PGCert Trallwyso Cydrannau Gwaed

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  PGCert 1Bl LlA
  PGCert 1Bl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Trallwyso Cydrannau Gwaed yn galluogi ymarferwyr gofal iechyd anfeddygol profiadol wneud penderfyniadau clinigol a darparu cyfarwyddyd ysgrifenedig ar gyfer trallwyso cydrannau gwaed i gleifion o fewn eu harbenigedd clinigol eu hunain, ac o fewn eu meysydd cymhwysedd ac arbenigedd.

Nodweddion Allweddol

 •  Rhaglen Cymru Gyfan ac elfen hanfodol o baratoi staff anfeddygol ar gyfer rôl awdurdodi trallwyso cydrannau gwaed.
 • Tanategu Polisi Cymru Gyfan ar gyfer awdurdodiad anfeddygol trallwyso cydrannau gwaed.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Datblygwyd ar y cyd â Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.
 • Rhaid bod y myfyrwyr yn gweithio mewn maes clinigol perthnasol wrth gwblhau'r rhaglen.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Disgrifiad

Mae’r cwrs arloesol hwn yn paratoi ymarferwyr gofal iechyd anfeddygol profiadol i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau i drallwyso a darparu cyfarwyddyd ysgrifenedig ar gyfer trallwyso cydrannau gwaed i gleifion, a thrwy hynny:

 • symleiddio llwybr y claf;
 • darparu ymagwedd gyfannol;
 • diogelu'r claf, y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a'r cyflogwr.

Achredir y rhaglen arloesol hon gan Brifysgol Abertawe ac fe'i cyflwynir ar y cyd â Thîm Trallwyso Gwaed Gwell Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Gofynion Mynediad

Croesewir ceisiadau gan ymarferwyr sydd:

 • Â chymhwyster proffesiynol perthnasol.
 • Yn gweithio mewn maes ag angen clinigol cydnabyddedig.
 • Ag o leiaf tair blynedd o brofiad ôl-gofrestru yn eu maes clinigol arbenigol, gan ymwneud â thrallwyso cydrannau gwaed yn aml.
 • Efallai'n gweithio fel ymarferydd uwch fel rhan o rota anfeddygol ac wedi adnabod bwlch mewn ymarfer neu yn y gwasanaeth.
 • Ar gael i fynychu deuddeg niwrnod astudio.

Cyn enwebu ymarferwyr i gyflawni'r rhaglen, rhaid i'r Byrddau Iechyd sicrhau bod angen yn y gwasanaeth. Rhaid bod mentor meddygol penodol yn gyfrifol am gynorthwyo'r myfyriwr drwy gydol y dysgu yn y gweithle a'r asesiadau. Rhaid bod gan ymgeiswyr gefnogaeth eu rheolwr llinell hefyd.

 

Sut i Wneud Cais

Anogir i ddarpar ymgeiswyr gysylltu â Thîm Derbyn y Coleg drwy e-bostio chhsadmissions@abertawe.ac.uk i ofyn am ffurflen gais.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGCert Llawn-amser £2,400 N/A
PGCert Rhan-amser £2,400 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Bydd y rhaglen yn rhedeg am un flwyddyn academaidd, bydd yn cynnwys un modiwl damcaniaethol ac un modiwl dysgu yn y gweithle, ac fe'i cyflwynir ar y cyd gan dîm addysgu clinigol a darlithwyr Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Asesir y cyfranogwyr drwy arholiad amlddewis, arsylwi ar ymarfer clinigol ag asesiad ffurfiol, a phortffolio o dystiolaeth.

Modiwlau

Module Code Module Title  Credits  Core/compulsory
SHHM32

Principles of safe practice in clinical transfusion management

30 Core 

SHGM96

OR

SHGM07

Advancing your practice

Developing autonomous practice

30

 

30

Core/Optional

Core/Optional

 

Mae hi'n ofynnol i holl fyfyrwyr gymryd y modiwl SHHM32.

Gall myfyrwyr ddewis naill ai SHGM96 neu SHGM07. Unwaith mae'r modiwl wedi ei ddewis, fe ddaw yn fodiwl craidd a bydd yn rhaid i'r myfyriwr lwyddo ynddo er mwyn cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Arbenigedd Staff

Mae gan dîm craidd Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gefndiroedd proffesiynol mewn hematoleg a/neu ddysgu yn y gweithle.

Pwy ddylai wneud cais?

Nid yw rôl ehangach awdurdodi anfeddygol trallwyso gwaed yn addas ar gyfer pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, a dylid ymgymryd â hi o fewn strwythurau llywodraethu cytunedig y Bwrdd Iechyd unigol yn unig, ar ôl ystyried anghenion y gwasanaeth a'r anghenion clinigol yn ofalus.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.