Gwneud Cais i Brifysgolion

Gwneud Cais i Brifysgolion

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr wneud cais drwy UCAS ar gyfer bron pob cwrs israddedig yn y DU. Gwneir ceisiadau ar wefan UCAS, yna bydd UCAS yn anfon eich ceisiadau at y sefydliadau a ddewisoch. Byff myfyrwyr fel arfer yn dechrau cynllunio'u cais yn yr ysgol/coleg ym mlwyddyn 12, ond dyw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich opsiynau.

Signpost

Mae UCAS yn caniatáu i chi ddewis hyd at bum cwrs, ond nid oes rhaid i chi wneud cynifer â hynny, cewch ddewis wneud cais am un cwrs yn unig os hoffech, a gallwch hefyd wneud cais am fwy nag un cwrs yn yr un sefydliad.

Campws y Bae

Dylai’ch athro/athrawon ysgol/coleg ddarparu geirda ar gyfer eich cais ar sail eich gallu academaidd, eich cyflawniadau a’ch potensial ar gyfer astudio pellach.

Hafan UCAS

Datganiad Personol

Bydd angen i chi roi Datganiad Personol ar eich ffurflen gais. Mae’r Datganiad Personol yn rhoi cyfle i chi siarad am eich hun ac mae’n helpu prifysgolion i ddewis rhwng myfyrwyr, yn enwedig rhai â graddau tebyg.

Dylech gynnwys gwybodaeth megis:

  • Unrhyw weithgareddau allgyrsiol
  • Eich diddordebau/hobïau perthnasol
  • Eich dyheadau ar gyfer y dyfodol
  • Pam rydych am astudio cwrs penodol

Un Datganiad Personol yn unig y byddwch yn ei gwblhau i gefnogi’ch holl ddewisiadau, felly gwnewch yn siŵr bod yr wybodaeth a ddarparwch yn berthnasol a rhowch ddigon o amser ar gyfer cynllunio a phrawfddarllen.

Mae digonedd o help ar gael ar-lein, megis: ucas.com, ond gwnewch yn siŵr mai eich gwaith eich hun yw eich Datganiad Personol. Mae UCAS yn gwirio ar gyfer llên-ladrata.

Calendr

Y dyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau yw'r 15 o Ionawr, ond efallai y bydd eich ysgol/coleg yn gofyn i chi ei gwblhau yn gynharach. Mae dyddiadau cau eraill hefyd i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i Rydychen neu Gaergrawnt ac ar gyfer rhai cyrsiau megis Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Filfeddygol. Am ragor o wybodaeth, ewch i: ucas.com.

Cynigion

Wedi i chi gyflwyno’ch cais, y cyfan sydd ar ôl i chi ei wneud yw aros i’r sefydliadau ateb! Fel arfer mae cynigion UCAS yn cynnwys:

Amodol - derbyniwyd chi i astudio cwrs os byddwch yn ennill y graddau a bennwyd gan y sefydliad

Diamod - derbyniwyd chi i astudio ar gwrs ar sail y graddau sydd gennych eisoes.

Derbyn a Chanlyniadau

Cam olaf eich proses UCAS yw aros am eich canlyniadau ym mis Awst. Unwaith i chi a’r sefydliad
a ddewisoch dderbyn y canlyniadau hyn, gallwch ddarganfod pa gwrs/gyrsiau sydd wedi darparu lle ar eich cyfer a pharatoi ar gyfer dechrau eich astudiaethau yn y brifysgol!

Diwrnod Canlyniadau