Rhagoriaeth mewn addysgu

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Llywodraeth y DU

Silver TEF Logo

 

 

 

 

Cyflwynwyd y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Cenedlaethol gan Lywodraeth y DU i amlygu rhagoriaeth mewn addysgu israddedigion sy'n rhagori ar yr ansawdd addysgu a gydnabyddir gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd drwy:

a. Darparu gwybodaeth well i helpu myfyrwyr i ddewis beth i astudio a ble

b. Cynyddu parch at addysgu

c. Cydnabod a gwobrwyo addysgu rhagorol

ch. Diwallu anghenion cyflogwyr, busnes, diwydiant a'r proffesiynau yn well

Adolygodd Panel y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu fetrigau a chyflwyniad y darparwr, gan ddefnyddio'r broses a'r meini prawf a bennir yng nghanllawiau'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.

Dangosodd metrigau'r darparwr, wedi'u hategu gan y cyflwyniad, fod myfyrwyr o bob math o gefndir yn cyflawni canlyniadau rhagorol. Mae cyfrannau uchel iawn o fyfyrwyr o bob cefndir yn parhau â'u hastudiaethau neu'n symud ymlaen i gyflogaeth fedrus iawn neu astudiaethau pellach, gan ragori'n sylweddol ar feincnod y darparwr. Mae'r metrigau’n nodi bod lefelau uchel iawn o foddhad ymhlith myfyrwyr amser llawn â'r addysgu, y cymorth academaidd a'r asesu a'r adborth.

Asesodd y Panel gyflwyniad y Brifysgol mewn perthynas â meini prawf y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu ac mae ei farn yn adlewyrchu tystiolaeth benodol o:

  • canlyniadau rhagorol i fyfyrwyr o bob cefndir o ran cyflogaeth fedrus iawn neu astudiaethau pellach

  • cyrsiau sydd wedi'u cynllunio i estyn myfyrwyr, gan gynnwys drwy weithio'n agos gyda phartneriaid diwydiannol wrth ddatblygu ac adolygu cyrsiau

  • dysgu o ansawdd uchel wedi'i phersonoli, sy'n cael ei wreiddio ar draws y Brifysgol drwy system o diwtorialau, canolfan arbenigol a monitro presenoldeb, gan ddarparu lefelau uchel o gyfranogiad ac ymrwymiad i ddysgu ac astudio ymhlith myfyrwyr

  • diwylliant sefydliadol sy'n cydnabod ac yn gwobrwyo addysgu rhagorol drwy ddatblygiad proffesiynol, arsylwi gan gymheiriaid, llwybr dyrchafiad addysgu ac ysgolheictod, a gwobrwyon am ragoriaeth mewn dysgu ac addysgu.

Yn gyffredinol, roedd y Panel o'r farn bod y cyfuniad o dystiolaeth ym metrigau'r darparwr a chyflwyniad y darparwr yn cydweddu orau â'r disgrifydd ar gyfer gwobr Arian.

Dyfarnwyd y wobr hon ym mis Mehefin 2017 ac mae'n ddilys am hyd at dair blynedd.

Aseswyd ein haddysgu israddedig ar sail meini prawf sy'n berthnasol i feysydd ansawdd addysgu, amgylchedd dysgu a deilliannau a chynnydd dysgu myfyrwyr .

Bu Panel y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu'n pwyso ac yn mesur tystiolaeth o gyfres o fesuriadau, gan ddefnyddio data cenedlaethol, yn ogystal â thystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y darparwr.

Roedd y mesuriadau'n ymwneud â chyfraddau parhau, boddhad myfyrwyr a chanlyniadau cyflogaeth. Cafodd mesuriadau pob darparwr eu meincnodi i gyfrif am wahaniaeth yn nodweddion a chymwysterau ei fyfyrwyr, ynghyd â'r pynciau roeddent yn eu hastudio. 

Dyfarnwyd y gwobrau gan banel o arbenigwyr annibynnol y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, yn eu plith, academyddion, myfyrwyr a chynrychiolwyr cyflogwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, ewch i http://www.hefce.ac.uk/lt/tef/