Diploma Ôl-raddedig Astudiaethau Cydymaith Meddygol

Trosolwg Cwrs

Mae Cymdeithion Meddygol yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n cynorthwyo meddygon i wneud diagnosis a rheoli triniaeth cleifion. Y Diploma Ôl-raddedig Astudiaethau Cydymaith Meddygol yn Abertawe yw un o'r cyrsiau cyntaf o'i fath yng Nghymru. Wedi'i ddatblygu fel menter ar y cyd rhwng Ysgol Feddygaeth a Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe, bydd y cwrs dwy flynedd hwn yn addysgu gwybodaeth a sgiliau clinigol y mae eu hangen ar fyfyrwyr i lwyddo yn Arholiad y Dystysgrif Genedlaethol i ddechrau gweithio fel Cydymaith Meddygol.

**Gallwn gynnig ugain lle wedi'i ariannu ar y rhaglen yn 2017 (mae amodau a thelerau'n gymwys). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 31 Mawrth**

Sylwer bod y cyfnod gwneud cais nawr wedi dod i ben. Caiff pob cais a dderbynnir ar ôl 31 Mawrth 2017 ei ohirio a'i ystyried ar gyfer y cyfnod derbyn nesaf sydd ar gael – dywedwch wrthym drwy e-bost (pa.admissions@swansea.ac.uk) os hoffech dynnu'ch cais yn ôl.

Nodweddion Allweddol

Bydd myfyrwyr yn treulio'r rhan fwyaf o Flwyddyn 1 y cwrs yn cyflawni sesiynau damcaniaethol ac ymarferol, gydag ychydig o brofiad clinigol cynnar o'r amgylchedd gwaith. Caiff addysgu ei rannu'n flociau pedair wythnos yn ôl systemau'r corff, a chaiff addysgu Anatomeg a Sgiliau Clinigol ei integreiddio i'r strwythur hwn. Bydd yr addysgu ar sail achosion a bydd yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gwaith prosiect a dysgu mewn grŵp bach.

Treulir Blwyddyn 2 y cwrs yn bennaf ar leoliadau clinigol, gyda myfyrwyr yn cymhwyso'u dysgu wrth ofalu am gleifion go iawn dan oruchwyliaeth mentor clinigol gymwys. Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at lefel cymhwysedd gytunedig mewn ystod o sgiliau clinigol, a rhaid asesu eu bod yn ddiogel ac yn gymwys wrth ddefnyddio'r sgiliau hyn. Mae Fframwaith Cymhwysedd a Chwricwlwm Cymdeithion Meddygol (2012) yn pennu, i raddau helaeth, yr ystod o amgylchoedd clinigol y bydd myfyrwyr yn treulio'u lleoliadau gwaith ynddynt.

Rhoir cyfleoedd i fyfyrwyr:

 1. ceisio ac adnabod cymwysiadau clinigol eu dysgu damcaniaethol
 2. cymhwyso dysgu o fewn lleoliad ymarfer
 3. myfyrio ynghylch ymarfer i adnabod eu hanghenion dysgu personol
 4. datblygu sgiliau rhesymu clinigol
 5. datblygu ystod o sgiliau ymarferol
 6. adnabod yn ymarferol yr egwyddorion, tybiaethau, credoau a damcaniaethau sy'n llunio'r ymarfer
 7. gweithio'n effeithiol gyda chleifion a, lle bo'n briodol, gyda gofalwyr
 8. gweithio â dealltwriaeth glir o derfynau eu gwybodaeth a'u sgiliau

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMXM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Physician Associate Clinical Skills
PMXM02Academic Year40Foundations in Clinical Medicine for Physician Associates 1
SHHM51Academic Year10An Introduction to Health Care Law and Ethics for Physicians Associates
SHHM52Academic Year10An Introduction to Sociology and Psychology for Physicians Associates
SHHM55Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introduction to Research, Evidence based Practice and Reflection for Physicians Associates

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMXM03The College - Autumn Term (Sep - Dec)40Foundations in Clinical Medicine for Physician Associates 2
PMXM04Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Physician Associate Clinical Skills 2
SHHM25Academic Year40Public Health and Lifelong Learning for Physician's Associates

Disgrifiad

Mae strwythur modiwlaidd Blwyddyn 1 yn cynnwys dau fodiwl 40 credyd wedi'u cyflwyno yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (SUMS) a thri modiwl wedi'u cyflwyno yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (CHHS) gwerth cyfanswm o 40 credyd. Caiff y modiwl sy'n seiliedig ar wybodaeth (Hanfodion Meddygaeth Glinigol i Gymdeithion Meddygol) ei asesu drwy ddau Brawf Cynnydd Crynodol. Caiff y modiwl Sgiliau Clinigol Cydymaith Meddygol ei asesu drwy Arholiadau Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCE). Modiwlau'r CHHS yw: Cyflwyniad i Gymdeithaseg a Seicoleg i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); Cyflwyniad i Gyfraith a Moeseg Gofal Iechyd i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); a Cyflwyniad i Ymchwil, Ymarfer ar sail Tystiolaeth a Myfyrio i Gymdeithion Meddygol (20 credyd). Caiff modiwlau CHHS eu hasesu drwy gyfuniad o draethodau, cyflwyniad ymchwil a phortffolio myfyriol.

Mae strwythur modiwlaidd Blwyddyn 2 yn cynnwys dau fodiwl 40 credyd wedi'u cyflwyno gan SUMS. Caiff y modiwl Hanfodion Meddygaeth Glinigol ei asesu drwy ddau Brawf Cynnydd Crynodol. Caiff y modiwl Sgiliau Clinigol ei asesu drwy ddau OSCE, yn ogystal ag asesiadau yn y gweithle (CEX Bach) a chwblhau'r cofnod dysgu'n foddhaol. Modiwlau CHHS yw: Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); Dysgu, Addysgu ac Asesu i Gymdeithion Meddygol (10 credyd); a Myfyrio'n Feirniadol i Gymdeithion Meddygol (10 credyd). Caiff modiwlau CHHS eu hasesu drwy gyfuniad o draethodau, cyflwyniad, naratif ysgrifenedig a phortffolio myfyriol.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio er mwyn cynnal yr holl arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys arholiadau atodol, tua diwedd mis Awst, gan ganiatáu myfyrwyr i fod yn barod i sefyll yr Arholiad Ardystiad Cenedlaethol Cymdeithion Meddygol ar ddechrau mis Medi.

Gofynion Mynediad

Gall ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd ('myfyrwyr cartref') wneud cais nawr ar gyfer Astudiaethau Cydymaith Meddygol yn 2017. Mae gwybodaeth bellach am sut i gadarnhau eich cymhwysedd ar gael ar dudalen we Asesu Statws Ffioedd y Brifysgol.

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am y cwrs Cydymaith Meddygol, rhaid eich bod heb ddilyn cwrs PA arall eisoes (yn llawn neu'n rhannol). Rhaid i bob ymgeisydd allu dangos y canlynol erbyn 31 Gorffennaf 2018:

 • Tystiolaeth o brofiad o ddarparu gofal.
 • Wedi ennill gradd C neu well mewn TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (neu gyfwerth).
 • Gradd ail ddosbarth is neu well mewn gwyddor fiofeddygol neu ddisgyblaeth sy'n berthynol i iechyd**. Efallai y caiff ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd uwch (ail ddosbarth uwch neu ddosbarth cyntaf) mewn disgyblaeth amherthynol ac sy'n gallu darparu tystiolaeth o werthoedd a phrofiad gwaith perthnasol yn unol â Chyfansoddiad y GIG gael eu hystyried ar sail unigol.

 **Gellir derbyn graddau a ddyfernir mewn gwledydd ac eithrio'r Deyrnas Unedig, os cadarnheir eu bod cyfwerth â dyfarniadau system y Deyrnas Unedig. Ar gyfer ymgeiswyr sydd â mwy nag un radd israddedig, caiff canlyniad y radd ddiweddaraf ei ystyried.

Cyhyd ag y bodlonir y gofynion mynediad, caiff pob cais ei drin yn deg ac yn gyson ar eu teilyngdod, yna gwahoddir yr unigolion llwyddiannus i gyfweliad.

Nid yw'r cwrs yn agored i:

 • Ymgeiswyr sydd wedi cofrestru ar gwrs PA o'r blaen
 • Myfyrwyr yn trosglwyddo o gyrsiau PA eraill

Sut i Wneud Cais

Rhagwelir y bydd cryn gystadleuaeth am y cwrs arloesol a chyffrous hwn. Y dyddiad cau ar gyfer mynediad yn 2017 yw canol nos ddydd Gwener, 31 Mawrth 2017.

Darllenwch ein Nodiadau Arweiniol cyn gwneud cais ar-lein. Y ffordd gyflymaf o gyflwyno'ch cais a chael penderfyniad yw gwneud cais ar-lein.

***Gwnewch Gais Nawr***

Mae angen datganiad personol gyda phob cais, a dylai gynnwys:

 • Esboniad o pam yr hoffech gyflawni'r cwrs PA
 • Pa werthoedd a phrofiad fyddech yn dod â hwy i'r rôl
 • Tystiolaeth o werthoedd a phrofiad gwaith perthnasol yn unol â Chyfansoddiad y GIG
 • Tystiolaeth o brofiad o ddarparu gofal

Bydd gofyn i chi hefyd lanlwytho copïau o'ch tystysgrifau TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg yn Adran 6 y ffurflen gais.

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, caiff ceisiadau gan breswylwyr y Deyrnas Unedig yn unig eu hystyried, ond fe all hyn newid.

Ewch i'n tudalen Facebook am ragor o wybodaeth a diweddariadau yma.

**Gallwn gynnig ugain lle wedi'i ariannu ar y rhaglen PA. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth bob blwyddyn.**

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGDip Llawn-amser £9,550 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Cynhelir lleoliadau gwaith ar draws y rhanbarth, a'r myfyriwr sy'n gorfod talu'r costau trafnidiaeth rhwng y safleoedd. Cysylltwch â Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr ac Addysg yr Ysgol Feddygaeth am ragor o wybodaeth.

Y myfyriwr fydd yn gorfod talu am lyfrau a deunyddiau'r cwrs hefyd.

Gellwch wynebu costau ychwanegol tra byddwch yn y Brifysgol, gan gynnwys (ond nid rhestr gynhwysfawr mo hon):

 • Prynu stethosgop
 • Llyfrau, deunyddiau'r cwrs ac argraffu neu lungopïo (mae llawer o lyfrau testun argymelledig y cwrs hwn ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol neu'r ysbyty)
 • Parcio ar y cae hamdden a theithio i’r campws neu Ysbyty Treforys ac oddi yno
 • Llungopïo a phrynu offer swyddfa, megis cof bach.
 • Llogi gwisg ar gyfer y seremoni raddio

Nid yw'r Arholiad Ardystiad Cenedlaethol Cymdeithion Meddygol yn rhan o'r cwrs, a bydd angen i fyfyrwyr wneud eu 

20 Lle wedi'i Ariannu ar gyfer Dechrau y

Gallwn gynnig ugain lle wedi'i ariannu ar y rhaglen yn 2017 (mae amodau a thelerau'n gymwys). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 31 Mawrth.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori y bydd ariannu ar gyfer y cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n fodlon ymrwymo i weithio yng Nghymru am 18 mis ar ôl cymhwyso. Drwy dderbyn cynnig cyfweliad, rydych yn cadarnhau eich bod yn ymrwymo i hyn. Rhaid i unigolion fod yn barod i wneud yr ymrwymiad hwn er mwyn bod yn gymwys i gael y pecyn ariannu llawn. Dywedwch wrthym mor gynnar â phosib os hoffech dynnu'ch cais yn ôl neu os nad ydych am dderbyn cynnig cyfweliad. Ar hyn o bryd, ni allwn gynnig lle i fyfyrwyr sy'n ariannu eu hunain.

 • Cwestiynau Cyffredin Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru
 • Cynllun Bwrsariaethau GIG Cymru - Amodau a Thelerau

Cysylltwch â ni