BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Trosolwg Cwrs

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yw'r wyddoniaeth sy'n tanategu meddygaeth. Mae'n darparu'r sbringfwrdd perffaith ar gyfer gyrfaoedd mewn ymchwil ac arloesi, yn ogystal ag astudiaethau pellach megis Meddygaeth i Raddedigion.

Bydd Rhaglen Sylfaen y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn eich cyflwyno i astudio'r Gwyddorau Meddygol, gan ddatblygu'r cysyniadau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr i symud ymlaen i Flwyddyn 1 y rhaglen BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol. Fe'i bwriedir ar gyfer myfyrwyr nad yw eu dewisiadau neu ganlyniadau Safon Uwch yn caniatáu mynediad uniongyrchol i'r rhaglen BSc ac ar gyfer myfyrwyr hŷn sydd am ailddechrau addysg.

***Mae'n bosib y gwarentir cyfweliad i fyfyrwyr BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ar gyfer MBBCh Meddygaeth i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe, cyhyd â'u bod wedi dewis y llwybr priodol, wedi perfformio'n foddhaol ac yn bodloni'r meini prawf mynediad adeg gwneud y cais ar gyfer Meddygaeth i Raddedigion***

Nodweddion Allweddol

Yn ystod y Flwyddyn Sylfaen, cyflwynir myfyrwyr i astudio'r Gwyddorau Meddygol, gan gymryd modiwlau mewn Cemeg Fiolegol Sylfaenol, Metaboledd a Homeostasis, Hanfodion Microfioleg a Chlefydau, Datblygu Sgiliau, Cyflwyniad i Gelloedd Dynol, Seicoleg a Bioleg Foleciwlaidd, a Hanfodion Trin a Dadansoddi Data.

Yn amodol ar berfformiad boddhaol (mae cyfartaledd modiwlau cronnol o leiaf 60% yn ofynnol), bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i'r rhaglen BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, lle mae'r modiwlau wedi'u cynllunio i adeiladu ar gynnwys y Flwyddyn Sylfaen, gan roi dealltwriaeth drwyadl i fyfyrwyr o'r corff dynol a gwyddor feddygol. Bydd myfyrwyr yn ymdrin ag ystod o bynciau, gan gynnwys Anatomeg (wedi'i haddysgu'n ymarferol drwy ddyrannu corff dynol cyfan), Ffisioleg, Seicoleg Feddygol, Bioleg Foleciwlaidd a Chelloedd, Biogemeg, Imiwnoleg a Ffarmacoleg. Yn ogystal, bydd modiwlau arbenigol yn caniatáu myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau gofynnol er mwyn bod yn wyddonydd, entrepreneur gwyddorau bywyd neu i wneud cais am yrfa yn y proffesiynau iechyd, gan gynnwys Meddygaeth i Raddedigion, gan wella cyflogadwyedd adeg graddio.

Mae'r Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn ddelfrydol ar gyfer gwyddonwyr ac entrepreneuriaid biodechnoleg y dyfodol a'r rhai sy'n ceisio dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o wyddor feddygol cyn mynediad i raddedigion i astudiaethau mwy clinigol eu ffocws, megis meddygaeth.

***Efallai y gwarentir cyfweliad i fyfyrwyr BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ar gyfer MBBCh Meddygaeth i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe, cyhyd â'u bod wedi dewis y llwybr priodol o fewn y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, wedi perfformio'n foddhaol ar y cwrs ac yn bodloni meini prawf mynediad gofynnol y cwrs MBBCh ar adeg gwneud y cais*** ***

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 0 (Lefel 3)

Entry Level 3 / Year 0
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-000Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundation Biological Chemistry
PM-001Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Metabolism and Homeostasis
PM-002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15The Human Cell
PM-003Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Introduction to Molecular Biology
PM-004Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Fundamentals of Microbiology & Disease
PM-006Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Foundation to data handling and analysis
PM-007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundation Applied Medical Sciences Skills Development 1
PM-008Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Foundation Applied Medical Sciences Skills Development 2

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-131Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemistry of Life
PM-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Eukaryotic Cell Biology
PM-133Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Evolutionary and Molecular Genetics
PM-134Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Microbiology
PM-137Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Introduction to Medical Psychology
PM-138Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Skills for Medical Sciences
PM-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology I
PM-140Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Anatomy
PM-141Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology II

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-238Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Biostatistics
PM-249Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Human Immunology
PM-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Infectious Disease and Parasitology
PM-255Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Health Informatics
PM-256Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communicating Medical Sciences
PM-257Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Neuroscience
Modiwlau Opsiynol
Research Pathway 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select exactly 30 credits from the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Techniques in Molecular Biology
PM-259Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Contemporary themes and techniques in medical sciences
PM-260Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioethics
OR
Medical Sciences and Practice Pathway 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select exactly 30 credits from the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-254Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Doctors, patients & the goals of medicine
PM-258Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Intermediate Medical Psychology
PM-260Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioethics
OR
E&I Pathway 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select exactly 30 credits from the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AR-201Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Enterprise & Creativity: Entrepreneurship in Practice
PM-258Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Intermediate Medical Psychology
PM-260Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioethics
AND
TB2 Option 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select one of these modules to be undertaken in TB 2 (applies to all pathways).

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-226Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human and Medical Genetics
PM-262Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Antimicrobial therapy and resistance
AND
TB Options 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select one of the following modules. This applies to all pathways. NB: Please note the modules run in different Teaching Blocks.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-243Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Clinical Biochemistry & Physiology
PM-261Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Pharmacology: Dynamics and Kinetics

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-300Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Medical Genetics
PM-317Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Genetics of Cancer
PM-339Academic Year10Introduction to Health Data Science
PM-340Academic Year20Being a Medical Scientist
PM-341Academic Year10Human Biology and the Environment
PM-342Academic Year20Pharmacology
PM-344Academic Year40Capstone Project

Disgrifiad

Yn ystod pob blwyddyn o'ch gradd, bydd rhaid i chi astudio 120 credyd, yn cynnwys modiwlau gorfodol a dewisol. Caiff y dysgu ei hwyluso gan ddefnyddio ymagwedd sy'n cynnwys darlithoedd, sesiynau ymarferol mewn labordy, dysgu annibynnol a grwpiau bach. Bydd y rhaglen yn academaidd drwyadl, ond bydd cymorth ar gael gan diwtoriaid personol hefyd, y maent yn ymroddedig i'ch helpu i lwyddo yn eich astudiaethau a'ch gyrfa yn y dyfodol mewn gwyddoniaeth a meddygaeth.

Cynlluniwyd y cwrs i'ch arwain at ystod o yrfaoedd perthnasol. Yn dilyn sylfaen gadarn yn hanfodion gwyddoniaeth a sgiliau gwyddonol craidd yn y flwyddyn sylfaen (Blwyddyn 0) a Blwyddyn 1, gall Blwyddyn 2 ganolbwyntio ar ymchwil, menter a/neu'r gwyddorau meddygol yn ymarferol.* Bydd y flwyddyn olaf yn eich caniatáu i ddatblygu sgiliau annibynnol perthnasol ar gyfer ystod o yrfaoedd, megis ymchwil ôl-raddedig, ffarmacoleg, datblygu cynnyrch a Meddygaeth i Raddedigion.

Mae angen cyfartaledd modiwlau cronnol o leiaf 60% er mwyn symud ymlaen o Flwyddyn Sylfaen i Flwyddyn 1 y cwrs BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol.

* Mae dilyniant i linyn y gwyddorau meddygol drwy ymarfer yn amodol ar berfformiad boddhaol ym Mlwyddyn 1

Gofynion Mynediad

Cynnig arferol fyddai BBB-CCC Safon uwch, yn ddelfrydol yn cynnwys Bioleg ac un pwnc STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) arall.

Dylai ymgeiswyr â chymwysterau eraill ennill swm cyfwerth o bwyntiau tariff UCAS (128-96), a chânt eu barnu yn ôl eu haeddiant.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, ewch i'n tudalennau gwe Myfyrwyr Rhyngwladol am ragor o wybodaeth. 

Sut i Wneud Cais

  • Ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd
  • Ymgeiswyr Rhyngwladol

Côd y Cwrs: B146

Côd y Sefydliad: S93

Bydd Tiwtor Derbyn yn craffu ar yr holl ymgeiswyr, gan ystyried pob elfen o'ch cais UCAS, gan gynnwys eich cymwysterau a ragwelir a'r rhai rydych eisoes wedi'u hennill, eich datganiad personol, eich geirda, a'ch amgylchiadau.

Os hoffech drafod cais, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Lisa Wallace: m.j.wallace@abertawe.ac.uk / +44(0)1792 602977

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Bydd angen i chi brynu cot labordy wen a sbectol diogelwch cyn unrhyw ddosbarthiadau ymarferol. Gellir eu prynu pan fyddwch yn cyrraedd y Brifysgol.

Darpariaeth iaith Gymraeg

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn gweithio tuag at wella a datblygu ei darpariaeth iaith Gymraeg.

Caiff myfyrwyr sy'n astudio Geneteg Feddygol gynnig Tiwtor Personol sy'n siarad Cymraeg, yn ogystal â gallu cofrestru ar gyfer fersiwn Gymraeg Datblygu Sgiliau Biogemegol (PM-130) ym mlwyddyn gyntaf eu hastudiaethau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Alwena Morgan - a.h.morgan@abertawe.ac.uk / 01792 602051; neu Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk / 01792 602402.

Cyfleoedd Ariannu

Cliciwch yma i ddysgu rhagor o am ffioedd ac ariannu.

Ymwadiad Rhaglen

Darllenwch yr Ymwadiad Gwybodaeth am y Rhaglen Radd

Brechiadau

Rhaid i'r holl fyfyrwyr sy'n astudio'r Gwyddorau Meddygol Cymhwysol neu'n rhaglen radd Gwyddorau Meddygol Cymhwysol â Blwyddyn Sylfaen gael eu brechu'n erbyn y firws Hepatitis B cyn dechrau'r tymor. Gofynnwn i chi hefyd am dystiolaeth o graith brechlyn basilws Calmette-Guérin (BCG) neu sgrinio twbercwlosis, os gallwch eu cyflenwi. Heb y dystiolaeth hon, caiff myfyrwyr eu sgrinio am dwbercwlosis cudd pan fyddant yn cyrraedd y Brifysgol. Mae'r rhain yn hanfodol yn unol â Rheoliadau Iechyd a Diogelwch y Deyrnas Unedig i bobl sy'n dod i gyswllt â chyrff marw, gwaed neu gynnyrch gwaed. Er bod y perygl o drosglwyddo'n hynod brin, oherwydd y byddwch yn gweithio gyda chyrff marw neu gynnyrch gwaed yn ystod eich cwrs, mae'r rheoliadau'n gymwys i chi. Os bydd myfyriwr yn dewis peidio â chael ei frechu, efallai bydd ei brofiadau dysgu neu leoliadau gwaith wedi'u cyfyngu'n fawr. Cysylltwch â'ch meddyg teulu i drefnu imiwneiddiad a/neu brawf cyn gynted ag y cynigir lle i chi yn Abertawe. Mae'r broses imiwneiddio'n erbyn Hepatitis B yn cynnwys pedwar brechiad fel a ganlyn: Diwrnod 0 – brechiad cyntaf; Diwrnod 30 – ail frechiad; Diwrnod 60 – trydydd brechiad, yna prawf gwaed am ymatebolrwydd i'r brechlyn wyth wythnos yn ddiweddarach a, Diwrnod 365 – pedwerydd brechiad, y mae ei angen er mwyn cwblhau eich rhaglen imiwneiddio galwedigaethol sylfaenol (efallai y caiff y pedwerydd brechiad ei roi'n gynt yn achos ymateb gwael i'r brechlyn). Ceisiwch sicrhau eich bod wedi cael y cwrs llawn neu gychwynnol o imiwneiddiadau Hepatitis B cyn cofrestru ym mis Medi. Efallai y bydd eich meddyg teulu'n codi tâl am frechlynnau, ac ni all Prifysgol Abertawe ad-dalu'r costau hyn.


Cynghorir eich bod yn dweud wrth Gyfarwyddwr y Rhaglen os ydych ag imiwnedd gwan e.e. os ydych wedi cael trawsblaniad yn ddiweddar, neu os credwch y gallech fod yn feichiog, oherwydd gallai hyn achosi problemau iechyd ac efallai y bydd angen ystyried hynny yn ystod agweddau ymarferol ar eich cwrs.