MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd

Trosolwg Cwrs

Mae'r MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd yn gwrs rhan-amser dros ddwy flynedd, sy'n rhan o'r Cynllun Rheoli i Raddedigion GIG Cymru, a fydd yn dechrau fis Hydref 2016 ac y caiff ei gwblhau erbyn mis Medi 2018.

Nodweddion Allweddol

Yn ôl gofynion y comisiynydd, mae hon yn rhaglen gaeëdig sydd ar gael i Reolwyr Graddedig dan Hyfforddiant GIG Cymru, y cawsont eu dethol a'u recriwtio gan Academi Wales, sy'n arwain Cynllun Rheoli i Raddedigion GIG Cymru.

Bydd y rhaglen hon yn defnyddio arbenigedd cyfredol ymchwil, addysgu ac ymarfer ym meysydd rheoli gofal iechyd, economeg iechyd, ymchwil gwasanaeth iechyd a pholisi iechyd a chymdeithasol o fewn Prifysgol Abertawe, a bydd yn defnyddio cysylltiadau a rhwydweithiau lleol a rhanbarthol o fewn y Byrddau Iechyd, llywodraeth leol a'r trydydd sector i wella'r cymwysiadau 'byd go iawn'.

Mae'r MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd wedi'i halinio â Fframwaith Cymhwysedd Craidd GIG Cymru ar gyfer Rheolwyr a Goruchwylwyr (Llywodraeth Cymru, 2014).

Rhagwelir y caiff holl raddedigion MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (2016-18) eu cyflogi mewn swyddi rheoli cyffredinol o fewn GIG Cymru.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHBM02Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Economic Evaluation in Health Care
SHBM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Leading Change and Innovation
SHBM04Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Resource Management: Improvement Science, Quality and Governance
SHBM05Semester 3 (Summer Taught)20Evidence and Research for Health Care Management

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHBM06Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Dissertation

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHBM06Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Dissertation

Disgrifiad

Cynlluniwyd y rhaglen MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd i roi dealltwriaeth ddadansoddol a beirniadol o'r canlynol i Reolwyr Graddedig dan Hyfforddiant GIG Cymru:

  • cyd-destun eang y GIG yng Nghymru
  • cymhlethdod amgylchoedd gwasanaethau cyhoeddus a heriau cyni cyllidol parhaus
  • pwysau demograffig
  • cynnydd yng ngalw a disgwyliadau'r cyhoedd o'r GIG a chyrff gwasanaethau cyhoeddus eraill yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol

Bydd y cwrs yn mynd i'r afael â phwysigrwydd gwneud y gorau o adnoddau prin i sicrhau'r canlyniadau gorau posib i bawb. Mae hyn yn gonglfaen Egwyddorion Iechyd Darbodus, sy'n sylfaen i newid diwylliannol mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (Comisiwn Bevan 2015, Bradley & Willson 2014).

Bydd gwybodaeth gynhwysfawr o ddamcaniaethau, modelau a chysyniadau arweinyddiaeth, rheoli ac arloesi yn galluogi'r graddedigion i fyfyrio, dadansoddi ac adolygu'n feirniadol ynghylch eu hymarfer eu hunain, gan gyfuno dysgu academaidd a thrwy brofiad. Caiff dysgu cynhwysol ac ar y cyd eu hwyluso drwy ddulliau cyfranogol a rhyngweithiol.

Bydd gan raddedigion wybodaeth gadarn a dealltwriaeth feirniadol o gyllid iechyd, rheoli adnoddau, gwella gwyddoniaeth a llywodraethu, yn ogystal ag egwyddorion, dulliau a chymhwysiad gwerthuso economaidd.

Gofynion Mynediad

Maen prawf gofynnol mynediad ar gyfer Cynllun Rheoli i Raddedigion GIG Cymru yw gradd ail ddosbarth uwch neu well.

Yn ôl gofynion Academi Wales, bydd hon yn rhaglen gaeëdig sydd ar gael i un garfan oddeutu 10-20 o Reolwyr Graddedig dan Hyfforddiant GIG Cymru, y cawsont eu dethol a'u recriwtio gan Academi Wales, sy'n arwain y Cynllun. Mae astudiaethau rhan-amser tuag at yr MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd yn elfen o'r cynllun hyfforddi hwn.

Am ragor o wybodaeth am Gynllun Rheoli i Raddedigion GIG Cymru, cliciwch yma.

Sut i Wneud Cais

Caiff ymgeiswyr eu dethol a'u recriwtio drwy broses drylwyr gan y comisiynydd, Academi Wales, i Gynllun Rheoli i Raddedigion GIG Cymru. Mae astudiaethau rhan-amser tuag at yr MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd yn elfen o'r cynllun hyfforddi hwn.

Bydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau cais Prifysgol Abertawe ar gyfer y rhaglen, a chyfrifoldeb Cyfarwyddwr y Rhaglen/y Tiwtor Derbyn fydd sicrhau addasrwydd ymgeiswyr.

Rhaid gwneud cais drwy'r comisiynydd, Academi Wales (Llywodraeth Cymru)

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Rhan-amser £2,950 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae hwn yn gwrs rhan-amser dros ddwy flynedd (2016-18). Mae chwe modiwl 20 credyd, pob un am wyth wythnos yn ystod Rhan un. Bydd myfyrwyr yn derbyn addysgu wyneb yn wyneb am 25 awr y modiwl. Addysgir y modiwlau dros dri diwrnod preswyl yn ystod wythnos gyntaf y modiwl, yna drwy weminarau/seminarau yn ystod yr ail a'r drydedd wythnos.

Mae Rhan Dau yn cynnwys modiwl traethawd hir 60 credyd, i'w gwblhau yn yr ail flwyddyn.

Asesu

Mae'r asesiadau wedi'u halinio i Fframwaith Cymhwysedd Craidd GIG Cymru ar gyfer Rheolwyr a Goruchwylwyr (Llywodraeth Cymru, 2014).

Lleoliad

Caiff yr MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd ei haddysgu yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Caiff myfyrwyr eu cyflogi fel rheolwyr cyffredinol dan hyfforddiant mewn Bwrdd Iechyd yng Nghymru o fis Medi 2016, a bydd ganddynt fynediad at raglen dysgu yn y gweithle dwy flynedd y'i darperir gan Academi Wales, gan ddatblygu ar eu gallu rheoli craidd, eu sgiliau ymgysylltu â staff, eu craffter ariannol a'u gallu i gyflwyno newid a gwelliannau. Mae'r radd Meistr hon yn elfen o Gynllun Rheolwyr Graddedig dan Hyfforddiant y GIG: bydd y myfyrwyr yn astudio tuag at gymhwyster lefel ôl-raddedig, sef yr MSc/PGDip/PGCert Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd.

Bydd llwyddo yn y rhaglen hon yn golygu dyfarnu MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd.

Rhagwelir y caiff holl raddedigion MSc Arweinyddiaeth, Rheoli ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (2016-18) eu cyflogi mewn swyddi rheoli cyffredinol o fewn GIG Cymru.