MSc Peirianneg Fecanyddol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Fecanyddo

Mae Peirianneg Fecanyddol yn Abertawe yn cynnal safon uchel o addysgu ac ymchwil, mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Fecanyddol, cewch drosolwg o safon uchel o dechnegau peirianneg fecanyddol fodern, trwy gyflwyno enghreifftiau o ystod eang o ddisgyblaethau a diwydiannau.

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs yn ysgogol, ac mae gan ein graddedigion ragolygon cyflogaeth ardderchog. Bydd yn eich arfogi â'r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus ar yr ymagwedd fwyaf priodol tuag at ystod o broblemau peirianneg fecanyddol.

Mae'r cwrs yn cynnwys: datblygu offer peirianneg fecanyddol; dulliau a thechnegau i ddatrys problemau; y gallu i lunio darlun digonol o ddata o arbrofion; rhoi'r offer a'r technegau hyn ar waith yn y byd go iawn; a dulliau busnes a rheoli a'u defnydd ym maes peirianneg.

Mae'r prosiect ymchwil a wneir yn rhan o'r cwrs yn berthnasol i ddiwydiant, ac mae pynciau'r cwrs yn berthnasol iawn i ddiwydiant.

Cyfleoedd Ariannu

Lansio Cynllun Bwrsariaeth MSc Awyrennol. Mae'r cynllun yn cynnig bwrsariaethau i dalu ffioedd dysgu, ac yn gwahodd ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr cartref sy'n gallu ennill lle ar raglen MSc gymwys.

Trefnir y cynllun gan y Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol a'r Academi Frenhinol Peirianneg sy'n cydweithio i gynnig 500 o fwrsariaethau yn ystod y 3 blynedd nesaf: fe'i hariennir gan y llywodraeth a phartneriaeth o 9 cyflogwr mawr ym maes awyrofod.

Ceir manylion y cynllun a sut i gyflwyno cais yn: www.raeng.org.uk. Mae rhaglen MSc Peirianneg Fecanyddol Prifysgol Abertawe yn rhaglen gymwys o dan y cynllun hwn.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-M103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Thermo Fluid Mechanics
EG-M106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Polymer Processing
EG-M36Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Systems Monitoring, Control, Reliability, Survivability, Integrity and Maintenance
EG-M37Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Additive Manufacturing
EG-M47Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Entrepreneurship for Engineers
EG-M73Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Composite Materials
EG-M83Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Simulation Based Product Design
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EG-M93Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Metallurgy and Process Optimisation
EG-M97Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Solid Mechanics
EGTM79Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Analysis and Legislation
Modiwlau Opsiynol
Optional modules 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Optimisation
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D03Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Mechanical Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Optimeiddio
Monitro Cyflwr
Defnyddiau Cyfansawdd
Cynllunio Prosiectau Strategol
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Mecaneg Hylifol Uwch
Systemau Rheoli Modern
Prosiect Grŵp
Traethawd Hir Ymchwil 

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Fecanyddol, neu ddisgyblaeth peirianneg neu wyddoniaeth debyg (er enghraifft, ffiseg neu fathemateg).

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500
MSc Rhan-amser £3,800 £9,250
MSc Rhan-amser £2,500 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Achrediad

Achredir gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).
 
Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).
 
Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.