Gwyddorau Meddygol Cymhwysol

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

 1. côd UCAS
  B100
  Hyd:
  3 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  AAB-ABB

Trosolwg Cwrs

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yw'r wyddoniaeth sy'n tanategu meddygaeth. Mae ein cwrs Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn darparu'r sbringfwrdd perffaith ar gyfer gyrfaoedd mewn ymchwil ac arloesi, yn ogystal ag astudiaethau pellach megis Meddygaeth i Raddedigion.

***Gwarentir cyfweliad i fyfyrwyr BSc yn y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ar gyfer MBBCh Meddygaeth i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe, cyhyd â'u bod wedi dewis y llwybr priodol, wedi perfformio'n foddhaol ac yn bodloni meini prawf mynediad gofynnol Meddygaeth i Raddedigion ar adeg gwneud y cais***

Rhoir dewis o dri llinyn astudio i chi, sy'n arwain i feysydd cyflogadwyedd graddedigion: ymchwil gwyddorau meddygol; menter ac arloesi yn y gwyddorau meddygol; gwyddorau meddygol mewn ymarfer*.

* Yn amodol ar berfformiad boddhaol yn y flwyddyn gyntaf.

Nodweddion Allweddol

Bydd y radd hon yn ymdrin â nifer o feysydd pwnc, gan gynnwys anatomeg ddynol, ffisioleg, bioleg celloedd, niwrowyddoniaeth, ffarmacoleg, a pherthnasedd cymhwysol a chlinigol yr wybodaeth hon. Bydd y rhaglen yn ymdrin â phynciau eraill sy'n berthnasol i yrfaoedd mewn ymchwil labordy, meddygaeth a menter fasnachol yn y gwyddorau bywyd. Bydd y ffocws ar roi cyfle i chi ddatblygu'ch gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o sut mae'r corff dynol yn gweithio, beth sy'n digwydd pan aiff rhywbeth o'i le, sut rydym yn trin anhwylderau ar hyn o bryd a'r potensial ar gyfer therapiwteg newydd.

Mae'r Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn ddelfrydol ar gyfer gwyddonwyr ac entrepreneuriaid biodechnoleg y dyfodol a'r rhai sy'n ceisio dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o wyddor feddygol cyn mynediad i raddedigion i astudiaethau mwy clinigol eu ffocws, megis meddygaeth.

***Gwarentir cyfweliad i fyfyrwyr BSc yn y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol ar gyfer MBBCh Meddygaeth i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe, cyhyd â'u bod wedi dewis y llwybr priodol o fewn y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, wedi perfformio'n foddhaol ar y cwrs ac yn bodloni meini prawf mynediad gofynnol y cwrs MBBCh ar adeg gwneud y cais*** ***

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-131Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemistry of Life
PM-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Eukaryotic Cell Biology
PM-133Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Evolutionary and Molecular Genetics
PM-134Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Microbiology
PM-137Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Introduction to Medical Psychology
PM-138Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Skills for Medical Sciences
PM-139Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Human Physiology I
PM-140Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Anatomy
PM-141Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Human Physiology II

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-238Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Biostatistics
PM-249Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Human Immunology
PM-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Infectious Disease and Parasitology
PM-256Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communicating Medical Sciences
PM-257Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Neuroscience
PM-266Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Cardiovascular System
Modiwlau Opsiynol
Research Pathway 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :All modules are compulsory.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-259Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary themes and techniques in medical sciences
PM-260Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioethics
OR
Medical Sciences and Practice Pathway 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select 30 credits exactly from the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-254Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Doctors, patients & the goals of medicine
PM-258Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Intermediate Medical Psychology
PM-260Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioethics
OR
E&I Pathway 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select exactly 30 credits from the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AR-201Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Enterprise & Creativity: Entrepreneurship in Practice
PM-258Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Intermediate Medical Psychology
PM-260Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioethics
AND
TB Options 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select two of the following modules. This applies to all pathways. NB: Please note the modules run in different Teaching Blocks.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-226Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Human and Medical Genetics
PM-261Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Pharmacology: Dynamics and Kinetics
PM-262Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Antimicrobial therapy and resistance

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-300Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Medical Genetics
PM-317Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Genetics of Cancer
PM-340Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Being a Medical Scientist
PM-341Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Human Biology and the Environment
PM-344The College - Autumn Term (Sep - Dec)40Capstone Project
PM-352Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Reproductive Biology and Medicine
Modiwlau Opsiynol
TB1 Options 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select exactly 20 credits from the following modules. Please note that module MN-3058 is only available to students who studied the E&I pathway in Year 2.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3058Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Innovation Management - Fundamentals
PM-342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Advances in Pharmacology
PM-351Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Nanotoxicology
PM-356Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Sweet Sickness: Advances in Diabetes and Related Disorders

Disgrifiad

Yn ystod pob blwyddyn o'ch gradd, bydd rhaid i chi astudio 120 credyd, yn cynnwys modiwlau gorfodol a dewisol. Caiff y dysgu ei hwyluso gan ddefnyddio ymagwedd sy'n cynnwys darlithoedd, sesiynau ymarferol mewn labordy, dysgu annibynnol a grwpiau bach. Bydd y rhaglen yn academaidd drwyadl, ond bydd cymorth ar gael gan diwtoriaid personol hefyd, y maent yn ymroddedig i'ch helpu i lwyddo yn eich astudiaethau a'ch gyrfa yn y dyfodol mewn gwyddoniaeth a meddygaeth.

Mae'r cwrs yn cael ei gynllunio i'ch arwain at ystod o yrfaoedd perthnasol. Yn dilyn sylfaen gadarn yn hanfodion gwyddoniaeth a sgiliau gwyddonol craidd yn y flwyddyn gyntaf, gall yr ail flwyddyn ganolbwyntio ar ymchwil, menter a/neu'r gwyddorau meddygol mewn ymarfer*. Bydd y drydedd flwyddyn eich caniatáu i ddatblygu sgiliau annibynnol perthnasol ar gyfer ystod o yrfaoedd, megis ymchwil ôl-raddedig, ffarmacoleg, datblygu cynnyrch a Meddygaeth i Raddedigion.

* Mae dilyniant i linyn y gwyddorau meddygol drwy ymarfer yn amodol ar berfformiad boddhaol yn y flwyddyn gyntaf

Gofynion Mynediad

Y cynnig arferol yw AAB-ABB ar lefel Safon Uwch, gyda gradd A mewn Bioleg ac un pwnc STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg) arall.

Dylai ymgeiswyr â chymwysterau eraill ennill o leiaf 128 o bwyntiau tariff UCAS, a chânt eu barnu yn ôl eu haeddiant.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, ewch i'n tudalennau gwe Myfyrwyr Rhyngwladol am ragor o wybodaeth.

Sut i Wneud Cais

 • Ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd
 • Ymgeiswyr Rhyngwladol

Côd y Cwrs: B100

Côd y Sefydliad: S93

Bydd Tiwtor Derbyn yn craffu ar yr holl ymgeiswyr, gan ystyried pob elfen o'ch cais UCAS, gan gynnwys eich cymwysterau a ragwelir a'r rhai rydych eisoes wedi'u hennill, eich datganiad personol, eich geirda, a'ch amgylchiadau.

Os hoffech drafod cais, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Lisa Wallace: m.j.wallace@abertawe.ac.uk / +44(0)1792 602977

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,950

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Bydd angen i chi brynu cot labordy wen a sbectol diogelwch cyn unrhyw ddosbarthiadau ymarferol. Gellir eu prynu pan fyddwch yn cyrraedd y Brifysgol.

Darpariaeth iaith Gymraeg

Caiff myfyrwyr y cyfle i astudio un modiwl 50credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg - Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynnol 1-4.

Mae darpariaeth Cymraeg o fewn y modiwl hwn yn cynnwys

 • Mentor Academaidd sy'n siarad Cymraeg
 • Sesiynnau tiwtora Cymraeg
 • Lleoliadau clinigol gydag ymarferwr sydd yn siarad Cymraeg
 • Lleoliadau clinigol mewn ardaloedd sydd â chanran uchel o siaradwyr Cymraeg
 • Cyfle i gwblhau prosiectau hir Astudiaeth Teuluol, Byw gyda Diagnosis a Datblygu Ymarfer Proffesiynnol drwy'r Gymraeg. 

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn ymrwymedig i barhau i ddatblygu cyfleoedd i fyfyrwyr meddygol astudio a defnyddio eu Cymraeg ar y cwrs.

Gall darpar fyfyrwyr wneud cais i gael eu cyfweld drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae myfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - dyddiad cau ym Mis Mai. 

Mae Academi Hywel Teifi yn cynnig ysgoloriaeth mewnol o £300 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn yn Gymraeg, neu fwrsariaeth o £100 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 5credyd y flwyddyn yn Gymraeg. Mae modd ymgeisio am rhain yn flynyddol ar ddechrau tymor yr Hydref.

Bydd cyfle i'r rheiny sydd methu siarad Cymraeg ddilyn ein cyrsiau Cymraeg ar gyfer Meddygaeth 1 + 2. Mae'r cyrsiau unigryw yma wedi eu creu ar y cyd gyda'r ganolfan Dysgu Cymraeg - Bae Abertawe , gyda'r bwriad o gylflwyno gwersi Cymraeg sylfaenol ar gyfer cyd-destun gofal iechyd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk 

Cyfleoedd Ariannu

Cliciwch yma i ddysgu rhagor o am ffioedd ac ariannu.

Ymwadiad Rhaglen

Darllenwch yr Ymwadiad Gwybodaeth am y Rhaglen Radd

Unistats

Mae BSc yn y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn gwrs newydd. O'r herwydd, mae data UNISTATS yn y blwch ar waelod y dudalen hon ar gyfer yr holl fyfyrwyr Nyrsio a phynciau meddygol perthynol ym Mhrifysgol Abertawe.

Blwyddyn Sylfaen ar gael

Rydym yn cynnig Rhaglen Sylfaen Gwyddorau Meddygol Cymhwysol a fwriedir ar gyfer myfyrwyr nad yw ei dewisiadau neu ganlyniadau Safon Uwch yn caniatáu mynediad uniongyrchol i'r rhaglen BSc ac ar gyfer myfyrwyr hŷn sydd am ailddechrau addysg.