1. côd UCAS
    C401
    Hyd:
    4 blynedd Llawn-amser

Trosolwg Cwrs

Bydd ein gradd mewn Geneteg yn eich helpu i ddeall blociau adeiladu bywyd, wrth eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn:
• Ffarmacoleg
• Gwyddor Fforensig
• Esblygiad neu Feddygaeth
O ganlyniad i ddilyniannu genomau cyfan llawer o rywogaethau, mae pwysigrwydd geneteg yn tyfu'n gyflym. Mae'r un egwyddorion genetig yn wir am y bod dynol, anifeiliaid, planhigion, a micro-organebau megis bacteria. Mae hyn yn sicrhau hyblygrwydd i raddedigion geneteg o ran cyflogaeth yn y dyfodol. Mae meysydd lle mae geneteg yn bwysig yn cynnwys datblygu cemegau fferyllol, gwyddor fforensig, trin clefydau, astudio esblygiad a chadwraeth bioamrywiaet

Nodweddion Allweddol

Bydd y radd hon yn:

  • eich paratoi ar gyfer rôl mewn amrywiaeth eang o broffesiynau, gan gynnwys y diwydiant fferyllol, gwyddor fforensig a bioleg gadwraeth;
  • rhoi profiad i chi o dechnegau dadansoddi mynegiadau genynnol, rhyngweithiadau protein, strwythur DNA a niwed i DNA, dadansoddi delweddau biofoleciwlau a chelloedd, a dulliau dadansoddi cyfrifiadurol uwch;
  • eich paratoi ar gyfer hyfforddiant i raddedigion i fod yn feddyg, yn ddeintydd neu’n athro, neu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig neu ddoethurol;
  • dysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi, gan gynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a dadansoddi.

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil dan arweiniad gwyddonydd ymchwil proffesiynol. Drwy weithio fel ymchwilydd annibynnol, byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect effeithiol ac yn derbyn hyfforddiant i ddylunio arbrofion a chynllunio rhaglenni gwaith.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch e-lyfryn y rhaglenni MSci Geneteg

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-127Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Metabolism: The Reactions of Life
PM-131Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemistry of Life
PM-134Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Microbiology
PM-139Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human Physiology I
Modiwlau Opsiynol
Year 1 Genetics compulsory modules with Welsh Language options 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-120Semester 1 and Semester 210Genetic Analysis IThis is the English Language version of PM-120 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PM-120CSemester 1 and Semester 210Dadansoddiad Geneteg 1Mae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-120, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Eukaryotic Cell BiologyThis is the English Language version of PM-132
PM-132CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioleg Celloedd EwcaryotigMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-132
AND
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-133Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Evolutionary and Molecular GeneticsThis is the English Language version of PM-133
PM-133CSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Geneteg Esblygiadol a MolecwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-133
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-226Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Human and Medical Genetics
PM-251Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Microbial Molecular Genetics
PM-252Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Molecular Evolution
Modiwlau Opsiynol
Year 2 Genetics compulsory modules with Welsh Language options 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must select ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-200Semester 1 and Semester 210Genetic Analysis IIThis is the English Language version of PM-200
PM-200CSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Dadansoddiad Geneteg IIMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-200
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must select ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-238Semester 2 (Jan - Jun Taught)10BiostatisticsThis is the English Language version of PM-238
PM-238CSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Ystadegau BiolegolMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-238
AND
 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Techniques in Molecular BiologyThis is the English Language version of PM-253
PM-253CSemester 1 (Sep-Jan Taught)30Technegau Bioleg FoleciwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-253
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-314Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biotechnology & Protein Engineering
PM-315Semester 1 and Semester 220Genetic Analysis III
PM-336Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Biomedical Laboratory Techniques
PM-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioinformatics: From sequence to Function
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Yn ystod pob blwyddyn o'ch gradd, bydd rhaid i chi astudio 120 credyd, yn cynnwys modiwlau gorfodol a dewisol. Mae'r Ysgol Feddygaeth yn cynnig rhaglenni gradd mewn Biogemeg, Biogemeg Feddygol, Geneteg, Geneteg Feddygol, a chydanrhydedd mewn Biogemeg a Geneteg. I gymharu beth allech ei astudio ar y pum llwybr hyn, cliciwch ar Modiwlau sydd ar gael yn 17-18 i agor taenlen yn dangos y modiwlau sydd ar gael.

(Os lawrlwythwch y daenlen Excel hon a'i chadw ar eich cyfrifiadur, cewch glicio ar deitl pob modiwl yn yr ail golofn, a chyhyd â bod gennych gysylltiad â'r rhyngrwyd, dylech weld rhagor o fanylion o'r catalog modiwlau. Mae'n bosib na fydd y dolenni ar y daenlen yn gweithio ar eich porwr, gan ddibynnu ar y gosodiadau, nac ychwaith o iPad, iPhone, Android etc.)

Gofynion Mynediad

Cynnig arferol fyddai AAB Safon Uwch [neu raddau cyfwerth ar gyfer cymwysterau eraill: 136 o bwyntiau tariff UCAS].

Rhaid bod gennych radd dda mewn Bioleg. Mae pwnc gwyddoniaeth arall, megis Cemeg, yn ddymunol.

Byddai angen o leiaf gradd B Safon Uwch mewn Bioleg ar fyfyrwyr sy'n astudio cymwysterau BTEC, yn ogystal â DD mewn Diploma Cyfrannol BTEC (12 uned).

Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 34 (gan gynnwys graddau HL da mewn Cemeg a Bioleg).

Rydym yn gwneud cynigion unigol yn dibynnu ar eich amgylchiadau ar ôl darllen y datganiad personol a'r geirda yn eich ffurflen UCAS.

Gofynion mynediad ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSci (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

MSci a BSc - beth yw'r gwahaniaeth?

Mae'r cwrs MSci pedair blynedd yn radd israddedig uwch, sy’n ychwanegu blwyddyn arall yn canolbwyntio ar ymchwil i'n graddau BSc tair blynedd. Bydd y rhan fwyaf o dair blynedd gyntaf y crysiau hyn yr un fath, ond mae'r MSci yn cynnig hyfforddiant arbenigol mewn ystod eang o dechnegau labordy yn ystod y drydedd flwyddyn fel paratoad ar gyfer prosiect ymchwil dwys blwyddyn o hyd  yn ystod y bedwaredd flwyddyn.

Darpariaeth iaith Gymraeg

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn gweithio tuag at wella a datblygu ei darpariaeth iaith Gymraeg.

Caiff myfyrwyr sy'n astudio Geneteg Feddygol gynnig Tiwtor Personol sy'n siarad Cymraeg, yn ogystal â gallu cofrestru ar gyfer fersiwn Gymraeg Datblygu Sgiliau Biogemegol (PM-130) ym mlwyddyn gyntaf eu hastudiaethau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Alwena Morgan - a.h.morgan@abertawe.ac.uk / 01792 602051; neu Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk / 01792 602402.

Cyfleoedd Ariannu

Cliciwch yma i ddysgu rhagor o am ffioedd ac ariannu.

Ymwadiad Rhaglen

Darllenwch yr Ymwadiad Gwybodaeth am y Rhaglen Radd

Ewch ar daith o'n cyfleusterau