Cofrestru ar lein

Cwestiynau Cyffredin a Chyfarwyddyd

Pwy

 • Mae disgwyl i bob myfyriwr gofrestru arlein bob blwyddyn
 • Mae myfyrwyr rhyngwladol yn gofrestru ar gyfer modiwlau arlein ac yna yn mynd ymlaen i gofrestru ar y cwrs mewn person er mwyn gcofrestru eich pasport a'ch fisa er mwyn cwblhau'r cofrestru.

Pryd

 • Caiff myfyrwyr gofrestru ar-lein o ddydd Llun 18 Medi ymlaen.
 • Gall israddedigion sy'n parhau ond sydd yn cymryd blwyddyn allan, neu sy'n dilyn rhaglenni Gwyddor Iechyd neu Meddygaeth Mynediad i raddedigion gofrestru yn gynt - o ganol mis Awst.
 • Mae myfyrwyr sy'n dilyn cwrs wedi ei gynnwys o dan Ymrestru sy'n digwydd y tu allan i brif gyfnod ymrestru yn ymrestru ar wahanol adegau.

Sut

 1. Mewngofnodwch i'ch Proffil Myfyriwr ar Fewnrwyd y Brifysgol, cliciwch ar y ddolen cofrestru ar-lein i'ch cwrs presennol, a dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam.
 2. Gwiriwch eich gwybodaeth bersonol a'ch manylion cyswllt
 3. Cadarnhewch eich dewisiad modiwlau a dewiswch fodiwlau dewisol fel yn briodol. Mae manylion am fodiwlau ar gael ar y tudalennau Cyrsiau Israddedig
 4. Os ydych yn derbyn benthyciad cyllid myfyrwyr ar gyfer ffioedd dysgu, grant, bwrsariaeth neu ysgoloriaeth yna ni fydd angen i chi dalu unrhywbeth. 
 5. Gallwch dalu'r ffioedd dysgu drwy ddefnyddio cerdyn neu sefydlu debyd uniongyrchol o'ch cyfri banc.
 6. Cytuno i'r datganiad myfyrwyr 
 7. Argraffu'ch ffurflen gofrestru a mynd ag ef i'ch anwythiad, boed yn israddedig neu'n ôl-raddedig

Sut i fewngofnodi am y tro cyntaf?
Eich rhif adnabod defnyddiwr rhyngrwyd yw eich rhif myfyriwr ac mae'r cyfrinair wedi ei osod i rhif myfyriwr a dyddiad geni yn awtomatig
Er enghraifft, os 123456 yw'ch rhif myfyriwr, a 1/Meh/1992, yw'ch dyddiad geni, teipiwch "123456" ar gyfer y defnyddiwr rhyngrwyd, a "123456/01/06/1992" ar gyfer y cyfrinair
Ar ôl mewngofnodi y tro cyntaf, gofynnir i chi gytuno datganiad diogelu data a thelerau ac amodau
Am resymau diogeledd, cewch eich annog i newid eich cyfrinair cyn dechrau cofrestru ar-lein neu bori'ch proffil myfyriwr

Sut ydw i'n cael e-bost Prifysgol?

Y rhif adnabod defnyddiwr, a'i grybwyllwyd uchod, yw hefyd eich mewnbwn ar gyfer ein gwasanaethau arlein sydd yn eich galluogi chi i gael mynediad at eich e-bost, Blackboard a gwasanaethau eraill arlein. Eich cyfeiriad e-bost fydd rhifmyfyriwr@swansea.ac.uk. Er enghraifft, os mai 123456 yw'ch rhif myfyriwr yna 123456@swansea.ac.uk bydd eich e-bost.

Rwyf yn fyfyriwr rhyngwladol NEWYDD; gaf i gofrestru arlein?

Gallwch. Cofrestrwch ar gyfer eich modiwlau arlein a dewch a'ch dogfennau a thystysgrifau mewnfudo ar gyfer cofrestru mewn person ar gyfer eich cwrs. 

Rwyf yn fyfyriwr rhyngwladol sy'n parhau; gaf i gofrestru arlein?

Caiff myfyrwyr rhyngwladol sy'n parhau â'u hastudiaethau gofrestru ar-lein oni bai fod eu fisa wedi dirwyn i ben ac os nad ydych wedi adnewyddu eich pasport o fewn y flwyddyn diwethaf.

Os oes gennych basport, fisa neu brawf o wneud cais am fisa newydd yna bydd angen i chi ddarparu eich dogfennau mewnfudo newydd mewn person.

Nodwch os ydych wedi dilyn cwrs wedi'i addysgu o fewn y sector addysg uwch am 5 mlynedd yn barod, ni fyddwch, fel arfer, yn gallu parhau â'ch astudiaethau. 

Beth os oes angen i mi dalu ffi?

Yn ystod y broses gofrestru ar-lein, mae myfyrwyr sy'n gorfod talu ffioedd yn cael eu hannog i naill ai dalu'r rhandaliad cyntaf â cherdyn yn syth, neu ynteu i sefydlu debyd uniongyrchol a thalu eu ffioedd dysgu'n hwyrach mewn dau randaliad (gyda'r taliad cyntaf yn ddyledus yng nghanol mis Tachwedd).

Bydd disgwyl i fyfyrwyr rhyngwladol dalu o leiaf 50% o'i ffioedd er mwyn cofrestru.

Os ydych chi'n bwriadu talu trwy ddebyd uniongyrchol, dylai fod gennych gyfrif banc cyfredol yn y DU yn eich enw, a dylech drosglwyddo arian i'r cyfrif hwnnw cyn fod y taliad cyntaf yn ddyledus.

Hefyd, cewch ddewis talu arian i gyfrif y Brifysgol trwy drosglwyddiad banc, neu â siec, neu dros y ffôn. Fodd bynnag, mae'n golygu y bydd raid i chi aros i'ch taliad glirio cyn ceisio cofrestru ar eich cwrs. Mae'r rhan fwyaf o drafodion yn clirio o fewn 5 diwrnod gwaith, ond gall trafodion rhyngwladol mwy cymhleth gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith. Gweler y llawlyfr ffioedd dysgu am fanylion.

Beth os na allaf gofrestru ar-lein?

Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, peidiwch â phoeni! Bydd staff ar gael ar y campws i helpu, ac os oes angen, cewch gofrestru mewn person ar y campws.

Beth os oes angen i fi siarad â rhywun?

Ffoniwch ein llinell gymorth ar +44 (0)1792 602100.

Mae'r llinell gymorth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 9am tan 5pm (ar gau bob dydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc), a bydd aelod o'r staff yn ateb eich cwestiynau.

 

Amserlen 2017

DyddiadDigwyddiadGwybodaeth am y Digwyddiad

Awst - Medi

Ymuno â'ch cwrs (1)

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

18 Medi

Cofrestru ar-lein yn agor

Cwestiynau cyffredin  am gofrestru ar-lein

22-23 Medi

Penwythnos cyrraedd

Cyrraedd a chroeso

22-29 Medi

Cofrestru Rhyngwladol
ar gyfer myfyrwyr o'r tu allan i'r UE

Cofrestru

25-29 Medi

Sefydlu yn y Coleg

Sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig
Sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig
Colegau Academaidd

25 Medi
26-27 Medi

Ffair y Glas, y Neuadd Fawr
Ffair y Glas, Lawnt Tŷ Fulton

Digwyddiadau Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe

2 Hydref

Dysgu ac Addysgu (2)

Dyddiadau Tymhorau a Semestrau

(1) Os ydych yn fyfyriwr AABO, Cwrs Ymarfer y Gyfraith/Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Nyrsio, neu'n fyfyriwr ymweld neu gyfnewid, dilynwch y dolenni cofrestru'n gynnar a digwyddiadau eraill  
(2) Y dyddiad derbyn hwyraf yw 16 Hydref