Sut yr ydym yn ymdrin â'ch cais

Sut yr ydym yn ymdrin â'ch cais

Unwaith y bydd UCAS wedi prosesu'ch cais, caiff copi o'ch ffurflen ei argraffu a'i bostio at y sefydliadau yr ydych wedi'u rhestru. 

Gallwch wirio cynydd eich cais unrhyw bryd drwy ddefnyddio UCAS Track.

Derbyn ceisiadau yn Abertawe

Fel arfer derbyniwn hyd at 1000 o geisiadau yr wythnos yn ystod y cyfnod prysuraf ond gwnawn ein gorau i'ch hysbysu am eich penderfyniad mor gyflym â phosib!  

Ar ôl derbyn eich cais, byddwn yn anfon e-bost neu gerdyn post atoch i roi gwybod ichi ein bod wedi'i dderbyn. Yna bydd y Swyddfa Dderbyn yn gwneud gwiriadau sylfaenol ar bob cais ac yn uwcholeuo gwybodaeth bwysig i'r Dewiswyr Derbyn  (e.e. pa un a yw'r ymgeisydd yn debygol o gwrdd â Gofynion Cyffredinol y Brifysgol, pa un a oes ganddo/ganddi anabledd neu unrhyw anghenion penodol, graddau disgwyliedig ayyb).  Os oes unrhyw wybodaeth ar goll yn y cais, megis geirda academaidd sydd ar goll neu os nad yw'n glir pa gymwysterau sydd gennych, cedwir y ffurflen yn y Swyddfa Dderbyn tra byddwn yn chwilio am y wybodaeth berthnasol. Fel arfer byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i ofyn am unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Unwaith y bydd yr holl wiriadau wedi cael eu gwneud (bydd hyn fel arfer yn cymryd hyd at wythnos), caiff eich cais ei anfon ymlaen at Ddewiswr Derbyn yr Adran/Ysgol i'w ystyried.

Ystyriaeth gan y Dewiswr/Dewiswyr

Mae gan bob Adran/Ysgol o leiaf un aelod staff academaidd sy'n gyfrifol am ystyried ceisiadau ar gyfer mynediad.

Wrth ystyried addasrwydd ymgeisydd ar gyfer mynediad, bydd Dewiswyr yn edrych ar ystod o feini prawf gan gynnwys perfformiad academaidd blaenorol; dysgu profiadol blaenorol; argaeledd (neu ddiffyg) cyfleoedd ac adnoddau dysgu addas; cyrsiau astudio presennol; asesiadau gan ganolwyr, seicolegwyr addysg neu ymarferwyr meddygol; cofnodion cyrhaeddiad; tystiolaeth o ymrwymiad a chymhelliant; ansawdd gwaith ysgrifenedig; perfformiad mewn cyfweliad neu o dan amodau arholiad. Bydd y Dewiswyr hefyd yn ystyried gallu'r ymgeisydd i gyfrannu at fywyd diwylliannol, chwaraeon neu gymdeithasol y Brifysgol a'r gymuned.   

Yn anffodus, oherwydd dwyster y gystadleuaeth ar gyfer nifer gyfyngedig o lefydd, mae'n bosib y bydd rhaid gwrthod derbyn rhai ymgeiswyr, er gwaethaf y ffaith eu bod yn bodloni rhai neu'r holl feini prawf ar gyfer dethol.  

Derbyn Penderfyniad ar eich Cais

Unwaith i'r Dewiswr Derbyn ystyried y cais yn llawn, dychwelir y ffurflen i'r Swyddfa Dderbyn i gyfathrebu'r penderfyniad i UCAS.  
Bydd UCAS yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad ffurfiol ac yn dynodi p'un ai y gwneir cynnig am le, gan gynnwys unrhyw amodau y mae'n rhaid i chi gwrdd â nhw cyn dechrau'r flwyddyn academaidd. Caiff y manylion eu dangos ar Track. Os rhoesoch gyfeiriad e-bost dilys ar eich cais, bydd UCAS yn eich e-bostio pan ceir penderfyniad. I ddiogelu gwybodaeth gyfrinachol, ni fydd yr e-bost yn cynnwys y penderfyniad ei hun: bydd rhaid i chi fynd i Track i wirio'r manylion hyn o hyd.

Gallwch hefyd ddefnyddio Track i dderbyn neu wrthod cynigion ac i newid rhai o'ch manylion personol, megis eich cyfeiriad post, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.

Ni ystyrir bod unrhyw gynigion mynediad a wneir drwy ddulliau arall yn rhwymedig yn gyfreithiol.  Ni ddylid ystyried bod awgrymiadau o gynigion mynediad gan staff o unrhyw Adran yn golygu cynnig o le, na chwaith yn rhwymyn o unrhyw fath, cyn derbyn cynnig ffurfiol drwy UCAS.

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus a hoffech gael adborth neu ofyn i'ch cais gael ei ailystyried, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn am ragor o fanylion. Am ragor o wybodaeth, gweler y Weithdrefn Apelio i ymgeiswyr.

Os ydych yn ymgeisydd ag anabledd difrifol neu gyflwr meddygol cronig neu os oes gennych anghenion cymorth sylweddol, yna byddwn yn anfon holiadur atoch i asesu'ch anghenion cymorth ac mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi gael eich cyfweld gan Swyddog Anableddau'r Brifysgol a/neu'r Cyfarwyddwr Iechyd Galwedigaethol ar ôl i'r penderfyniad academaidd gael ei wneud. Bydd hyn yn sicrhau bod y Brifysgol yn ymwybodol o unrhyw amgylchiadau a allai effeithio ar gael eich derbyn yn y Brifysgol a'ch astudiaethau dilynol a bydd hefyd yn sicrhau y gall y Brifysgol roi unrhyw systemau cymorth yn eu lle y gallai fod eu hangen arnoch.