Cynllun Ffioedd Dysgu Prifysgol Abertawe

Cynlluniau Ffioedd a Mynediad

Yn ôl Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, mae'n ofynnol i'r Brifysgol lunio Cynllun Ffioedd a Mynediad bob blwyddyn sy'n amlinellu'r ffioedd mae'n bwriadu eu codi am ei chyrsiau, a faint o'r incwm o'r ffioedd y bydd yn ei fuddsoddi i wella 'Cyfle Cyfartal' a 'Hyrwyddo Addysg Uwch'.

Mae Cynlluniau Ffioedd a Mynediad bellach yn cynnwys mwy o bwyslais ar wella mynediad i addysg uwch ac, yn benodol, sut bydd prifysgolion yn denu, yn cadw ac yn cefnogi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir. Mae'r Cynllun Ffioedd a Mynediad hefyd yn llawer manylach na'r cynlluniau ffioedd blaenorol ac, yn gryno, mae'n cynnwys yr agweddau canlynol:

  • Hysbysiad o fwriad i godi'r ffi dysgu uchaf y flwyddyn am gyrsiau israddedig amser llawn (£9,000 yw'r uchafswm cyfredol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, ond gall hyn newid yn 2018-19 - gweler isod)
  • Lefel yr incwm a ddisgwylir o ffioedd
  • Lefel yr incwm o ffioedd i'w fuddsoddi mewn Cyfle Cyfartal ac i Hyrwyddo Addysg Uwch
  • Sut caiff y buddsoddiad hwn ei ddyrannu yn ôl amcanion y Cynllun Ffioedd a Mynediad
  • Sut byddwn yn hysbysu darpar fyfyrwyr am y ffioedd hyn ac unrhyw gostau eraill
  • Sut cafodd y cynllun ei lunio ar y cyd â phartneriaid ac Undeb y Myfyrwyr
  • Y rhesymeg dros fuddsoddi incwm o ffioedd a sut mae hyn yn gyson â'n hamcanion strategol
  • Sut nodwyd y grwpiau a dangynrychiolir i'w cynnwys yn y cynllun
  • Gweithgareddau a mentrau i gyflawni'r amcanion sy'n ymwneud â grwpiau a dangynrychiolir
  • Targedau er mwyn monitro cynnydd wrth gynyddu lefelau cyfranogiad a chadw myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir

Mae Cynlluniau Ffioedd a Mynediad y Brifysgol ar gyfer 2017-18 a 2018-19 wedi cael eu cymeradwyo gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a gellir eu gweld isod. Daw cynllun 2017-18 i rym ym mis Medi 2017 a daw cynllun 2018-19 i rym ym mis Medi 2018.

Y Ffi Dysgu Uchaf ar gyfer myfyrwyr o'r DU a'r UE

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddatganiad (Gorffennaf 2017) yn amlinellu bwriadau i gynyddu'r ffi dysgu uchaf yn 2018-19 ar gyfer rhaglenni gradd israddedig amser llawn, yn unol â chwyddiant. Gall hyn olygu y gallai'r ffi dysgu uchaf ar gyfer 2018-19 gynyddu o £9,000 (fel y'i nodir yn y Cynllun Ffioedd a Mynediad cyfredol ar gyfer 2018-19 isod), i £9,295 y flwyddyn (yn seiliedig ar y Mynegai Prisiau Manwerthu, ac eithrio llog morgeisi). Os bydd Llywodraeth Cymru'n trosglwyddo'r diweddariad hwn i Reoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) 2015  nes ymlaen eleni, bydd y Brifysgol yn gwneud cais i CCAUC i gynyddu lefel ei ffi uchaf i £9,295 yn amodol ar gymeradwyaeth i amrywio Cynllun Ffioedd a Mynediad 2018-19. Os cymeradwyir y cais hwn, bydd y Brifysgol yn ysgrifennu ar unwaith at yr holl fyfyrwyr y bydd y newid hwn yn effeithio arnynt, gan eu hysbysu am y cynnydd posib hwn yn ein ffioedd.

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi i Gynllun Ffioedd a Mynediad cyfredol (2017-18) y Brifysgol a'i chynllun arfaethedig (2018-19).

Cynlluniau Ffioedd Dysgu

Cynllun Ffioedd a Mynediad 2017-18  - (ar waith o fis Medi 2017)

Cynllun Ffioedd a Mynediad 2018-19  - (ar waith o fis Medi 2018)

Cynlluniau Ffioedd y Sefydliad blaenorol: