Pam mynd i'r Brifysgol?

Ennill annibyniaeth, Astudio'ch hoff bwnc am dair blynedd neu fwy, Cwrdd a phobl newydd o bedwar ban byd, Rhoi cynnig ar bethau newydd - chwaraeon a chymdeithasu!

Pam mynd i'r Brifysgol

Bob blwyddyn mae mwy na 500,000 o fyfyrwyr yn dechrau cwrs mewn prifysgol yn y DU. Mae llawer o resymau dros fynd i’r brifysgol. Yn gyntaf, gall eich helpu i gael swydd well ac ennill mwy o arian. Yn ail, bydd yn rhoi cyfle i chi ddod yn fwy annibynnol a chwrdd â phobl newydd. Ac yn drydydd - a’r un mor bwysig! – byddwch yn cael cyfle i ddysgu, i astudio, i ddatblygu’ch
gwybodaeth ac i gael hwyl hefyd!

Mae cael gradd - y cymhwyster y byddwch yn ei ennill ar ddiwedd y rhan fwyaf o gyrsiau prifysgol - yn eich gwneud yn fwy deniadol i gyflogwyr, gan olygu y bydd gennych fwy o ddewis o swyddi ac yn debygol o ennill cyflog uwch.

Bydd astudio ar gyfer gradd hefyd yn rhoi cyfle i chi i ddysgu sgiliau gwerthfawr megis cyfathrebu, cyflwyno a gwaith tîm, y byddant yn hanfodol yn eich swydd neu yrfa o ddewis.

Hefyd

Yn dibynnu ar ba bwnc y dewiswch ei astudio, gall graddedigion prifysgol (pobl sydd wedi cwblhau eu cwrs prifysgol) ennill hyd at £400,000 yn fwy yn ystod eu bywyd gwaith na phobl nad aethant i’r brifysgol. Mae rhai swyddi, megis athrawon a meddygon, yn agored i raddedigion yn unig, felly efallai y bydd angen gradd arnoch ar gyfer yr yrfa rydych ei heisiau.

Ond, mae llawer mwy i’r brifysgol na lle i’ch paratoi ar gyfer swyddi da. Mae’n lle gwych i ennill eich annibyniaeth a chael cyfle i fyw oddi cartref, i wneud ffrindiau newydd ac i gwrdd â phobl o bob math o gefndiroedd o bedwar ban byd. Mae mwy na 15,000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe!

Beth bynnag eich diddordebau, byddwch yn gallu eu mwynhau yn y brifysgol, diolch i’r ystod eang o glybiau
a chymdeithasau sydd ar gael. Efallai y cewch eich denu at chwaraeon neu hobi newydd hyd yn oed!
Prifysgolion yw’r llefydd gorau yn y byd i ddysgu.

Cewch eich addysgu gan arbenigwyr go iawn yn eu pynciau, mewn cyfleusterau ardderchog, ac yn aml mewn ffordd wahanol iawn i’r hyn yr oeddech yn gyfarwydd â hi yn yr ysgol neu’r coleg. Mae llawer o bobl yn mwynhau astudio’n annibynnol yn y brifysgol ac yn dod yn fwy brwdfrydig ynghylch eu cwrs/cyrsiau.

Beth bynnag a pha bryd bynnag y dewiswch astudio, gall mynd i’r brifysgol fod yn brofiad sy’n newid eich bywyd, felly mae’n hollbwysig eich bod yn gwneud y penderfyniadau sy’n gywir i chi.