Ariannu ar gyfer Gwaith Cymdeithasol

Ariannu ar gyfer Gwaith Cymdeithasol i Fyfyrwyr Israddedig

Dylai myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol wneud cais am eu cyllid cyn gynted â phosib ar ôl gwneud cais am gwrs.

Gall myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru wneud cais am y canlynol:

 • Grant Ffioedd Dysgu
 • Benthyciad Ffioedd Dysgu
 • Grant Dysgu’r Cynulliad
 • Benthyciad Cynhaliaeth
 • Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol (ni fyddwch yn gymwys am hyn os ydych yn derbyn cymhelliant ariannol i hyfforddi gan eich cyflogwr)
 • Lwfans Cyfle Dysgu Ymarfer (PLOA)
 • Mae’n bosib bod grantiau ychwanegol eraill ar gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

I wneud cais am y Fwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol a’r Lwfans Cyfle Dysgu Ymarfer, mae’n rhaid i chi wneud cais i Gyngor Gofal Cymru.

Nifer cyfyngedig o Fwrsariaethau Gwaith Cymdeithasol sydd ar gael; felly rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted â phosib.

I wneud cais am gymorth gyda ffioedd dysgu a’r benthyciad cynhaliaeth, bydd angen i chi wneud cais drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Dylai Myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Lloegr a’r GIG. 

Mae myfyrwyr sydd eisoes â gradd ac sydd am astudio’r cwrs Gwaith Cymdeithasol yn gymwys i wneud cais am y Benthyciad Cynhaliaeth, Grantiau Atodol, y Fwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol a’r Lwfans Cyfle Dysgu Ymarfer. Ni fydd myfyrwyr ar eu hail radd yn gallu derbyn Grant Cynhaliaeth a bydd angen iddynt dalu’r £9000 o ffioedd dysgu eu hunain.

 

Astudio’r MA mewn Gwaith Cymdeithasol

Ym Mhrifysgol Abertawe mae’r ffioedd ar gyfer y Radd Feistr mewn Gwaith Cymdeithasol wedi’u gosod ar £6,400.

I fyfyrwyr sy’n yw yn Lloegr, ewch i www.nhsbsa.nhs.uk/students am ragor o wybodaeth.

Mae myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru’n gymwys i wneud cais am y canlynol:

Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol

Mae Bwrsariaethau Gwaith Cymdeithasol gwerth £6,640 (sy’n cynnwys cyfraniad o £3,390 tuag at Ffioedd Dysgu) ar gael i fyfyrwyr ar y cwrs MA mewn Gwaith Cymdeithasol. Fodd bynnag, rhaid bod myfyrwyr:

 • Fel arfer yn byw yng Nghymru ac
 • Yn astudio mewn sefydliad yng Nghymru a
 • Ddim yn derbyn cymhelliant ariannol i hyfforddi gan gyflogwr.  

Nid yw’r fwrsariaeth wedi’i hasesu ar incwm ac nid oes angen ei had-dalu. Dyrennir nifer penodol o’r 227 o fwrsariaethau sydd ar gael i bob rhaglen Gwaith Cymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu rhannu’n deg. Caiff myfyrwyr felly eu ‘henwebu’ i’r Cyngor Gofal am fwrsariaeth gan y sefydliad. Yn hynny o beth, ni fydd pob myfyriwr cymwys yn cael derbyn y cyllid hwn. 

Am ragor o wybodaeth ewch i’r tudalennau ‘Gwybodaeth i Ymgeiswyr’ sydd ar gael yn: http://www.ccwales.org.uk/

Lwfans Cyfle Dysgu Ymarfer (PLOA)

Mae hwn wedi’i ddylunio i ddarparu cyfraniad tuag at gostau lleoliadau y mae myfyrwyr Gwaith Cymdeithasol yn mynd iddynt fel rhan integrol o’u hyfforddiant cyn cymhwyso. Mae myfyrwyr cymwys sy’n byw yng Nghymru’n gymwys i hawlio hyd at £7.50 am bob diwrnod cyfle dysgu ymarfer. Am ragor o wybodaeth am y lwfans ewch i: http://www.ccwales.org.uk/

Ariannu Ychwanegol

Yn ogystal â’r fwrsariaeth a fanylir uchod, mae’n bosib y byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais i’r Cyngor Gofal am Gymorth Ariannol ychwanegol yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’ch cymhwysedd:

 • Lwfans Dysgu i Rieni. Hyd at £1,505. Mae’r grant hwn yn helpu myfyrwyr sydd â phlant dibynnol i dalu costau’r cwrs
 • Grant Gofal Plant. Hyd at uchafswm o £8,330 y flwyddyn am un plentyn dibynnol a £14,285 am ddau blentyn dibynnol neu fwy. Mae’n helpu â chostau gofal plant cofrestredig yr eid iddynt wrth astudio
 • Grant Oedolion Dibynnol. Hyd at £2,465. Ar gael os oes oedolyn yn dibynnu arnoch yn ariannol
 • Lwfans Myfyrwyr Ariannol. Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch o ganlyniad i anabledd neu anhawster dysgu, mae’n bosib y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.