiffyn yr adnodd hanfodol hwn, rydym wedi penderfynu, mewn cytundeb â Bwrdd Rheoli’r Brifysgol a Thîm Rheoli’r Gwasanaethau Proffesiynol, y bydd modiwl hyfforddiant diogelwch gwybodaeth yn orfodol i'r holl staff. Rydym yn sylweddoli y bydd lefelau profiad gwahanol gan gydweithwyr mewn gwahanol rannau o'r brifysgol, ond mae'n bwysig bod y Brifysgol yn hyderus bod pawb sy'n defnyddio ein systemau gwybodaeth yn rhagori ar y sylfaen gwybodaeth leiaf sy'n dderbyniol.

Wrth i ni agosáu at ein canmlwyddiant yn 2020, mae'n amlwg ein bod bellach yn ddibynnol ar argaeledd gwybodaeth i'r un graddau ag yr ydym yn ddibynnol ar gyfleustodau hanfodol eraill, a chynyddu  a wna'r ddibyniaeth hon. Mae dyletswydd ar bob un ohonom i ddiogelu ein gwybodaeth.

Wrth i ni ddod yn ddinasyddion digidol sy'n ymddiried yn gynyddol yn y Rhyngrwyd a gwasanaethau trydydd parti i ymdrin â'n gwybodaeth bersonol a'n bywydau pob dydd, mae'r deunydd yn y cwrs hwn yr un mor berthnasol yn eich bywyd personol â'ch bywyd gwaith. Dylai gymryd hanner awr yn unig i gwblhau'r modiwl, a bydd y rhai ohonoch sy'n hyderus yn y maes hwn yn gallu symud drwyddo’n gynt o lawer.

Cyrchu’r Cwrs

Mae’r cwrs yn Blackboard (https://blackboard.swan.ac.uk). Nid oes angen cofrestru – defnyddiwch eich enw defnyddiwr (heb @abertawe.ac.uk) a chyfrinair presennol i fewngofnodi.

Ar yr hafan, gwelwch adran 'Staff Training Courses' ac yn y rhestr o gyrsiau o dan y pennawd hwn, gwelwch y modiwl 'Information Security Essentials'. Gan ddibynnu ar osodiadau'ch cyfrifiadur, efallai y bydd angen i chi glicio drwy nifer o sgriniau gwybodaeth i gyrchu'r modiwl. Dylai gymryd hanner awr yn unig i gwblhau’r modiwl.

Os ydych eisoes wedi gweld y cwrs ac wedi'i gwblhau o'ch gwirfodd, nid oes angen i chi ail-wneud y cwrs.

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth gyrchu neu gwblhau'r modiwl, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ISS am gymorth (customerservice@abertawe.ac.uk).

Pan fyddwch wedi cwblhau'r cwrs, caiff eich cofnod hyfforddiant yn ABW ei ddiweddaru'n awtomatig.

Dylai’r holl staff gwblhau’r modiwl erbyn 31 Gorffennaf 2018, ac edrychaf ymlaen at weld pa adran fydd y gyntaf i gwblhau’r her. Cymerwch amser hefyd i drafod beth mae diogelwch gwybodaeth yn ei olygu ar gyfer eich rôl chi yn ystod eich Adolygiad nesaf. Disgwylir i bob aelod newydd o'r staff gwblhau'r modiwl o fewn mis o'i ddyddiad dechrau, fel rhan o'r broses sefydlu

Diolch i chi ymlaen llaw am roi ystyriaeth ddifrifol i'r hyfforddiant hwn ac am ddangos eich ymrwymiad i ddiogelu ein gwybodaeth drwy gwblhau'r modiwl cyn gynted â phosib. Rydym wedi dewis y modiwl hwn yn ofalus iawn. Gobeithio'n fawr y byddwch yn ei fwynhau ac y byddwch yn cytuno ei fod yn berthnasol i chi.

Helpwch ni i wella'r profiad drwy ddarparu eich adborth ar sut mae'r modiwl wedi'i gyflwyno ac ar y cynnwys drwy anfon eich sylwadau at Dîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ISS.