MSc Systemau Cyfathrebu

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Gradd achrededig

Trosolwg Cwrs

MSc Systemau Cyfathrebu

Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Systemau Cyfathrebu, cewch ddealltwriaeth fanwl o dechnoleg a phensaernïaeth cyfathrebu cyfrifiadurol, photoneg a rhwydweithiau telathrebu, telathrebu diwifr, a thechnolegau gwybodaeth diwifr perthynol.

Nodweddion Allweddol

Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn dysgu gwybodaeth a sgiliau ymarferol gan gynnwys: elfennau allweddol systemau cyfathrebu optegol modern yn seiliedig ar gablau optegol un dull o'r craidd i'r pwynt mynediad; gwerthuso ymagweddau cyfoes sy'n defnyddio llawer ar led band; a materion rhwydweithio gan gynnwys perfformiad a diogeledd.

Cefnogir hynny gyda gwybodaeth ymarferol a sgiliau ar gyfer rheoli prosiectau a busnesau.

Cewch gyflwyniad hefyd i dechnolegau sy'n tanategu cywasgu a darlledu fideo digidol ar draws rhwydwaith; byddwch yn dysgu am y modeli sianel a'r amhariadau cysylltiedig sy'n cyfyngu ar berfformiad systemau diwifr; a byddwch yn dysgu i ddylunio derbynyddion cyfathrebu optimal am rai modeli sianel cyfathrebu sylfaenol.

Cewch gyfle hefyd i ddatblygu sgiliau gyrfa i ddiwallu anghenion newidiol diwydiant ac i gyfrannu i systemau cyfathrebu ein cymdeithas gyfoes.

Mae'r MSc Systemau Cyfathrebu'n addas i'r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes systemau cyfathrebu, sef systemau sydd wedi bod yn newid y byd yn sylfaenol ym mhob maes ymron; a i'r rhai sydd am ennill sgiliau gyrfa parhaus a'r wybodaeth fanwl sydd ei hangen i gynnal prosiectau datblygu ac ymchwil uwch ym maes systemau cyfathrebu.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
AT-M49Semester 2 (Jan - Jun Taught)10RF and Microwaves
AT-M51Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Signals and Systems
AT-M53Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Lasers and applications
AT-M56Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Digital Communications
AT-M76Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wireless Communications
AT-M79Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Optical Networks
AT-M80Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Optical Communications
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EG-M47Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Entrepreneurship for Engineers
EG-M63Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Research Dissertation
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EGNM09Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Micro and Nano Electro-Mechanical Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
AT-M58Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Communications Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Laserau a cheisiadau 
Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Nanoffoneteg
Systemau Electro-Fecanyddol Micro a Nano
Peirianneg Electronig
Labordy Ynni a Phŵer Electronig
Dyfeisiau Pŵer Lled-Ddargludydd
Peirianneg Deunyddiau
Prosesu Polymer
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Peirianneg Fecanyddol
Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Optimeiddio a Dibynadwyedd  
Deunyddiau Cyfansawdd
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychiad
Mecaneg Hylif Thermo Uwch
Mecaneg Solet Uwch 
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Prosesu Polymer
Monitro, Rheoli, Dibynadwyedd, Goroesiad, Cywirdeb a Chynnal a Chadw Systemau
Proses Feteleg ac Optimeiddio 
Traethawd MSc

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Electronig, neu ddisgyblaeth peirianneg neu wyddoniaeth debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500
MSc Rhan-amser £3,800 £9,250
MSc Rhan-amser £2,500 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo..

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Communication Systems timetable semester 1

Cysylltiadau â diwydiant

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe yn cydweithio'n agos â diwydiant, a noddir llawer o'n gweithgarwch gan gwmnïau megis Agilent, Auto Glass, BT a Siemens.

Mae gan y ddisgyblaeth record dda o weithio gyda diwydiant, o ran ymchwil ac o ran cysylltu gwaith diwydiannol â'n cyrsiau ôl-raddedig. Hefyd, mae gennym fwrdd diwydiannol ymgynghorol sy'n sicrhau bod ein cyrsiau a addysgir yn parhau i fod yn berthnasol.

Mae ein grwpiau ymchwil yn gweithio gyda llawer o gwmnïau rhyngwladol o'r DU, Siapan, Ewrop, ac America, yn ogystal â llawer o fusnesau bach a chanolig i wneud ymchwil arloesol. Mae'r gweithgarwch hwn yn dylanwadu ar y gwaith prosiect a wneir gan ein holl fyfyrwyr ôl-raddedig.

Dyfyniadau myfyrwyr

"Cefais fy swyno gan harddwch naturiol Abertawe cyn i mi ddod yma. Mae Prifysgol Abertawe wrth y traeth, felly gallwch gerdded o gampws y traeth ar unrhyw adeg. Mae'r radd Meistr yn ddefnyddiol iawn i wella'ch gallu ac i gyfoethogi'ch gwybodaeth academaidd."

Zhang Daping, MSc Systemau Cyfathrebu

Gyrfaoedd

Swyddi ym meysydd systemau cyfathrebu diwifr, gweinyddu rhwydweithiau, a datblygu cymwysiadau ar gyfer dyfeisiadau symudol.

Cyfleusterau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau TG helaeth, ac mae'n trwyddedu llawer iawn o feddalwedd i gefnogi'r addysgu. Ar ben hynny, mae'r Brifysgol yn darparu adnoddau TG mynediad agored.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y Labordy Electroneg. 

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.

Gyda phenodiadau academaidd diweddar yn cryfhau ymchwil electroneg yn y Coleg, mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) wedi cael ei hail-lansio i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Amcan y Ganolfan yw dangos prif ymchwil electroneg yn y Coleg a hyrwyddo’r radd Peirianneg Trydanol ac Electroneg. 

Er y caiff ei hadnabod yn bennaf am ei gwaith ymchwil mewn technoleg Pŵer Cylchedau Integredig sy’n torri tir newydd, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithiol, mae’r Ganolfan hefyd ar flaen y gad mewn modelu dyfeisiau lled-ddargludydd, modelu elfen gyfyngedig (FEM) a modelu cryno.