Profiad Elective RRHIME yn Nasareth, Israel

"Mae'r ysbyty yn un fach, lleol - gan gynnwys llawdriniaethau, meddygaeth cyffredinol, paediatrics, obstetrics a gynaecoleg a seiciatryddiaeth. Mae'n gwasanaethu rhan o boblogaeth Nasareth a'r pentrefi cyfagos. Mae'n rhedeg rhaglen gwirfoddoli i bobl allu helpu mewn adrannau gwahanol i redeg yr ysbyty o ddydd i ddydd, felly mae yna wirfoddolwyr eraill o'r gorllewin o amgylch yr ysbyty."

Mor Galilea

Gweithgareddau All-Gwricwlar

"Roeddwn i mewn lle da i ymweld a dinasoedd eraill fel Jeriwsalem a Bethlehem - ac i weld Mor Galilea.

Cefais i ddim traferthion wir. Gallen i fod wedi gwneud mwy o ymdrech i ddysgu arabeg cyn mynd, ond roedd y staff yn siarad Saesneg da iawn, ac roedden nhw'n hapus i gyfieithu i mi."

Profiad Clinigol

"Treuliais y rhan fwyaf o'm hamser yn Neonatoleg, lle roedd y problemau yn rhai tebyg iawn i'r hyn dani'n gweld yn y DU - ond mi oedd yna rai pethau nad oeddwn wedi gweld o'r blaen. Afiechydon megis 'pentalogy o Fallot', macrosomia a sepsis neonatal. Gwelais un babi newydd anedig gyda 'pentalogy o Fallot' - oni heb weld achos mor ddifrfiol o ddifygion cardiac o'r blaen, ac mae'n debyg fod y staff heb chwaith. Penderfynnwyd yn fuan ar ol i'r babi gael ei eni y buasai'n cael ei drosglwyddo i uned fwy arbenigol er mwyn cael asesiadau a thriniaethau pellach.

Triniaeth arall anarferol oedd triniaeth ol-llawdriniaethol o dysplasia y glun. Roedd y plentyn yn cael ei osod mewn dyfais traction i gafw eu cluniau yn y safle iawn ac wedi eu ymestyn gan ddefnyddio dau fag o doddiant halen.Dwi heb weld y driniaeth yma yn y DU, ond mae'n gyffredin iawn yn Israel."

Ysbyty Plant

Uchafbwynt y Profiad

"Nes i gael budd mawr o'r dysgu oedd yn cael ei roi ar y wardiau, a'r cyfleoedd i gymryd rhan yn y triniaethau yna. Mwynheais bod gyda'r gwirfoddolwyr gorllewinol eraill, a dwi'n bendant wedi gwneud ffrindiau am oes efo rhai o'r gwirfoddolwyr yn ogystal a'r bobl lleol. Dwi'n meddwl fod y profiad wedi dysgu i fi i ddibynnu yn fwy ar y darlun clinigol llawn yn hytrach na phrofion ayyb. Doedd ganddyn nhw ddim mynediad hawdd at radioleg na phrofion gwaed arbenigol, felly roeddent yn dibynnu mwy ar hanes y claf ac archwiliadau. Roedd yn dda i weld triniaethau syml - ac eu bod nhw yn dioddef o'r un fath o glefydau a dani draw fama. Mi wnes i sylwi rhai gwahaniaethau yn y triniaethau, ond mae hyn wedi rhoi mwy o ddiddordeb i fi i ddysgu pam fod nhw'n cael eu gwneud yn wahanol yn y DU."