MSc Peirianneg Sifil

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Sifil

A hithau wedi torri tir newydd o ran datblygu dulliau elfen gyfyngedig, mae gan y Gyfadran Peirianneg Sifil enw da yn rhyngwladol, sydd wedi’i hen sefydlu, ym maes peirianneg gyfrifiadurol a’i hintegreiddiad â pheirianneg sifil. Yn eu hanfod, mae’r technegau cyfrifiadurol hyn wedi newid arferion diwydiannol modern ym maes peirianneg sifil.

Cewch wybodaeth fanwl am syniadau a thechnegau confensiynol ac arloesol, a chyfle i ddod wyneb yn wyneb â nhw, er mwyn eich galluogi i ddatblygu datrysiadau cadarn ar gyfer problemau peirianneg sifil.
Cewch hefyd brofiad cyfrifiadurol ymarferol trwy ddefnyddio meddalwedd a thechnegau cyfrifiadurol modern i ddarparu datrysiadau ar gyfer dewis o gymwysiadau peirianneg sifil ymarferol, cyfredol. Bydd hyn yn eich galluogi i gymhwyso’r dulliau’n hyderus mewn cyd-destun diwydiannol.

Nodweddion Allweddol

  • 8fed yn y Deyrnas Unedig o ran Rhagolygon i Raddedigion (The Complete University Guide 2019)
  • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig o ran Ansawdd Ymchwil (The Complete University Guide 2019)
  • Ymhlith y 200 o adrannau gorau yn y byd (Safleoedd y Byd QS)

Nod y cwrs MSc Peirianneg Sifil yw cynnig hyfforddiant uwch mewn dadansoddi a dylunio peirianneg sifil, yn enwedig mewn technegau modelu a dadansoddi.

Mae ein cyfleusterau newydd sbon yn cynnwys labordai cynhwysfawr ar gyfer strwythurau, concrid, hylif, pridd a thirfesur, a phob un â’r cyfleusterau diweddaraf o’r ansawdd uchaf.

Mae’r rhaglen yn seiliedig ar gapasiti ymchwil blaenllaw ym maes peirianneg gyfrifiadurol, ac mae ganddi gryfder unigryw o ran modelu cyfrifiadurol a’i gymhwysiad at beirianneg sifil.

Fel myfyriwr ar y cwrs MSc Peirianneg Sifil, cewch wybodaeth a golwg fanwl ar syniadau a thechnegau confensiynol ac arloesol er mwyn eich galluogi i ddatblygu atebion cadarn ar gyfer problemau peirianneg sifil.

Drwy gydol y cwrs MSc Peirianneg Sifil, byddwch hefyd yn cael profiad cyfrifiadurol ymarferol drwy ddefnyddio technegau cyfrifiadurol, gan ddefnyddio meddalwedd modern, i gynnig atebion i amrywiaeth o gymwysiadau presennol peirianneg sifil ymarferol. Bydd hyn yn eich galluogi i gymhwyso’r dull gyda hyder mewn cyd-destun diwydiannol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EGIM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dynamics and Transient Analysis
EGIM08Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Computational Plasticity
EGIM14Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Research Case Study
EG-M24Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Structural Design
EG-M25Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Structural Analysis
EG-M35Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Flood Risk Management
Modiwlau Opsiynol
EG-M87 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Swansea University Civil Engineering BEng Graduates must elect EG-M87 and EG-M115 and choose from either EGEM07 or EGIM27

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGEM07Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Fluid-Structure Interaction
EGIM27Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Reservoir Modelling and Simulation
EG-M115Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Coastal Structure Design
EG-M87Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Coastal EngineeringYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :MSc Civil students with past FEA Element Analysis background, which includes Swansea University Civil BEng Graduates must elect EG-M23. MSc Civil students without past FEA background knowledge should discuss this module choice with the MSc coordinator.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGIM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Method
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis
OR
EG-M107  

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Non-Swansea University Civil BEng graduates must elect the following modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGEM07Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Fluid-Structure Interaction
EGIM27Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Reservoir Modelling and Simulation
EG-M107Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Coastal Processes and Engineering
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :MSc Civil students without past FEA background knowledge should discuss this module choice with the MSc coordinator.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGIM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Method
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D04Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Civil and Computational Engineering

Disgrifiad

Mae’r cwrs yn defnyddio profiad staff academaidd i ddarparu hyfforddiant ôl-raddedig o ansawdd uchel.

Gofynion Mynediad

Fel arfer, i gael lle ar y cwrs MSc Peirianneg Sifil bydd arnoch angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Sifil, neu ddisgyblaeth wyddonol neu beirianneg berthnasol debyg. Bydd arnoch hefyd angen marc o 55%, o leiaf, ar y cyfan. Serch hynny, ystyrir perfformiad mewn modiwlau allweddol hefyd.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bedwar ban byd, ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sydd gywerth â’r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau i gael lle ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am wybodaeth bellach.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd arnoch angen llwyddo gyda marc derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd, i sicrhau eich bod yn cael y buddion llawn wrth astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried dewis eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS British Council (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 ymhob elfen, o leiaf). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol ar:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,000 £18,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Achrediad

Achredir MSc Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe gan JBM (Cyd-fwrdd Safonwyr), sy’n cynnwys ICE (Sefydliad y Peirianwyr Sifil), IStructE (Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol), CIHT (Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant), ac IHE (Sefydliad y Peirianwyr Priffyrdd). Mae’r achrediad ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni’n rhannol y gofynion addysgol o ran dysgu pellach ar gyfer cofrestriad gyda’r Cyngor Peirianneg fel Peiriannydd Siartredig.

Mae achrediad yn nod sicrwydd i ddangos bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn UK-SPEC (Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol).Trwy astudio ar y radd achrededig hon, cewch rywfaint o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau creiddiol y mae arnoch eu hangen fel Peiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig fel blaenoriaeth, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Gweler www.jbm.org.uk am wybodaeth bellach.