MSc Peirianneg Awyrofod

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Awyrofod

Mae gan Beirianneg yn Abertawe hanes nodedig o weithio gyda chwmnïau awyrofod ledled y byd. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Awyrofod, cewch ddealltwriaeth systematig o'r wybodaeth uwch, yr ymwybyddiaeth feirniadol, a'r mewnwelediadau newydd sydd eu hangen ar beirianwyr awyrofod effeithiol.

Nodweddion Allweddol

Seilir y radd MSc hon ar yr arbenigedd o'r radd flaenaf sydd ar gael yn y Ganolfan Peirianneg Defnyddiau  a'r arbenigedd cyfrifiadurol sydd ar gael yn y Ganolfan Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol.

Yn Abertawe, mae ymchwil awyrofod o'r radd flaenaf yn gyrru addysgu rhagorol mewn awyrgylch dysgu arloesol.  Mae'r cyfleusterau dysgu ar flaen y gad, gan eich paratoi ar gyfer dylunio, dadansoddi, profi a hedfan peiriannau awyrennol, gan gynnwys awyrennau sy'n cael eu gyrru gan beiriannau jet a llafnau, hofrenyddion, a gleiderau.

Mae gan y Coleg Peirianneg  un o efelychwyr hedfan mwyaf blaenllaw'r byd i roi profiad ymarferol i fyfyrwyr.

Mae'r rhaglen MSc Peirianneg Awyrofod yn addas i'r rhai sydd am ennill gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau cynhwysfawr a fydd yn eu galluogi i gyfrannu i greu a chynnal cyfarpar awyrennol.

Cyfleoedd Ariannu

Lansio Cynllun Bwrsariaeth MSc Awyrennol. Mae'r cynllun yn cynnig bwrsariaethau i dalu ffioedd dysgu, ac yn gwahodd ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr cartref sy'n gallu ennill lle ar raglen MSc gymwys.

Trefnir y cynllun gan y Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol a'r Academi Frenhinol Peirianneg sy'n cydweithio i gynnig 500 o fwrsariaethau yn ystod y 3 blynedd nesaf: fe'i hariennir gan y llywodraeth a phartneriaeth o 9 cyflogwr mawr ym maes awyrofod.

Ceir manylion y cynllun a sut i gyflwyno cais yn: http://www.raeng.org.uk/. Mae rhaglen MSc Peirianneg Awyrofod Prifysgol Abertawe yn rhaglen gymwys o dan y cynllun hwn.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EG-M62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Group project (Aerospace)
EG-M63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Research Dissertation (Aerospace)
EG-M69Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Airframe Structures
EG-M81Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Flight Dynamics and Control
EG-M90Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Advanced Aerodynamics
EGSM00Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Structural Integrity of Aerospace Metals
Modiwlau Opsiynol
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students who have taken EG-323 previously must choose EG-M23. Students without past FEA background knowledge are advised to take EGIM09. Students with other experience of FEA should discuss this module choice with the MSc coordinator.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGIM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element MethodStudents without past FEA background knowledge are advised to take EGIM09.
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational AnalysisStudents who have taken EG-323 previously must choose EG-M23.
AND
 

Dewiswch Uchafswm o 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This is a compulsory module and must be selected unless EGA301 (Composite Materials) was studied in year 3. If EGA301 was studied in year 3 this module cannot be selected.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M73Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Composite Materials
AND
 

Dewiswch Isafswm o 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose one module from the list below. Those who are not eligible to take Composite Materials (EG-M73) should select a second option.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGEM07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid-Structure Interaction
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EG-M83Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Simulation Based Product Design
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D02Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Aerospace Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Dadansoddi Cyfrifiadurol Elfennau Cyfyngedig
Defnyddiau Cyfansawdd
Dynameg a Rheolaeth Hedfan
Awyrennau Asgell Gylchdro
Cynllunio Prosiectau Strategol
Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol
Dulliau Rhifiadol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Electromagneteg Gyfrifiadurol
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Peirianneg Defnyddiau Awyrofod
Prosiect Grŵp
Traethawd Hir Ymchwil

Gofynion Mynediad

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500
MSc Rhan-amser £3,800 £9,250
MSc Rhan-amser £2,500 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Achrediad

Achredir y radd MSc Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), y Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol (RAeS), a Sefydliad y Dylunwyr Peirianegol (IED).

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.