MSc Peirianneg Defnyddiau

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Defnyddiau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gryfderau ymchwil allweddol mewn defnyddiau ar gyfer awyrofod a thechnoleg dur. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau, cewch y dyfnder gwybodaeth a'r amrediad sgiliau sydd eu hangen i fodloni gofynion y diwydiant defnyddiau rhyngwladol.

Nodweddion Allweddol

Ar y cwrs hwn, cewch hyfforddiant a phrofiad mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys: meteleg a dewis defnyddiau; dulliau modern ar gyfer dylunio a dadansoddi peirianegol; y berthynas rhwng strwythur, prosesu, a nodweddion ystod eang o ddefnyddiau; defnyddiau a defnyddiau cyfansawdd uwch; ffactorau strwythurol sy'n rheoli nodweddion mecanyddol defnyddiau; a phroblemau a thechnegau rheoli busnes modern.

Bydd y modiwlau a addysgir yn eich galluogi i arbenigo mewn un o'r meysydd hyn i raddau.

Mae'r cwrs hwn yn llwybr ardderchog i'r rhai sydd â gradd gyntaf mewn unrhyw bwnc gwyddonol neu dechnegol sydd am gymhwyso yn y maes hwn o beirianneg defnyddiau.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-M106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Polymer Processing
EG-M37Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Additive Manufacturing
EG-M83Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Simulation Based Product Design
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EGSM00Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Structural Integrity of Aerospace Metals
EGTM60Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Aerospace Materials Engineering
EGTM79Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Analysis and Legislation
Modiwlau Opsiynol
OR
 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :The following modules must be chosen by Swansea Materials graduates

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M47Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Entrepreneurship for Engineers
EG-M62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Group project (Aerospace)
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D06Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Materials Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Defnyddiau Cyfansawdd
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Peirianneg Defnyddiau Awyrofod
Cadernid Strwythurol Metelau Awyrofod
Technegau Ailgylchu Defnyddiau
Serameg
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Polymerau: Priodweddau a Dylunio
Meteleg Ffisegol Dur
Traethawd Hir Ymchwil
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg neu mewn disgyblaeth peirianneg arall.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £19,500
MSc Rhan-amser £3,800 £9,750
MSc Rhan-amser £2,500 £6,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo..

Achrediad

Achredir y cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau ym Mhrifysgol Abertawe gan y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3). 

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.