Darpariaeth Gymraeg yn y Coleg Meddygaeth

Caiff myfyrwyr y cyfle i astudio un modiwl 50credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg - Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynnol 1-4.

Mae darpariaeth Cymraeg o fewn y modiwl hwn yn cynnwys

  • Mentor Academaidd sy'n siarad Cymraeg

  • Sesiynnau tiwtora Cymraeg

  • Lleoliadau clinigol gydag ymarferwr sydd yn siarad Cymraeg

  • Lleoliadau clinigol mewn ardaloedd sydd â chanran uchel o siaradwyr Cymraeg

  • Cyfle i gwblhau prosiectau hir Astudiaeth Teuluol, Byw gyda Diagnosis a Datblygu Ymarfer Proffesiynnol drwy'r Gymraeg.

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn ymrwymedig i barhau i ddatblygu cyfleoedd i fyfyrwyr meddygol astudio a defnyddio eu Cymraeg ar y cwrs.

Gall darpar fyfyrwyr wneud cais i gael eu cyfweld drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae myfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - dyddiad cau ym Mis Mai.

Mae Academi Hywel Teifi yn cynnig ysgoloriaeth mewnol o £300 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn yn Gymraeg, neu fwrsariaeth o £100 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 5credyd y flwyddyn yn Gymraeg. Mae modd ymgeisio am rhain yn flynyddol ar ddechrau tymor yr Hydref.

 

Bydd cyfle i'r rheiny sydd methu siarad Cymraeg ddilyn ein cyrsiau Cymraeg ar gyfer Meddygaeth 1 + 2. Mae'r cyrsiau unigryw yma wedi eu creu ar y cyd gyda'r ganolfan Dysgu Cymraeg - Bae Abertawe , gyda'r bwriad o gylflwyno gwersi Cymraeg sylfaenol ar gyfer cyd-destun gofal iechyd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk

Gofalu trwy'r Gymraeg app.

Gwireddu’r Geiriau: Gwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2014 - Enillwyr

Ar gael fel llyfr poced ar lein hefyd.

Mae’r Ap rhyngweithiol a luniwyd ar gyfer ffonau symudol yn seiliedig ar addasiad o lyfryn ‘Gofalu trwy’r Gymraeg: Llawlyfr Cymraeg i’r Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd’ gan Dr Angharad Jones, Prifysgol Abertawe, ac yn seiliedig ar y llyfryn ‘Wneith Hyn Ddim Drwg…’ gan Carwen Earles, Prifysgol Abertawe. Mae’r Ap i’w ddefnyddio gan fyfyrwyr, academyddion ac ymarferwyr gofal iechyd a gellir ei lawrlwytho yn rhad ac am ddim o iTunes a’r App Store, ac o’i gael ar ddyfeisiadau hylaw a phoblogaidd fel hyn, byddai cyfle pellach i gynyddu’r defnydd.

Lleoliadau Clinigol Dwyieithog

Map Lleoliadau Cymraeg

O fis Medi 2014, bydd myfyrwyr sy'n gallu siarad Cymraeg yn cael y cyfle i gofrestru ar fersiwn Cymraeg o'r modiwl 'Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynol', ym mhob un o bedair blynedd y cwrs. Bydd y modiwl 50 credyd yma yn rhoi cyfleon gwych i'n myfyrwyr i ddefnyddio eu Cymraeg tra allan ar leoliadau clinigol ar hyd a lled Cymru.