Tystysgrif Ôl-raddedig ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

 1. Hyd:
  1 blynedd Rhan-amser
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:2

Trosolwg Cwrs

Nod y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Presgripsiynu Anfeddygol yw paratoi Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i ymarfer yn unol â deddfwriaeth gyfredol sy'n llywodraethu presgripsiynu anfeddygol.

Derbynnir dwy garfan y flwyddyn (yn amodol ar ddiddordeb digonol a chymeradwyaeth y corff proffesiynol), gan ddechrau ym mis Mawrth a mis Medi bob blwyddyn. Addysgir carfan y gwanwyn bob dydd Mercher o fis Mawrth i fis Tachwedd (dim darlithoedd yn ystod mis Awst) ac addysgir carfan yr hydref bob dydd Mawrth o fis Medi i'r mis Mawrth canlynol.
Mae'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal wedi cymeradwyo'r rhaglen hon ar gyfer y canlynol:
Presgripsiynu annibynnol - ciropodyddion/podiatregwyr, ffisiotherapyddion a radiograffyddion therapiwtig, Presgripsiynu atodol - radiograffyddion diagnostig

Yn anffodus, nid yw'r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol.

Nodweddion Allweddol

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Cysylltiadau hirsefydlog a chydnabyddedig â'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a sawl cwmni yn y sector preifat.
 • Y dulliau addysgu diweddaraf sy'n ymatebol i ofynion cyflogwyr
 • Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus gynyddu datblygiad gyrfaol a chyfleoedd dyrchafiad fel ymarferwyr uwch yn eu maes arbenigol
 • Dengys astudiaethau fod presgripsiynu anfeddygol yn ddiogel ac yn effeithiol yn glinigol ac o ran costau.

Cyllid

 • Gall ymgeiswyr fod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol
 • Gall y rhaglen hon gael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, felly mae'n bosib na fydd rhaid i fyfyrwyr dalu unrhyw ffioedd. Siaradwch â chyfarwyddwr y rhaglen am ragor o wybodaeth.

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd gofynnol er mwyn cyflawni rôl presgripsiynydd anfeddygol annibynnol neu atodol. Cynlluniwyd y cwrs i alluogi gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ddatblygu ymarfer presgripsiynu mewn lleoliad clinigol.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol

 • rhaid bod ganddynt gyllideb presgripsiynu
 • bodloni gofynion mynediad penodol a bennwyd gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (gweler isod)
 • cymeradwyaeth Arweinydd Presgripsiynu a Rheolwr Clinigol y Bwrdd Iechyd
 • gwiriad cofnod troseddol cyfredol i fodloni gofynion penodol eu corff proffesiynol.
 • wedi nodi ymarferydd meddygol dynodedig â chymwysterau priodol
 • dangos gallu i astudio ar Lefel Academaidd 7
 • nid yw cydnabyddiaeth o ddysgu blaenorol yn gymwys i'r rhaglen hon. Nid oes modd cael achrediad rhannol ar gyfer modiwl, waeth beth yw dysgu neu brofiad blaenorol yr ymgeisydd

Nid oes gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal unrhyw ofynion penodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, ond rhaid bod ganddynt brofiad priodol a phrofiad sylweddol o'r rôl lle maent am gyflawni dyletswyddau presgripsiynu.

Sut i Wneud Cais

Lawrlwythwch a chwblhau'r ddwy ddogfen gais ganlynol:

Ffurflen Gais Ffurflen Gais Presgripsiynu Anfeddygol

Ffurflen Manylion Pellach  Manylion Pellach Presgripsiynu Anfeddygol

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau drwy'r post at:

Beth Griffiths,

Uwch-ddarlithydd mewn Ymarfer Uwch,

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd,

Adeilad 3,

Parc Dewi Sant,

Caerfyrddin

SA31 3HB

Neu drwy e-bost at:e.d.griffiths@abertawe.ac.uk

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau mis Medi a Mawrth yw 16 Ebrill, anfonwch y ceisiadau at Beth Griffiths, os gwelwch yn dda

Cynhelir cyfweliadau yn ystod mis Ebrill / Mai, dyddiadau i’w cadarnhau.

 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGCert Rhan-amser £2,400 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys dau fodiwl craidd: SHGM05 - Asesu Clinigol a Gwneud Penderfyniadau mewn Presgripsiynu Anfeddygol, sy'n rhoi 40 credyd ar lefel 7, ac SHGM06 - Egwyddorion ac Ymarfer Ffarmacoleg, sy'n rhoi 20 credyd ar lefel 7. Rhaid cwblhau'r ddau fodiwl hyn yn llwyddiannus i ennill y cymhwyster hwn.

Addysgir y rhaglen ar safle Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Addysgir y rhaglen un diwrnod yr wythnos dros y flwyddyn academaidd. Yn ogystal, mae’n ofynnol i chi gwblhau 96 awr o ymarfer clinigol gyda mentor meddygol dynodedig a bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth bod y dysgu wedi’i gwblhau.

Pwy ddylai wneud cais?

 • Ffisiotherapyddion
 • Radiograffyddion
 • Ciropodyddion/Podiatregwyr
 • Dietegwyr

Unrhyw un sydd am ddatblygu ei ymarfer presgripsiynu mewn lleoliad clinigol.