MSc Peirianneg Defnyddiau

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Defnyddiau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gryfderau ymchwil allweddol mewn defnyddiau ar gyfer awyrofod a thechnoleg dur. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau, cewch y dyfnder gwybodaeth a'r amrediad sgiliau sydd eu hangen i fodloni gofynion y diwydiant defnyddiau rhyngwladol.

Nodweddion Allweddol

 • 8fed yn y Deyrnas Unedig (The Complete University Guide 2019)
 • 4ydd yn y Deyrnas Unedig o ran Ansawdd Ymchwil (The Complete University Guide 2019)
 • 2il yn y Deyrnas Unedig o ran Rhagolygon i Raddedigion (The Complete University Guide 2019)
 • Cyfleusterau neilltuol ar gampws newydd sbon Campws y Bae, ar lan y môr, a gostiodd £450miliwn

Cewch hyfforddiant a phrofiad mewn amrywiaeth eang o feysydd pwnc, gan gynnwys meteleg a dethol defnyddiau, dulliau modern o ddylunio a dadansoddi ym maes peirianneg, y berthynas rhwng strwythur, prosesu a phriodweddau ar gyfer dewis eang o ddefnyddiau, cerameg, polymerau, defnyddiau cyfansawdd uwch a materion a thechnegau rheoli busnes modern.

Mae’r cwrs yn llwybr rhagorol i’r rheiny sydd â gradd gyntaf mewn unrhyw bwnc gwyddonol neu dechnegol, ac sydd eisiau ennill cymhwyster yn y maes peirianneg defnyddiau hwn.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-M106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Polymer Processing
EG-M37Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Additive Manufacturing
EG-M83Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Simulation Based Product Design
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EGSM00Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Structural Integrity of Aerospace Metals
EGTM60Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Aerospace Materials Engineering
EGTM79Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Analysis and Legislation
Modiwlau Opsiynol
OR
 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :The following modules must be chosen by Swansea Materials graduates

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M122Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Group Project (Mechanical & Materials)
EG-M47Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Leadership Development
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D06Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Materials Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Defnyddiau Cyfansawdd
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Peirianneg Defnyddiau Awyrofod
Cadernid Strwythurol Metelau Awyrofod
Technegau Ailgylchu Defnyddiau
Serameg
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Polymerau: Priodweddau a Dylunio
Meteleg Ffisegol Dur
Traethawd Hir Ymchwil
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Fel arfer, i gael lle ar y cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau, bydd arnoch angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg, neu ddisgyblaeth  debyg.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bedwar ban byd, ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sydd gywerth â’r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau i gael lle ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am wybodaeth bellach.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd arnoch angen llwyddo gyda marc derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd, i sicrhau eich bod yn cael y buddion llawn wrth astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried dewis eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS British Council (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 ymhob elfen, o leiaf). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol ar:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,000 £19,500
MSc Rhan-amser £4,550 £9,750
MSc Rhan-amser £3,000 £6,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo..

Achrediad

Achredir y cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau ym Mhrifysgol Abertawe gan IOM3 (y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau, a Chloddio) ar ran y Cyngor Peirianneg, at ddibenion bodloni’n rhannol y gofynion addysgol o ran dysgu pellach ar gyfer cofrestriad gyda’r Cyngor Peirianneg fel Peiriannydd Siartredig.

Mae achrediad yn nod sicrwydd i ddangos bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn UK-SPEC (Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol). Trwy astudio ar y radd achrededig hon, cewch rywfaint o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau creiddiol y mae arnoch eu hangen fel Peiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig fel blaenoriaeth, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.