MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg

Trosolwg Cwrs

MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg

Mae'r cwrs hwn yn defnyddio'r cyfleusterau yn Y Ganolfan Nanotechnoleg Amlddisgyblaethol. Mae gan y Ganolfan labordai nanotechnoleg (500m2) o'r radd flaenaf sy'n gartref i gyfleusterau gwneuthuriad a nodweddu arloesol. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg, byddwch yn dysgu ystod eang o bynciau, o'r dechnoleg gwneuthuriad lled-ddargluddydion diweddaraf i gymwysiadau biolegol a meddygol. Bydd y pwyslais bob amser ar nodweddu a rheoli defnyddiau ar y raddfa nano.

Nodweddion Allweddol

Mae twf nanotechnoleg yn un o'r datblygiadau mwyaf cyffrous ym myd gwyddoniaeth a pheirianneg yn y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer o'r ymchwil yn y maes hwn yn rhyngddisgyblaethol ei natur, gan dynnu ar arbenigedd o feysydd gwahanol ar draws y gwyddorau bywyd, gwyddorau ffisegol a disgyblaethau peirianneg.

Mae'r cwrs yn trafod y technegau angenrheidiol ar gyfer ymchwiliadau gwyddonol ar y raddfa fach iawn hon, a'r datblygiadau ymchwil diweddaraf yn y maes hwn, sy'n esblygu'n gyflym.

Os byddwch yn astudio'r cwrs hwn, byddwch yn gallu deall egwyddorion sylfaenol ffiseg a pheirianneg, sydd â goblygiadau ar gyfer nanotechnoleg; a byddwch yn ennill dealltwriaeth o'r ffordd y mae cysyniadau cyffredinol ymchwil gwyddonol yn cael eu trosglwyddo i gymwysiadau a chynnyrch.

Hefyd, bydd y MSc hwn yn eich galluogi i ddefnyddio technegau addas ar gyfer dylunio, delweddu, a gwerthuso nanostrwythurau, tra’ch bod yn dysgu am fodelau mathemategol a'u defnydd trwy brosiect ymchwil fydd yn gorfod dehongli data meintiol ac ansoddol.

Mae'r cwrs hwn yn addas i'r rhai sydd am ddatblygu dealltwriaeth o'r technegau sydd ar gael ar gyfer adeiladu ac ymchwilio strwythurau ar y raddfa nano, ac sydd am allu cyflwyno, deall, gwerthuso, a dehongli data meintiol ac ansoddol, datblygu dadleuon, a dod i benderfyniadau ar sail cysyniadau sylfaenol peirianneg ar y raddfa nano.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGDM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colloid and Interface Science
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EGLM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wide Band-gap Electronics
EG-M114Semester 2 (Jan - Jun Taught)10 Research Dissertation (Nanoscience to Nanotechnology)
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EGNM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Probing at the Nanoscale
EGNM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Soft Nanotechnology
EGNM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoscale Simulation
EGNM04Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoscale Structures and Devices
EGNM05Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bio-nanotechnology
EGNM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Principles of Nanomedicine
EGNM09Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Micro and Nano Electro-Mechanical Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D07Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Nanoscience to Nanotechnology

Disgrifiad

Mae modd astudio modiwlau'r cwrs hwn ar eu pennau eu hunain hefyd, yn achos unigolion sydd mewn cyflogaeth ac sy'n ceisio datblygiad proffesiynol neu wybodaeth bellach mewn meysydd penodol.

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Chwilio ar y raddfa Nano
Nanotechnoleg Feddal 
Strwythurau a Dyfeisiau ar y Raddfa Nano 
Efelychu ar y Raddfa Nano
Egwyddorion Nanofeddygaeth
Bio-Nanotechnoleg
Nanoffoneteg
Systemau Electro-Fecanyddol Micro a Nano
Electroneg Bwlch-band Eang
Gwyddoniaeth Coloid a Rhyngwyneb
Cynllunio Prosiect Strategol
Sgiliau Cyfathrebu i Beirianwyr Ymchwil
Prosiect Ymchwil MSc

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn ddisgyblaeth peirianneg neu wyddoniaeth debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £19,050

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.