MSc Peirianneg Sifil

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Sifil

Mae gan Brifysgol Abertawe enw ardderchog am beirianneg sifil. Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diwethaf (RAE) gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ymchwil. Fel myfyriwr ar y cwrs Meistr mewn Peirianneg Sifil, fe welwch fod y cwrs yn defnyddio arbenigedd y staff academaidd i ddarparu hyfforddiant ôl-raddedig o ansawdd uchel.

Nodweddion Allweddol

Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf, gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd yr ymchwil, a barnwyd bod 95 y cant o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).

Nod y cwrs MSc Peirianneg Sifil yw cynnig hyfforddiant uwch mewn dadansoddi a dylunio peirianneg sifil, yn enwedig mewn technegau modelu a dadansoddi.

Fel myfyriwr ar y cwrs MSc Peirianneg Sifil, cewch wybodaeth a golwg fanwl ar syniadau a thechnegau confensiynol ac arloesol er mwyn eich galluogi i ddatblygu atebion cadarn ar gyfer problemau peirianneg sifil.

Drwy gydol y cwrs MSc Peirianneg Sifil, byddwch hefyd yn cael profiad cyfrifiadurol ymarferol drwy ddefnyddio technegau cyfrifiadurol, gan ddefnyddio meddalwedd modern, i gynnig atebion i amrywiaeth o gymwysiadau presennol peirianneg sifil ymarferol. Bydd hyn yn eich galluogi i gymhwyso’r dull gyda hyder mewn cyd-destun diwydiannol.

QS world university rankings by subject

Cydnabyddir adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Abertawe fel un o’r 200 adran uchaf yn y byd (QS World Subject Rankings).

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EGIM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dynamics and Transient Analysis
EGIM08Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Computational Plasticity
EGIM14Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Research Case Study
EG-M24Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Structural Design
EG-M25Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Structural Analysis
EG-M35Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Flood Risk Management
Modiwlau Opsiynol
EG-M87 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :BEng Graduates must elect EG-M87 and EG-M115 and choose from either EGEM07 or EGIM27

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGEM07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid-Structure Interaction
EGIM27Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Reservoir Modelling and Simulation
EG-M115Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Coastal Structure Design
EG-M87Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Coastal EngineeringYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :MSc Civil students with past FEA Element Analysis background, which includes Swansea University Civil BEng Graduates must elect EG-M23. MSc Civil students without past FEA background knowledge should discuss this module choice with the MSc coordinator.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGIM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Method
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis
OR
EG-M107  

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Non-Swansea University BEng graduates must elect the following modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGEM07Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Fluid-Structure Interaction
EGIM27Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Reservoir Modelling and Simulation
EG-M107Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Coastal Processes and Engineering
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :MSc Civil students with past FEA Element Analysis background, which includes Swansea University Civil BEng Graduates must elect EG-M23. MSc Civil students without past FEA background knowledge should discuss this module choice with the MSc coordinator.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EGIM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Method
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D04Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Civil and Computational Engineering

Disgrifiad

Gall modiwlau ar y cwrs MSc Peirianneg Sifil amrywio bob blwyddyn, ond gallech ddisgwyl astudio: 

Dadansoddi Cyfrifiadurol Elfennau Cyfyngedig
Dylunio Strwythurol Uwch
Dadansoddi Strwythurol Uwch
Rhyngweithio Strwythur-Hylifau
Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Plastigrwydd Cyfrifiadurol
Dulliau Rhifol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Astudiaeth Achos Cyfrifiadurol
Mecaneg Hylifau Uwch
Modelu ac Efelychu Cronfeydd
Dynameg a Dadansoddi Byrhoedlog
Prosiect Ymchwil MSc

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Sifil, neu mewn disgyblaeth berthynol ddisgyblaeth peirianneg arall.
 
Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.
 
Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Achrediad

Caiff y cwrs MSc Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe ei achredu gan Gyd-Fwrdd y Safonwyr (JBM).
 
Achredwyd y radd hon fel un sy’n bodloni’r gofynion ar gyfer Dysgu Pellach i Beiriannydd Siartredig (CEng) ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cael gradd gyntaf israddedig BEng (Anrh.) CEng (Rannol) neu BEng/BSc (Anrh.) IEng (Lawn) Achrededig.
 
Gweler www.jbm.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.
 
Mae’r radd hon wedi ei hachredu gan y JBM o dan drwydded gan y rheoleiddiwr yn y Deyrnas Unedig, y Cyngor Peirianneg.
 
Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn cyrraedd y safonau a osodwyd gan y Cyngor Peirianneg yn Safon y Deyrnas Unedig ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol (UK-SPEC). Bydd gradd a achredwyd yn rhoi sylfaen rannol (neu sylfaen gyfan) o ran y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sylfaenol er mwyn cofrestru yn y pen draw fel Peiriannydd Corfforedig (IEng) neu Beiriannydd Siartredig (CEng). Mae’n well gan rai cyflogwyr recriwtio o raddau a achredwyd, ac mae gradd a achredwyd yn debygol o gael ei chydnabod mewn gwledydd eraill sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.