MSc Arweinyddiaeth ar gyfer y Proffesiynau Iechyd

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 2Fl RhA
  PGCert 1Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:2

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer meddygon, nyrsys, staff academaidd a gweithwyr proffesiynol eraill ar wahanol adegau o'u gyrfaoedd (gan gynnwys gweithwyr dan hyfforddiant) sydd mewn swydd arweinyddiaeth neu reoli neu sy'n ceisio am swydd o’r fath.

Gellir astudio'r rhaglen fodiwlaidd hon fel Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig ar wahân neu fel cymhwyster llawn lefel Meistr. Mae wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur, gan gyfuno diwrnodau cyswllt wyneb i wyneb wedi'u hategu gan ddysgu ar-lein a chymorth gan diwtoriaid, mentoriaid a chymheiriaid. Cyflwynir y cwrs campws yn Abertawe ac yng Nghaerlŷr.

Nodweddion Allweddol

Cynlluniwyd y rhaglen datblygu arweinyddiaeth ryngbroffesiynol ac aml-lefel unigryw hon yn bennaf ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio mewn gofal iechyd, addysg, ymchwil neu reoli. Bydd yn eich galluogi i:

 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o ddamcaniaeth arweinyddiaeth a rheoli ar sail polisi, strategaeth ac ymarfer, ynghyd â sgiliau craidd dadansoddi beirniadol, gwerthuso, meddwl creadigol a myfyriol, ac ysgrifennu.
 • Ymchwilio a gwerthuso'ch arfer arweinyddiaeth eich hun.
 • Hyrwyddo cydweithio rhyngbroffesiynol a dealltwriaeth o arweinyddiaeth a rheoli ar draws ystod o broffesiynau iechyd.
 • Datblygu effeithiolrwydd personol cynyddol; gweithio'n fwy effeithiol gyda thimau a grwpiau; arwain a rheoli newid; a deall sefydliadau a systemau.
 • Diwallu anghenion byrddau iechyd a sefydliadau eraill wrth ddatblygu arweinwyr heddiw a'r dyfodol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMLM10Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Leadership in practice
PMLM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Understanding Organisations, Systems and Services
PMLM12Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Developing Yourself as a Leader and Managing Performance.

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMLM13Semester 1 (Sep-Jan Taught)15The 'Learning' Organisation, Groups and Teams
PMLM14Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Developing Leadership, Innovation and Change
PM-M25Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mentoring and Supervision

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMLM10Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Leadership in practice
PMLM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Understanding Organisations, Systems and Services
PMLM12Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Developing Yourself as a Leader and Managing Performance.

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMLM10Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Leadership in practice
PMLM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Understanding Organisations, Systems and Services
PMLM12Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Developing Yourself as a Leader and Managing Performance.

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMLM13Semester 1 (Sep-Jan Taught)15The 'Learning' Organisation, Groups and Teams
PMLM14Semester 2 (Jan - Jun Taught)30Developing Leadership, Innovation and Change
PM-M25Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mentoring and Supervision

Disgrifiad

Cynlluniwyd y rhaglen fodiwlaidd hon, a gyflwynir ar y cyd â Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yn bennaf ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur, gan gyfuno diwrnodau cyswllt wyneb i wyneb wedi'u hategu gan ddysgu ar-lein a chymorth gan diwtoriaid a chymheiriaid.

Gellir ei hastudio fel Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig ar wahân neu fel cymhwyster llawn lefel Meistr.

Bydd y rhaglen yn darparu hyfforddiant arweinyddiaeth i fyfyrwyr gyda modiwlau sy'n archwilio:

 • PMLM10 Materion Cyfoes Arweinyddiaeth yn y Proffesiynau Iechyd (15 Credyd)
 • PMLM11 Deall Sefydliadau, Systemau a Gwasanaethau (15 Credyd)
 • PMLM12 Datblygu'ch Hun fel Arweinydd a Rheoli Perfformiad (30 Credyd)
 • PMLM13 Y Sefydliadau, Timau a Grwpiau Dysgu (15 Credyd)
 • SHQM40 Cyd-destun Cymdeithasol, Diwylliannol ac Economaidd Iechyd (15 Credyd)
 • PMLM14 Datblygu Arweinyddiaeth, Arloesedd a Newid (30 Credyd)

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn gallu dewis cwblhau traethawd hir ymchwil neu bortffolio sy'n myfyrio ynghylch gwaith.

Gofynion Mynediad

Bydd angen gradd anrhydedd ail ddosbarth is neu well (neu gyfwerth) mewn pwnc priodol. Mae darpariaeth hefyd ar gyfer derbyn myfyrwyr sy'n ystyried profiad gwaith os oes gennych radd israddedig is na 2:2.

Os nad oes gennych radd israddedig, rhaid bod gennych brofiad gwaith (neu brofiad arall) perthnasol, y pennwyd ei fod yn briodol gan y Detholwyr Derbyn.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd angen i chi ddangos gwybodaeth o'r iaith Saesneg drwy ennill sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe.

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline 

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Rhan-amser £2,200 £5,300
PGDip Rhan-amser £2,200 £5,300
PGCert Rhan-amser £2,200 £5,300

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.