MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig

Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig, byddwch yn datblygu sgiliau arbenigol wedi'u halinio â diddordebau ymchwil y Coleg Peirianneg, ac sy'n adlewyrchu anghenion y diwydiant Electroneg.

Nodweddion Allweddol

Ar y MSc hwn, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r wybodaeth a ddysgir yn effeithiol er lles y proffesiwn, i gynllunio a rheoli rhaglen o waith yn effeithlon, ac i wella, ar eich menter eich hun, eich sgiliau a'ch gwybodaeth fel bo angen yn ystod eich gyrfa.

Defnyddir offer sy'n safonol yn y byd diwydiannol, megis microsgop twnelu sganio neu ddadansoddydd hp4124 at ddibenion efelychu, gweithredu, a chyfathrebu.

Cewch gyfle i ddewis a defnyddio dulliau a chydrannau addas ar gyfer prototeipio a gweithgynhyrchu, byddwch yn dysgu i adeiladu a gwerthuso modelau gwahanol dechnegau gweithgynhyrchu, ac yn gallu gwahaniaethu, dadansoddi, a thrafod dulliau amrywiol o reoli cynnyrch yn ystod eu hoes, a sut maent yn effeithio ar wahanol sectorau diwydiant.

Mae'r cwrs yn addas i'r rhai fyddai'n hoffi dod yn Beirianwyr Siartredig. Achredir y cwrs yn gwrs sy'n darparu'r elfennau addysgol o'r dysgu bellach sydd ei angen i gymhwyso'n Beiriannydd Siartredig, fel y nodir gan  y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg a chan sefydliadau Peirianneg blaenllaw eraill yn y DU ac Ewrop. Ar ben hynny, gan fod Prifysgol Abertawe yn Bartner Academaidd Uwch, gall y Brifysgol dalu am aelodaeth myfyrwyr o'r Sefydliad tra eu bod yn astudio ar gyfer y MSc.

Mae modd astudio modiwlau'r cwrs hwn ar eu pennau eu hunain hefyd, yn achos unigolion sydd mewn cyflogaeth ac sy'n ceisio datblygiad proffesiynol neu wybodaeth bellach mewn meysydd penodol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EGLM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Semiconductor Devices
EGLM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wide Band-gap Electronics
EGLM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Power Electronics and Drives
EGLM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Modern Control Systems
EGLM05Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Advanced Power Systems
EGLM06Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Power Electronics Laboratory
EGLM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Systems with Project
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems
Modiwlau Opsiynol
AND
EE Group 2 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose exactly 20 credits from Options in TB2

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AT-M49Semester 2 (Jan - Jun Taught)10RF and Microwaves
AT-M76Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wireless Communications
AT-M79Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Optical Networks
EGNM04Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoscale Structures and Devices

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D05Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Electrical Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Technolegau Electroneg Ynni Effeithlon
Electroneg Pŵer Uwch a Gyriannau
Electroneg Bwlch-band Eang
Systemau Generadu Pŵer
Systemau Rheoli Modern
Arwyddion a Systemau
Cyfathrebu Digidol
Cyfathrebu Optegol
Chwilio ar y raddfa Nano
Nanotechnoleg Feddal
Amlder Radio a Microdon
Systemau Cyfathrebu Symudol
Cyfathrebu Diwifr
Rhwydweithiau Optegol
Strwythurau a Dyfeisiau ar y Raddfa Nano
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Electronig, neu ddisgyblaeth peirianneg neu wyddoniaeth debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500
MSc Rhan-amser £3,800 £9,250
MSc Rhan-amser £2,500 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Electrical and Electronic Engineering timetable semester 1

Cysylltiadau â diwydiant

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe yn cydweithio'n agos â diwydiant, a noddir llawer o'n gweithgarwch gan gwmnïau megis Agilent, Auto Glass, BT a Siemens.

Mae gan y ddisgyblaeth record dda o weithio gyda diwydiant, o ran ymchwil ac o ran cysylltu gwaith diwydiannol â'n cyrsiau ôl-raddedig. Hefyd, mae gennym fwrdd diwydiannol ymgynghorol sy'n sicrhau bod ein cyrsiau a addysgir yn parhau i fod yn berthnasol.

Mae ein grwpiau ymchwil yn gweithio gyda llawer o gwmnïau rhyngwladol o'r DU, Siapan, Ewrop, ac America, yn ogystal â llawer o fusnesau bach a chanolig i wneud ymchwil arloesol. Mae'r gweithgarwch hwn yn dylanwadu ar y gwaith prosiect a wneir gan ein holl fyfyrwyr ôl-raddedig.

Dyfynnu am y cwrs

"Gan ein bod yn Bartner Academaidd Uwch y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, gallwn roi dechrau da iawn i'n myfyrwyr mewn gyrfa ym maes peirianneg electronig a thrydanol.

"Rydym yn darparu mynediad i offer o'r radd flaenaf ar gyfer ein myfyrwyr ac rydym yn gweithio gyda'r cwmnïau gorau yn y DU ac ar draws y byd."

Dr Andy McCowen, Cyfarwyddwr y Cwrs, Y Coleg Peirianneg

Gyrfaoedd

Gwaith mewn diwydiant, canolfannau ymchwil, llywodraeth, neu'n entrepreneur mewn ystod eang o yrfaoedd, gan gynnwys: gwaith dylunio a datblygu offer trydanol ac electronig; ac arbenigwr technegol yn cyfrannu i waith tîm amlddisgyblaethol mewn ystod o feysydd, gan gynnwys meddygaeth, teithio, busnes, ac addysg.

Cyfleusterau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau TG helaeth, ac mae'n trwyddedu llawer iawn o feddalwedd i gefnogi'r addysgu. Ar ben hynny, mae'r Brifysgol yn darparu adnoddau TG mynediad agored.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y Labordy Electroneg. 

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.

Gyda phenodiadau academaidd diweddar yn cryfhau ymchwil electroneg yn y Coleg, mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) wedi cael ei hail-lansio i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Amcan y Ganolfan yw dangos prif ymchwil electroneg yn y Coleg a hyrwyddo’r radd Peirianneg Trydanol ac Electroneg. 

Er y caiff ei hadnabod yn bennaf am ei gwaith ymchwil mewn technoleg Pŵer Cylchedau Integredig sy’n torri tir newydd, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithiol, mae’r Ganolfan hefyd ar flaen y gad mewn modelu dyfeisiau lled-ddargludydd, modelu elfen gyfyngedig (FEM) a modelu cryno.