MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig

Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig, byddwch yn datblygu sgiliau arbenigol wedi'u halinio â diddordebau ymchwil y Coleg Peirianneg, ac sy'n adlewyrchu anghenion y diwydiant Electroneg.

Nodweddion Allweddol

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig o ran Ansawdd Ymchwil (The Complete University Guide 2018)
 • Addysgir ar Gampws y Bae, sy’n gampws newydd sbon ar lan y môr a gostiodd £450miliwn i’w adeiladu 

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i gymhwyso’r wybodaeth a ddysgwyd mewn ffordd greadigol ac effeithiol, er budd y proffesiwn, sut i gynllunio ac i weithredu rhaglen waith yn effeithlon, a sut i gyfoethogi eich sgiliau a’ch gwybodaeth, fel sy’n ofynnol, trwy gydol eich gyrfa, ar eich menter eich hun.

Defnyddir cyfarpar o safon y diwydiant, er enghraifft microsgop twnelu sganio ar gyfer mewnchwilio ar raddfa atomig neu ddadansoddydd paramedr hp4124 ar gyfer dyfeisiau pŵer, at ddibenion efelychu, gweithredu a chyfathrebu. 

Cewch gyfle i ddewis a defnyddio dulliau a chydrannau addas ar gyfer prototeipio a gweithgynhyrchu. Byddwch hefyd yn dysgu am adeiladu a gwerthuso modelau blaengar o wahanol dechnegau gweithgynhyrchu, ac yn gallu gwahaniaethu, dadansoddi, a thrafod amrywiol ddulliau o reoli cynnyrch yn ystod eu hoes, a sut y maent yn effeithio ar wahanol sectorau diwydiant.

Gallwch astudio modiwlau'r cwrs hwn ar eu pennau eu hunain hefyd, os ydych yn unigolyn sydd mewn cyflogaeth ac yn chwilio am ddatblygiad proffesiynol neu wybodaeth bellach mewn meysydd pwnc penodol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EGLM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Semiconductor Devices
EGLM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wide Band-gap Electronics
EGLM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Power Electronics and Drives
EGLM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Modern Control Systems
EGLM05Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Advanced Power Systems
EGLM06Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Power Electronics Laboratory
EGLM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Systems with Project
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems
Modiwlau Opsiynol
EE Group 1 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose exactly 10 credits from Options in TB1. If the guidance notes apply please speak with the MSc Coordinator for advice.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AT-M51Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Signals and Systems
AT-M56Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital CommunicationsThis module is the same as EG-350 so if you are a Swansea BEng EEE graduate it is incompatible and you will need to substitute it with an alternative module.
AT-M80Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Optical Fibre Communications
EGNM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Probing at the Nanoscale
AND
EE Group 2 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose exactly 20 credits from Options in TB2. If the guidance notes apply please speak with the MSc Coordinator for advice.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
AT-M49Semester 2 (Jan - Jun Taught)10RF and MicrowavesThis module is the same as EG-351 so if you are a Swansea BEng EEE graduate it is incompatible and you will need to substitute it with an alternative module.
AT-M76Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wireless Communications
AT-M79Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Optical Networks
EGNM04Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoscale Structures and Devices

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D05Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Electrical Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Technolegau Electroneg Ynni Effeithlon
Electroneg Pŵer Uwch a Gyriannau
Electroneg Bwlch-band Eang
Systemau Generadu Pŵer
Systemau Rheoli Modern
Arwyddion a Systemau
Cyfathrebu Digidol
Cyfathrebu Optegol
Chwilio ar y raddfa Nano
Nanotechnoleg Feddal
Amlder Radio a Microdon
Systemau Cyfathrebu Symudol
Cyfathrebu Diwifr
Rhwydweithiau Optegol
Strwythurau a Dyfeisiau ar y Raddfa Nano
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Fel arfer, i gael lle ar y cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau, bydd arnoch angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg, neu ddisgyblaeth  debyg.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bedwar ban byd, ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sydd gywerth â’r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau i gael lle ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am wybodaeth bellach.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd arnoch angen llwyddo gyda marc derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd, i sicrhau eich bod yn cael y buddion llawn wrth astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried dewis eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS British Council (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 ymhob elfen, o leiaf). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol ar:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,000 £18,500
MSc Rhan-amser £4,550 £9,250
MSc Rhan-amser £3,000 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Achrediad

Achredir MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig ym Mhrifysgol Abertawe gan IET (Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg), fel dysgu pellach hyd at lefel Meistr at ddibenion bodloni’n rhannol y gofynion addysgol ar gyfer cofrestru gyda’r Cyngor Peirianneg fel Peiriannydd Siartredig.

Mae achrediad yn nod sicrwydd i ddangos bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn UK-SPEC (Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol). Trwy astudio ar y radd achrededig hon, cewch rywfaint o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau creiddiol y mae arnoch eu hangen fel Peiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig fel blaenoriaeth, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.