Ffioedd Dysgu

Gwybodaeth bwysig ar gyfer 2018/19

Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu ei bwriad i gynyddu uchafswm y ffi ddysgu yn 2018/19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig llawn amser yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai uchafswm y ffi ddysgu ar gyfer 2018/19 gynyddu o £9,000 i £9,295 y flwyddyn. Os bydd Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Cyfansymiau) (Cymru) 2015 yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd y Brifysgol yn ymgeisio i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i gynyddu ei lefel uchafswm ffi i £9,295 yn amodol ar gymeradwyo newid i Gynllun Ffi a Mynediad 2018/19. Os caiff ei gymeradwyo gan HEFCW, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr a effeithir a’u hysbysu am y cynnydd hwn mewn ffioedd cyn gynted â phosibl

A ydych chi’n barod

Mae pecynnau cymorth ariannu gwahanol ar gael i ddysgwyr sydd am astudio’n llawn-amser neu'n rhan-amser. Dewch o hyd i ba gymorth ariannol yr ydych yn gymwys i'w dderbyn cyn i chi ymrestru a gwnewch gais o fewn y dyddiadau cau a osodir i sicrhau bod eich cymorth ariannol yn ei le erbyn i chi gyrraedd. Mae'r hyn yr ydych yn gymwys i'w dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ble yr ydych yn byw, beth yr ydych yn ei astudio, ac ar ba lefel.

Costau Ffioedd Dysgu 2017/18

Byw yng Nghymru

Cyfanswm eich ffioedd Dysgu yn 17/18 fydd £9000 y flwyddyn ond gall gynyddu yn y blynyddoedd dilynol o astudio yn unol â swm chwyddiant a bennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn astudio am eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, a gan eich bod yn fyfyriwr o Gymru byddwch yn gymwys i gael:

 • grant ffioedd dysgu nad oes angen ei ad-dalu o £4,954 gan Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau).
 • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £4,046
 • I gael gwybodaeth am ba help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch  yma

I gael rhagor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i ymgeisio am gymorth myfyrwyr ewch i www.studentfinancewales.co.uk

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd ers 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18, dyma’r ffioedd: -

 • Llawn amser safonol: y gost fydd £9000
 • Ail-sefyll modiwlau: y gost fydd £750 am bob 10 credyd rydych yn eu hail-sefyll
 • Blwyddyn mewn Diwydiant (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1800
 • Blwyddyn Dramor (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1350

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd cyn 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18 bydd eich costau Ffioedd Dysgu yn aros yn £3,465 (bydd costau Blwyddyn Rhyngosod yn £ 1,725 a bydd ail-wneud modiwl yn costio £289 am bob 10 credyd).

 • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 17/18
 • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2017/18 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig

Byw yn Lloegr (neu rywle arall yn y DU)

Cyfanswm eich ffioedd Dysgu yn 17/18 fydd £9000 y flwyddyn ond gall gynyddu yn y blynyddoedd dilynol o astudio yn unol â swm chwyddiant a bennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn astudio am eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, a gan eich bod yn fyfyriwr o Gymru byddwch yn gymwys i gael:

 • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £9,000
 • I gael gwybodaeth am yr help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch yma

I gael rhagor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i ymgeisio ewch i:

Myfyrwyr o Loegr: www.gov.uk/student-finance

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon: www.studentfinanceni.co.uk

Myfyrwyr o’r Alban: www.saas.gov.uk 

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd ers 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18, dyma’r ffioedd: -

 • Llawn amser safonol: y gost fydd £9000
 • Ail-sefyll modiwlau: y gost fydd £750 am bob 10 credyd rydych yn eu hail-sefyll
 • Blwyddyn mewn Diwydiant (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1800
 • Blwyddyn Dramor (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1350

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd cyn 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18 bydd eich costau Ffioedd Dysgu yn aros yn £3,465 (bydd costau Blwyddyn Rhyngosod yn £ 1,725 a bydd ail-wneud modiwl yn costio £289 am bob 10 credyd).

 • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 17/18
 • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2017/18 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig

 

Byw yn yr UE (y tu allan i'r DU)

Cyfanswm eich ffioedd Dysgu yn 17/18 fydd £9000 y flwyddyn ond gall gynyddu yn y blynyddoedd dilynol o astudio yn unol â swm chwyddiant a bennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn astudio am eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, a gan eich bod yn fyfyriwr o Gymru byddwch yn gymwys i gael:

 • grant ffioedd dysgu nad oes angen ei ad-dalu o £4,954 gan Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau).
 • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £4,046
 • I gael gwybodaeth am ba help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch yma

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd ers 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18, dyma’r ffioedd: -

 • Llawn amser safonol: y gost fydd £9000
 • Ail-sefyll modiwlau: y gost fydd £750 am bob 10 credyd rydych yn eu hail-sefyll
 • Blwyddyn mewn Diwydiant (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1800
 • Blwyddyn Dramor (Blwyddyn Ryngosod): y gost fydd £1350

Ar gyfer myfyrwyr presennol a ddechreuodd eu gradd cyn 2012/13 ac a fydd yn ailgofrestru yn 2017/18 bydd eich costau Ffioedd Dysgu yn aros yn £3,465 (bydd costau Blwyddyn Rhyngosod yn £ 1,725 a bydd ail-wneud modiwl yn costio £289 am bob 10 credyd).

 • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 17/18
 • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2017/18 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig

 

Byw y tu allan i'r UE (Rhyngwladol)

Mae manylion ffioedd dysgu eich rhaglen ar gael ar dudalennau cyrsiau israddedig

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r adran Ffioedd Rhyngwladol.

 

Rhaglenni Gwaith Cymdeithasol, Meddygaeth i Raddedigion, Nyrsio a Diplomâu i Rad

  • Gwaith Cymdeithasol a Meddygaeth i Raddedigion (GEM): £9,000 fydd y Ffioedd Dysgu.
  • Caiff Ffioedd Dysgu cyrsiau a ariennir gan y GIG (cyrsiau Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol a Gofal Iechyd) eu talu’n llawn gan y GIG (Grant Llywodraeth Cymru). 

  I gael gwybodaeth ariannu ychwanegol am y rhaglenni arbenigol uchod ewch i’n tudalennau Benthyciadau a Grantiau i Fyfyrwyr ar y we.

  • Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion (GDL): £6850 fydd y Ffioedd Dysgu ac mae bwrsariaethau Ffioedd ar gael gan adran y Gyfraith i leihau’r ffioedd (i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Adran y Gyfraith)

  Noder: Nid oes gan fyfyrwyr Diplomâu i Raddedigion yr hawl i gael cymorth Cyllid i Fyfyrwyr (oherwydd eu bod wedi cael cyllid am radd flaenorol), cysylltwch â’n Swyddfa Cyngor Ariannol am ddewisiadau ariannu eraill.

Gwybodaeth Arall

Sut i dalu (Cwestiynau Cyffredin)

Os ydych yn ariannu eich rhaglen yn bersonol neu os nad ydych yn gymwys am gymorth myfyrwyr dewiswch y categori perthnasol isod am wybodaeth hanfodol ar sut a phryd i dalu eich ffioedd:-

Nawdd allanol (nid gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr)

 • Os cewch eich noddi gan sefydliad allanol megis Elusen, Cyflogwr neu Lywodraeth/Asiantaeth Dramor sicrhewch y caiff eich manylion ariannu llawn eu hanfon at y Swyddfa Cyllid i Fyfyrwyr, Abaty Singleton, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP (cyn i chi gofrestru).

 • Os nad oes gennych lythyr swyddogol gan eich sefydliad, trefnwch gyda’ch noddwr eich bod yn cwblhau ffurflen cadarnhau nawdd

Costau Ychwanegol

Yn ogystal â'ch Ffioedd Dysgu dylech gofio y gall fod rhagor o gostau yn gysylltiedig â'ch cwrs yn ogystal â chostau byw bob dydd. 

Cliciwch yma i chwilio am eich rhaglen

Polisi Ad-dalu

 • Os ydych yn Tynnu yn Ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n Gohirio eich astudiaethau) gallwch fod yn gymwys am ad-daliad.
 • Gweler ein polisi Ad-daliadau yma