MSc Peirianneg Gemegol

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Gemegol

Adeiladir y cwrs hwn ar y rhychwant eang o ymchwil peirianneg gemegol ym Mhrifysgol Abertawe. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Gemegol, byddwch yn ehangu'ch gwybodaeth dechnegol, a gall hynny arwain at ymchwil pellach neu at yrfa mewn peirianneg gemegol.

Nodweddion Allweddol

Adeiladir y cwrs hwn ar y rhychwant eang o ymchwil peirianneg gemegol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hyn yn cynnwys nanotechnoleg, biopeirianneg, peirianneg fiomeddygol, peirianneg celloedd a meinwe, peirianneg gemegol, gwyddor a pheirianneg coloid, dihalwyno, peirianneg fferyllol, peirianneg polymer, rheoleg, prosesau gwahanu, prosesau cludo, a pheirianneg dŵr a dŵr gwastraff.

Mae'r prosiect ymchwil MSc yn gyfle i weithio gydag aelod o'r staff academaidd mewn un o'r meysydd ymchwil uchod, neu mewn maes perthynol. Gall y prosiect olygu cydweithio gyda diwydiant, hefyd.

Mae'r elfen o'r MSc a addysgir yn trafod meysydd penodol o beirianneg gemegol uwch yn ogystal â'r rheoliadau cymhleth a geir yn y gweithle peirianneg. Mae hefyd yn gyfle i ddatblygu sgiliau personol a throsglwyddadwy megis cynllunio prosiectau, sgiliau cyfathrebu, ac entrepreneuriaeth. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGCM10BSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30MSc Research Practice
EGCM36Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Desalination
EGCM38Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Membrane Technology
EGDM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colloid and Interface Science
EG-M01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Complex Fluids and Rheology
EG-M09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Water and Wastewater Engineering
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGCM30Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Chemical Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Hylifau a Llifoedd Cymhleth
Moeseg, Diogelwch a Rheoleiddio
Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Gwyddor Coloid a Rhyngwynebol
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Peirianneg Dŵr a Dŵr Gwastraff
Technoleg Pilenni
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Optimeiddio
Dihalwyno
Serameg
Polymerau: Priodweddau a Dylunio
Ymarfer Ymchwil MSc
Traethawd Hir Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Gemegol neu Beirianneg Fiocemegol, neu mewn disgyblaeth berthynol megis cemeg, biocemeg, ffiseg, neu ddisgyblaeth peirianneg arall.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £20,650

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Achrediad

Achredir y cwrs gan Sefydliad y Peirianwyr Cemegol.

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.