Amserlen

 

 Parc SingletonDyddiad

Cofrestru

 Ty Fulton Ystafell A

 18-24 Medi 

Cofrestru Hwyr

Llyfrgell Singleton 

28-30 Medi

Cofrestru Mis Hydref

Yr Hwb

05 -19 Hydref

Dylid anelu at gyrraedd ar yr amser a nodir, yn ol eich cyfenw:

A B C DE F G HI J K LM N O PQ R S TU V W X Y Z

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

Arweiniad

Pwy

 • Mae disgwyl i bob myfyriwr gofrestru arlein bob blwyddyn
 • Mae myfyrwyr rhyngwladol yn gofrestru ar gyfer modiwlau arlein ac yna yn mynd ymlaen i gofrestru ar y cwrs mewn person er mwyn gcofrestru eich pasport a'ch fisa er mwyn cwblhau'r cofrestru.

Pryd

 • Caiff myfyrwyr gofrestru ar-lein o ddydd Llun 18 Medi ymlaen.
 • Gall israddedigion sy'n parhau ond sydd yn cymryd blwyddyn allan, neu sy'n dilyn rhaglenni Gwyddor Iechyd neu Meddygaeth Mynediad i raddedigion gofrestru yn gynt - o ganol mis Awst.
 • Mae myfyrwyr sy'n dilyn cwrs wedi ei gynnwys o dan Ymrestru sy'n digwydd y tu allan i brif gyfnod ymrestru yn ymrestru ar wahanol adegau.

Sut

 1. Mewngofnodwch i'ch Proffil Myfyriwr ar Fewnrwyd y Brifysgol, cliciwch ar y ddolen cofrestru ar-lein i'ch cwrs presennol, a dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam.
 2. Gwiriwch eich gwybodaeth bersonol a'ch manylion cyswllt
 3. Cadarnhewch eich dewisiad modiwlau a dewiswch fodiwlau dewisol fel yn briodol. Mae manylion am fodiwlau ar gael ar y tudalennau Cyrsiau Israddedig
 4. Os ydych yn derbyn benthyciad cyllid myfyrwyr ar gyfer ffioedd dysgu, grant, bwrsariaeth neu ysgoloriaeth yna ni fydd angen i chi dalu unrhywbeth. 
 5. Gallwch dalu'r ffioedd dysgu drwy ddefnyddio cerdyn neu sefydlu debyd uniongyrchol o'ch cyfri banc.
 6. Cytuno i'r datganiad myfyrwyr 
 7. Argraffu'ch ffurflen gofrestru a mynd ag ef i'ch anwythiad, boed yn israddedig neu'n ôl-raddedig

Casglwch eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol a'r Llyfrgell

Gallwch gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr newydd yn unrhyw un o'r lleoliadau isod. Rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, er enghraifft, pasbort, tocyn bws, trwydded yrru, cerdyn adnabod y DU neu ddull adnabod arall â llun arno.

Casglu cerdyn adnabod y Brifysgol

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Cardiau Adnabod Peirianneg a Rheolaeth 

Y Neuadd Fawr, 029
Llyfrgell y Bae

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Pob myfyriwr arall - casglu cardiau adnabod

Tŷ Fulton, Ystafell C
Llyfrgell y Parc

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

PWYSIG

 • Os oes gennych fenthyciad myfyriwr, ar ôl i chi gasglu'ch cerdyn adnabod, bydd y Brifysgol yn cadarnhau'ch presenoldeb, a bydd hyn yn achosi i randaliad cyntaf eich benthyciad myfyriwr gael ei dalu i'ch cyfrif banc.
 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol newydd, i osgoi cael eich riportio i'r Swyddfa Gartref, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid bod gennych eich Hawlen Breswylio Fiometrig a'ch cerdyn adnabod myfyriwr.