MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy

Mae'r MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy yn rhoi pwyslais mawr ar ddefnyddio'r electroneg ddiweddaraf mewn peiriannau ynni-effeithlon ac electroneg pŵer. Mae'r cwrs yn trafod technolegau generadu ynni adnewyddadwy hefyd. Trafodir datblygiadau cyffrous newydd megis electroneg blastig, cynaeafu ynni, celloedd solar, a biodanwyddau, ac amlygir y datblygiadau diweddar ym maes Nanotechnoleg hefyd.

Nodweddion Allweddol

Mae gan y Coleg Peirianneg enw da rhyngwladol am ymchwil electroneg ar gyfer ynni a defnyddiau a dyfeisiau lled-ddargludyddion uwch.

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac, o ganlyniad, cynhesu byd-eang, yn bygwth yr economi byd eang a'r byd fel yr ydym yn ei adnabod. Mae defnydd afresymegol o ynni trydanol yn cyfrannu'n sylweddol i'r broblem.

Mae Electroneg ar gyfer generadu a defnyddio ynni cynaliadwy yn ddiwydiant hanfodol yn y byd sydd ohoni. Generadu a thrawsnewid ynni yn y modd mwyaf effeithlon posibl yw'r allwedd i leihau allyriadau carbon.

Mae datblygu proses System ar Sglodyn yn dechnoleg allweddol er mwyn rheoli ynni trydanol yn fwy effeithlon o ran rheoli moduron trydanol (defnyddir 50 y cant o'r holl ynni trydanol mewn moduron trydanol), sain, goleuo (defnyddir 25 y cant o'r holl ynni trydanol), a darlledu digidol trwy loeren.

Bydd rheoli ynni mewn modd effeithlon yn y meysydd hyn yn sicrhau gostyngiad sylweddol ym maint yr ynni a wastreffir. Cam mawr ymlaen yw rhoi data a'r gallu i brosesu ar yr un sglodyn. Mae defnyddio ynni trydanol yn effeithlon yn cael effaith uniongyrchol ar faint yr allyriadau carbon a ryddheir i'r atmosffer gan ein gorsafoedd pŵer.

Os byddwch yn astudio'r cwrs hwn, byddwch yn dysgu am dechnegau efelychu rhifiadol, a chewch gyfle i ymweld â diwydiannau electroneg sydd â chysylltiadau â Phrifysgol Abertawe.

Mae'r MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy'n addas i raddedigion sydd am ehangu eu gwybodaeth dechnegol, ac i ymgeiswyr proffesiynol sydd am gyflymu datblygiad eu gyrfaoedd. Mae'r MSc yn ymateb i'r prinder sgiliau yn y sector electroneg pŵer ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EGLM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Semiconductor Devices
EGLM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wide Band-gap Electronics
EGLM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Power Electronics and Drives
EGLM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Modern Control Systems
EGLM05Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Advanced Power Systems
EGLM06Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Energy and Power Electronics Laboratory
EGLM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Systems with Project
EGLM114Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Computational Case Study in Power Engineering and Sustainable Energy
EGTM71Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Power Generation Systems
EGTM79Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Analysis and Legislation

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D05Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Electrical Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr
Optimeiddio
Electroneg Pŵer Uwch a Gyriannau
Astudiaeth Achos Gyfrifiadurol
Chwilio ar y raddfa Nano
Technolegau Electroneg Ynni Effeithlon
Nanotechnoleg Feddal
Electroneg Bwlch-band Eang
Systemau Generadu Pŵer
Systemau Rheoli Modern
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, Ffiseg, neu bwnc perthynol iawn.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500
MSc Rhan-amser £3,800 £9,250
MSc Rhan-amser £2,500 £6,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.