MSc Peirianneg Sifil

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Sifil

Mae gan Brifysgol Abertawe enw ardderchog am beirianneg sifil. Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diwethaf (RAE) gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ymchwil. Fel myfyriwr ar y cwrs Meistr mewn Peirianneg Sifil, fe welwch fod y cwrs yn defnyddio arbenigedd y staff academaidd i ddarparu hyfforddiant ôl-raddedig o ansawdd uchel.

Nodweddion Allweddol

Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf, gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd yr ymchwil, a barnwyd bod 95 y cant o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).

Nod y cwrs MSc Peirianneg Sifil yw cynnig hyfforddiant uwch mewn dadansoddi a dylunio peirianneg sifil, yn enwedig mewn technegau modelu a dadansoddi.

Fel myfyriwr ar y cwrs MSc Peirianneg Sifil, cewch wybodaeth a golwg fanwl ar syniadau a thechnegau confensiynol ac arloesol er mwyn eich galluogi i ddatblygu atebion cadarn ar gyfer problemau peirianneg sifil.

Drwy gydol y cwrs MSc Peirianneg Sifil, byddwch hefyd yn cael profiad cyfrifiadurol ymarferol drwy ddefnyddio technegau cyfrifiadurol, gan ddefnyddio meddalwedd modern, i gynnig atebion i amrywiaeth o gymwysiadau presennol peirianneg sifil ymarferol. Bydd hyn yn eich galluogi i gymhwyso’r dull gyda hyder mewn cyd-destun diwydiannol.

QS world university rankings by subject

Cydnabyddir adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Abertawe fel un o’r 200 adran uchaf yn y byd (QS World Subject Rankings).

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGEM07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid-Structure Interaction
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EGIM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dynamics and Transient Analysis
EGIM08Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Computational Plasticity
EGIM14Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Research Case Study
EGIM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Water and Wastewater Infrastructure
EGIM27Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Reservoir Modelling and Simulation
EG-M24Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Structural Design
Modiwlau Opsiynol
MSc Civil 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Swansea University Civil BEng Graduates must elect EG-M87.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M107Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Coastal Processes and Engineering
EG-M87Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Coastal EngineeringYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :MSc Civil students with past Finite Element Analysis background, which includes Swansea University Civil BEng Graduates must elect EG-M23. MSc Civil students without past FEA background knowledge should discuss this module choice with the MSc coordinator.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGIM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Method
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-M25Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Structural Analysis
EG-M35Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Flood Risk Management

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D04Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Civil and Computational Engineering

Disgrifiad

Gall modiwlau ar y cwrs MSc Peirianneg Sifil amrywio bob blwyddyn, ond gallech ddisgwyl astudio: 

Dadansoddi Cyfrifiadurol Elfennau Cyfyngedig
Dylunio Strwythurol Uwch
Dadansoddi Strwythurol Uwch
Rhyngweithio Strwythur-Hylifau
Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Plastigrwydd Cyfrifiadurol
Dulliau Rhifol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Astudiaeth Achos Cyfrifiadurol
Mecaneg Hylifau Uwch
Modelu ac Efelychu Cronfeydd
Dynameg a Dadansoddi Byrhoedlog
Prosiect Ymchwil MSc

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Sifil, neu mewn disgyblaeth berthynol ddisgyblaeth peirianneg arall.
 
Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.
 
Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Civil Engineering timetable

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Achrediad

Caiff y cwrs MSc Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe ei achredu gan Gyd-Fwrdd y Safonwyr (JBM).
 
Achredwyd y radd hon fel un sy’n bodloni’r gofynion ar gyfer Dysgu Pellach i Beiriannydd Siartredig (CEng) ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cael gradd gyntaf israddedig BEng (Anrh.) CEng (Rannol) neu BEng/BSc (Anrh.) IEng (Lawn) Achrededig.
 
Gweler www.jbm.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.
 
Mae’r radd hon wedi ei hachredu gan y JBM o dan drwydded gan y rheoleiddiwr yn y Deyrnas Unedig, y Cyngor Peirianneg.
 
Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn cyrraedd y safonau a osodwyd gan y Cyngor Peirianneg yn Safon y Deyrnas Unedig ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol (UK-SPEC). Bydd gradd a achredwyd yn rhoi sylfaen rannol (neu sylfaen gyfan) o ran y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sylfaenol er mwyn cofrestru yn y pen draw fel Peiriannydd Corfforedig (IEng) neu Beiriannydd Siartredig (CEng). Mae’n well gan rai cyflogwyr recriwtio o raddau a achredwyd, ac mae gradd a achredwyd yn debygol o gael ei chydnabod mewn gwledydd eraill sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae rhyngweithio a chydweithio cryf yn digwydd gyda’r diwydiant adeiladu a sefydliadau aelodaeth perthnasol fel Cyd-Fwrdd y Safonwyr (JBM), yn enwedig Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) a Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol (IStructE).
 
Mae’r cwmnïau hyn yn weithgar gyda Pheirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe: Atkins, Arup, Balfour Beatty Civil Engineering Cyf, Black and Veatch Cyf, Dinas a Sir Abertawe, Dean and Dyball, Halcrow UK, Hyder (Caerdydd), Interserve Cyd, Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE), Laing O’Rourke, Grŵp Mott MacDonald Cyf, Veryard Opus.

Dyfyniadau myfyrwyr

“Penderfynais i astudio yn y Coleg Peirianneg gan ei fod yn goleg peirianneg o fri.
Fy hoff atgofion o’r cwrs yw’r agweddau ymarferol a’r gwaith yn y labordy. Rhoddodd prosiectau grŵp gyfle i fi weithio mewn tîm i oresgyn problemau peirianneg eu natur. Mae astudio yn y Coleg Peirianneg wedi rhoi gwybodaeth dda i mi o egwyddorion peirianneg ac mae wedi fy helpu i ddefnyddio’r wybodaeth mewn problemau bywyd go iawn.
 
Fel rhan o fy amser yma, cymerais ran yn y rhaglen IAESTE. Bûm yn gweithio gyda’r Adran Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Manipal, De India, ar brosiect datblygu yn ymwneud â system ddyfrhau.
 
Fy ngobaith yn y dyfodol yw cael ychydig o brofiad mewn cwmni peirianneg, a gobeithio y bydd y profiad hwn yn gadael i fi weithio dramor i gorff anllywodraethol ar brosiectau datblygu pellach."
 
Thomas Dunn, MSc Peirianneg Sifil

Gyrfaoedd

Mae’r sector peirianneg sifil yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn y Deyrnas Unedig, ac mae galw mawr am raddedigion peirianneg sifil. Mae’r cwrs MSc Peirianneg Sifil hwn hefyd yn eich paratoi â sgiliau i fod yn rhan o brosiectau peirianneg eraill, ac yn rhoi sylfaen ardderchog ar gyfer gyrfa broffesiynol mewn meysydd peirianneg strwythurol, trefol a chysylltiedig.
 
Mae’r MSc Peirianneg Sifil yn addas ar gyfer y rhai a hoffai baratoi ar gyfer gyrfa weithgar a chyfrifol mewn dylunio ac adeiladu peirianneg sifil. Bydd peirianwyr gweithredol yn cael cyfle i wella eu dealltwriaeth o beirianneg sifil drwy fynd i fodiwlau unigol y cwrs.

Cyfleusterau

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe wedi defnyddio grant o £3 miliwn o'r Gronfa Isadeiledd Ymchwil Gwyddoniaeth i ddarparu cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf.

Mae'r caledwedd yn cynnwys clwstwr o 450 o brosesyddion, gorsafoedd graffeg sydd ymhlith y goreuon, a chysylltiadau rhwydwaith cyflym iawn.

Mae'r feddalwedd sydd ar gael yn cynnwys meddalwedd a ddatblygwyd yn y brifysgol yn ogystal â meddalwedd sydd ar gael yn fasnachol.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y labordy profi strwythurau trwm.

Ymchwil

Yn ôl Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008, roedd Peirianneg Sifil yn Abertawe'n ail yn y DU.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 95% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.