Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

image small

Cysylltu â ni

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau
Information Services and Systems
Swansea University
Singleton Park
Swansea
SA2 8PP
United Kingdom

Ffon: +44 (0)1792 295045
Ffacs: +44(0)1792 295851
E-bost: dscs@swansea.ac.uk

YGwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Y Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Os nad yw'r adnodd sy'n angenrheidiol i'ch ymchwil ar gael yn y Llyfrgell, gallwch wneud cais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd drwy ein Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau. Edrychwch yn iFind, catalog y llyfrgell yn gyntaf cyn gwneud cais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd, oherwydd na fydd llyfrgell arall yn darparu eitem fel arfer os yw ar gael ar ein silffoedd ni neu yn ein casgliadau ar-lein.

Pa fathau o ddeunydd sydd ar gael drwy fenthyciad rhwng llyfrgelloedd?

 • Gallwn archebu erthyglau mewn cyfnodolion, benthyciadau, penodau llyfrau, rhai traethodau ymchwil a phapurau cynhadledd o'r DU ac America, gan gyflenwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ISS yn talu cymhorthdal sylweddol i'r gwasanaeth benthyciadau rhwng llyfrgelloedd ac anogir darllenwyr i beidio â gwneud cais oni bai bod gwir angen arnynt.

Fel arfer, ni allwn archebu:

 • nifer o erthyglau o un ran o gyfrol cyfnodolyn. Gallwch wneud cais i fenthyca'r rhifyn penodol yn lle hynny.
 • E-gyhoeddiadau cyn y dyddiad argraffu. Fel rheol mae'r rhain ar gael i'w prynu gan y cyhoeddwr yn unig.
 • E-lyfrau
 • Safonau Prydeinig, safonau a phatentau tramor. Mae'r rhain ar gael yn electronig fel arfer a chodir tâl sylweddol amdanynt.
 • Deunydd cyn 1900: nid yw'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd yn dosbarthu copïau caled o ddeunydd cyn 1900. Cedwir llawer o ddeunydd cyn 1800 ar ffurf electronig, er enghraifft, Early English Books Online
 • Cyfieithiadau o erthyglau mewn cyfnodolion a thestunau mewn ieithoedd tramor
 • Mapiau

Dim ond yr unigolyn y mae angen y deunydd arno at ddiben ymchwil neu astudio personol sy'n gallu gwneud cais. Ni chaniateir i ddefnyddwyr allanol ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. Atgoffir tenantiaid busnes Prifysgol Abertawe y tybir bod unrhyw gopïo sy'n cyfrannu at weithgareddau sy'n creu incwm, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn weithgaredd masnachol. Dylai'r unigolyn gyflwyno cais masnachol yn uniongyrchol i'r gwasanaeth canlynol: British Library On-Demand.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth

Sut mae cyflwyno cais?

 • Gallwch wneud ceisiadau newydd ar-lein ar dudalen we Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau neu ar y ffurflenni papur glas sydd ar gael yn llyfrgelloedd y brifysgol. Llenwch ffurflen a byddwn yn anfon e-bost atoch pan fydd yr eitem ar gael
 • Rhowch gymaint o wybodaeth â phosib wrth gwblhau'ch cais. Gallwch gwblhau cais ar-lein yn awtomatig, gan ddefnyddio doi os oes un ar gael, e.e. 10.1109/TNANO.2014.2367095 (cofiwch ddileu unrhyw ragddodiad http )
 • Dewiswch y dull cyflwyno. Nid yw cyflwyno electronig ar gael ond ar gyfer erthyglau a phenodau llyfrau a ddarperir gan y Llyfrgell Brydeinig.
 • Darllenwch a chwblhewch y datganiad hawlfraint drwy deipio 'yes' yn y ffurflen ar-lein neu drwy lofnodi'r datganiad ar y ffurflen bapur.
 • Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen ar-lein. Gellir rhoi cais papur wedi'i gwblhau i'r staff yn unrhyw un o lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe neu ei anfon atom drwy'r post neu e-bost.

Beth yw'r gost?

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (ISS) yn talu cymhorthdal i'r gwasanaeth benthyciadau rhwng llyfrgelloedd. Mae'r gwasanaeth hwn yn ddrud a gofynnwn i chi ei ddefnyddio ar gyfer deunyddiau hanfodol yn unig. Edrychwch yn ein catalog iFind yn gyntaf, cyn cyflwyno cais, er mwyn sicrhau nad yw'r eitem gennym ar y silffoedd neu yn ein casgliadau electronig.

 • Ni chodir ffioedd am geisiadau i fenthyca llyfrau neu erthyglau.
 • Bydd angen i holl ddefnyddwyr y gwasanaeth nodi eu hadrannau ar y ffurflen gais at ddibenion monitro costau.
 • Staff - caniateir nifer diderfyn o geisiadau
 • Ni ddylai fod angen i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir wneud ceisiadau fel arfer, oni bai eu bod yn gwneud modiwl ymchwil neu draethawd ymchwil.
 • Caiff ceisiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr ôl-raddedig eu monitro. Gellir gwrthod ceisiadau os yw unigolyn yn gwneud ceisiadau gormodol i'r gwasanaeth. Sylwer, mae'r Llyfrgell yn cadw'r hawl i rannu gwybodaeth am eich ceisiadau â'ch adran.
 • Mae taliadau o 20c am ddychwelyd eitemau'n hwyr yn dal i fod yn berthnasol.
 • Caiff eitemau eu hadnewyddu am gyfnod o bedair wythnos pan fydd yr opsiwn hwn ar gael. Gellir adalw eitemau sydd wedi cael eu hadnewyddu.

Codir cost lawn traethodau a brynir; e.e. cost traethawd ymchwil o America a ddarperir gan Proquest UMI yw £30; cost digideiddio am y tro cyntaf drwy EThOS yw £58.32. Mae traethodau ymchwil sydd eisoes wedi cael eu digideiddio drwy EThOS ar gael yn rhad ac am ddim i'r defnyddiwr terfynol.

Pa mor hir fydd hyn yn cymryd?

Fel arfer, mae eitemau'n cyrraedd o fewn wythnos os cânt eu darparu gan y Llyfrgell Brydeinig. Gall erthyglau gyrraedd o fewn deuddydd os dewiswch gyflwyno electronig. Gall gymryd hyd at bythefnos i eitemau gyrraedd gan brifysgolion eraill, a gall rhai ceisiadau cymhleth neu ryngwladol gymryd rhagor o amser.

Allaf ganslo cais? Cysylltwch â'r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau.
Nid yw bob amser yn bosib canslo cais sy'n cael ei brosesu ond, os oes modd i ni ganslo cais, ni chodir tâl.

Beth sy'n digwydd pan fydd yr eitem yn cyrraedd?

Byddwch yn derbyn e-bost a gallwch gasglu'r eitem o gangen y llyfrgell a ddewiswyd gennych wrth gwblhau'ch cais. Fel arfer, caiff benthyciadau llyfrau eu nodi ar eich cyfrif llyfrgell am fis. O bryd i'w gilydd, bydd y llyfrgell fenthyca'n rhoi cyfyngiad ar eitemau gan fynnu eu bod i'w defnyddio yn y llyfrgell yn unig. Mae'r eitemau hyn wedi'u marcio'n glir ac ni chaniateir mynd â nhw allan o'r adeilad.

Os yw'r erthygl rydych yn gofyn amdani ar gael gan y Llyfrgell Brydeinig, gallwch ddefnyddio cyflwyno electronig diogel. Byddwch yn derbyn e-bost gan noreply@bldss.bl.uk sy'n cynnwys dolen i agor a lawrlwytho'r ddogfen. Darperir yr eitemau gan ddefnyddio meddalwedd FileOpen felly, fe'ch cynghorir i lawrlwytho dogfen brawf cyn defnyddio'r gwasanaeth hwn i archebu eitemau am y tro cyntaf. Sylwer: cedwir y ddolen ar weinydd y Llyfrgell Brydeinig am 30 o ddiwrnodau yn unig ac, ar ôl i chi glicio ar y ddolen, dim ond unwaith y gellir ei defnyddio i lawrlwytho'r erthygl. Caniateir i chi argraffu copi. Dolen ar gyfer Cwestiynau Cyffredin ynghylch FileOpen.

Gwybodaeth Bellach

Oes modd estyn cyfnod benthyca llyfrau?

Mae rhai llyfrgelloedd benthyca'n caniatáu i ddefnyddwyr estyn cyfnodau benthyca llyfrau, ond codir tâl am hyn fel arfer. Ni chewch adnewyddu'ch benthyciadau drwy'r gwasanaeth benthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn awtomatig fel y byddech yn ei wneud gyda llyfrau eraill ar eich cyfrif llyfrgell.

Polisi ynghylch adnewyddu eitemau 
Caniateir un cais i adnewyddu yn rhad ac am ddim; ar gyfer unrhyw gais ar ben hyn i adnewyddu eitem, codir tâl o £5 ar gyfrif llyfrgell yr unigolyn.
I wneud cais i adnewyddu eitemau drwy'r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau, bydd rhaid i ddarllenwyr gwblhau ffurflen adnewyddu binc.
Byddwch yn derbyn e-bost drwy eich cyfrif llyfrgell os yw'r llyfrgell fenthyca'n cymeradwyo'ch cais.

Archebu traethawd ymchwil

Nid yw llawer o lyfrgelloedd y DU yn caniatáu benthyca traethodau ymchwil graddau uwch rhwng llyfrgelloedd bellach, ond gallwn holi'r sefydliad dan sylw ar eich rhan. Dylech wirio'n gyntaf i weld a yw testun llawn yr eitem dan sylw ar gael fel e-draethawd mynediad agored gan storfa'r llyfrgell sy'n berchen arno. Mae llawer o draethodau ymchwil diweddar ar gael drwy'r trefniant hwn.

Codir y gost lawn am draethodau ymchwil a brynir; e.e. y tâl am draethawd ymchwil o America a ddarperir gan Proquest UMI yw £30. Cost digideiddio am y tro cyntaf drwy EThOS yw £58.32. Mae traethodau ymchwil sydd eisoes wedi cael eu digideiddio drwy EthOS ar gael yn rhad ac am ddim i'r defnyddiwr terfynol.

Ewch i EThOS, gwasanaeth e-draethodau ar-lein y Llyfrgell Brydeinig.
Gallwch lawrlwytho llawer o draethodau PhD Prydeinig yn uniongyrchol gan y gwasanaeth hwn ar ôl i chi gofrestru'ch cyfeiriad e-bost. Yn achos traethodau ymchwil sydd eisoes wedi cael eu digideiddio, neu sydd ar gael o storfa'r Brifysgol sy'n berchen arnynt, gellir eu lawrlwytho am ddim.

 • Os nad yw'r cofnod catalog ar gael, gwnewch gais ar antur am ddigideiddio. Bydd hyn yn ysgogi'r Llyfrgell Brydeinig i ychwanegu'r cofnod catalog at EThOS fel y gallwch wneud cais am ddigideiddio'r tro cyntaf.
 • Os nad yw'r sefydliad sy'n berchen ar yr eitem yn talu, gallwch ddewis prynu copi wedi'i sganio gan EThOS. Bydd angen i chi greu cyfrif personol yn gyntaf a thalu drwy gerdyn credyd i ddigideiddio traethawd ymchwil am y tro cyntaf. Os hoffech i'ch adran dalu, cysylltwch â'r tîm Cyflenwi Dogfennau.
 • Sylwer, nid yw rhai sefydliadau'n cyfranogi yn y prosiect digideiddio gydag EThOS.

Chwilio am Eitemau Mynediad Agored

Cyrchu ein set lawn o Offer Darganfod Mynediad Agored.
Defnyddio storfeydd fel ffynonellau mynediad agored ar-lein am ddim i gyhoeddiadau ysgolheigaidd
.
Mae mwy a myw o erthyglau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid ar gael ar ffurf testun llawn drwy storfeydd sefydliadau a phynciau. Gellir defnyddio adnoddau mynediad agored i ddod o hyd i wybodaeth gyhoeddedig yn gyflym ac, yn aml, yn rhad ac am ddim. Mae deunydd mynediad agored yn cynnwys erthyglau mewn cyfnodolion, monograffau ysgolheigaidd a gwyddonol, adnoddau addysgol, metaddata, deunydd wedi'i ddigideiddio a data ymchwil.

Benthyca i sefydliadau eraill

Sut i wneud cais am ddeunydd:
Gellir gwneud cais am lungopïau neu i fenthyca deunydd a gedwir gan Brifysgol Abertawe drwy anfon e-bost atom yn: dscs@abertawe.ac.uk neu drwy ysgrifennu i'n cyfeiriad post.  Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn a'ch cyfeiriadau post ac e-bost gyda phob cais. Os ydych yn gwsmer yn y DU, rhowch rif eich cyfrif yn y Llyfrgell Brydeinig gyda phob cais.

Ffioedd:
Copïau: £8.65 + TAW (£10.38), Benthyciadau: £14.65.  
Codir cyfradd gyfredol cynllun CONARLS ar aelodau.
Rydym yn derbyn talebau IFLA i dalu am fenthyciadau neu lungopïau rhyngwladol.

Argaeledd Deunyddiau:
Caiff yr holl eitemau eu benthyca am chwe wythnos a gellir eu hadnewyddu am chwe wythnos ychwanegol oni nodir yn wahanol. Gellir cyfyngu rhai eitemau at ddefnydd o fewn eich sefydliad yn unig, e.e. traethodau ymchwil. Gwiriwch ein catalog cyn gwneud cais am eitem i sicrhau y gellir ei benthyca.

Byddwn yn benthyca:
• Llyfrau a argraffwyd ar ôl 1900
• Traethodau ymchwil i'w defnyddio o fewn eich sefydliad yn unig (llyfrgelloedd y DU yn unig). Gall llyfrgelloedd y tu allan i'r DU ofyn am amcangyfrif o gost darparu llungopi o draethawd ymchwil.