LLB mewn Cyfraith Masnachu Rhyngwladol

Trosolwg Cwrs

Mae'r rhaglen LLM gyffrous hon yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar faterion penodol sy'n ymwneud â Masnach Ryngwladol. Mae'n rhoi pwyslais ar y materion cyfreithiol a masnachol sy'n gysylltiedig â chytundebau gwerthu rhyngwladol, o lunio'r contract i drefnu cludiant y nwyddau a datrys unrhyw anghydfodau rhyngwladol a all godi.

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i ddarparu dealltwriaeth gadarn o gyfraith masnach ryngwladol, gan baratoi myfyrwyr yn effeithiol ar gyfer gyrfa ym maes ymarfer cyfreithiol neu broffesiwn arall, er enghraifft, addysg, diwydiant, masnach, cyllid neu gyflafareddu.

Nodweddion Allweddol

Pam dewis Abertawe i astudio am eich LLM

 • Amgylchedd academaidd ffyniannus, sy'n ymrwymedig i ragoriaeth o ran addysgu ac ymchwil, ac sy'n darparu profiad eithriadol i fyfyrwyr, rhywbeth  a adlewyrchir yn ein canlyniadau PTES.
 • Amgylchedd proffesiynol ond cyfeillgar sy'n cynnig cymorth bugeiliol a dosbarthiadau iaith Saesneg am ddim ac sy'n denu myfyrwyr o bedwar ban y byd.
 • Darlithoedd gan academyddion sydd ar flaen y gad o ran eu hysgolheictod a'u meysydd arbenigol, ac sy'n cyfuno hyn ag addysgu arloesol o safon uchel.
 • Eithriad o ofynion addysg lefel 2 aelodaeth CIArb, sy'n caniatáu i chi wneud cais am aelodaeth y Sefydliad neu MCIArb, os byddwch yn cwblhau'r modiwl Cyflafareddu Masnachol Rhyngwladol yn llwyddiannus.
 • Gweithgareddau allgyrsiol megis ffug lysoedd ac ysgolion haf dramor.
 • Mae ein mentrau cyflogadwyedd a’n cysylltiadau agos â'r arfer cyfreithiol yn dwyn ffrwyth gan fod cyn-fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe mewn sefyllfa arbennig o dda yn y farchnad swyddi ledled y byd.
 • Am ragor o wybodaeth, gweler y Llyfryn LLM (pdf)

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

LLM 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 3 (Summer Taught)60LLM Research Projects

Disgrifiad

Mae'r radd LLM mewn Cyfraith Fasnachol Ryngwladol yn seiliedig ar fodiwlau, a disgwylir i fyfyrwyr gronni 180 o gredydau er mwyn graddio. Dan amgylchiadau priodol, gall myfyriwr raddio â theilyngdod neu ragoriaeth. Rhennir pob rhaglen yn ddwy ran: mae Rhan I yn cynnwys 4 modiwl a addysgir, pob un â phwysedd o 30 credyd. Gall myfyrwyr sy'n astudio'r LLM mewn Cyfraith Fasnachol a Morol Ryngwladol ddewis unrhyw bedwar o'r modiwlau a restrir uchod.

Mae Rhan II yn cynnwys dau brosiect (Prosiectau Ymchwil LLM) ac mae ganddi bwysedd o 60 credyd. Fel rheol, bydd myfyrwyr yn gwneud yr ymchwil ar gyfer prosiectau ymchwil LLM ac yn eu hysgrifennu dros yr haf ar ôl cwblhau'r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus. Mae'r prosiectau ymchwil wedi'u cynllunio i alluogi myfyrwyr LLM i ddatblygu eu sgiliau ymchwil.

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y radd LLM mewn Cyfraith Masnach Ryngwladol yw gradd 2:2 (neu'n uwch) yn y gyfraith neu ddisgyblaeth berthynol. Anogir ymgeiswyr â phrofiad perthnasol i wneud cais hefyd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr rhyngwladol ac yn chwilio am dystiolaeth o astudio blaenorol sy'n gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodir uchod ac a ddisgrifir yn  http://www.swansea.ac.uk/international/students/your-country/

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi ennill cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 neu'n well a 6.0 ym mhob cydran). Am restr lawn o brofion iaith Saesneg derbyniol, gweler http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/apply/acceptableenglishlanguagetests/

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais am un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw cyflwyno cais ar-lein. Yn y modd hwn, gallwch hefyd ddilyn trywydd eich cais ar bob cam o'r broses ac argraffu copi o'r llythyr penderfyniad.

Am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r post neu e-bost, gweler http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/apply/how/

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £6,850 £15,000
LLM Rhan-amser £3,450 £7,500
LLM Rhan-amser £2,300 £5,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Addysgu ac Asesu

Addysgir y cwrs mewn dosbarthiadau bach ac mae llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau a mynegi eu barn.  Ategir yr addysgu ym modiwlau'r rhaglen LLM gan ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Blackboard, sy'n hwyluso dysgu ac addysgu ar-lein. Drwy Blackboard, caiff myfyrwyr fynediad i ddeunyddiau cwrs, taflenni a nodiadau darlith, yn ogystal ag ardaloedd cyffredin ar gyfer gwaith grŵp, trafodaethau ar-lein a chyfnewid syniadau â chyd-fyfyrwyr. 

Caiff holl fodiwlau'r rhaglen LLM eu hasesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau, a rhoddir pwysiad cyfartal o 50% am bob elfen fel arfer yn yr asesiad terfynol cyffredinol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd bob amser wedi bod ar frig ein rhestr o flaenoriaethau. I'r perwyl hwnnw, rydym yn trefnu nifer o fentrau er mwyn gwella cyflogadwyedd ein myfyrwyr LLM. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyngor pwrpasol ar gyflogadwyedd gan ddau Swyddog Cyflogadwyedd arbenigol.
 • Cyfres o ddarlithoedd gan siaradwyr gwadd sy'n rhoi cipolwg i fyfyrwyr LLM ar fyd ymarfer.
 • Cyfle unigryw i gymryd rhan mewn ffug lysoedd.
 • Cysylltiadau agos ag ymarferwyr cyfreithiol ac elfennau amrywiol o'r diwydiant cludiant morol a busnes.
 • Y Ffair Yrfaoedd Flynyddol LLM sy'n rhoi cyfle i'n myfyrwyr gwrdd â chynrychiolwyr o amrywiaeth o gwmnïau cyfreithiol lleol a rhyngwladol a thrafod eu dyheadau â nhw.
 • Digwyddiadau rhwydweithio ac ymweliadau â busnesau blaenllaw yn Ninas Llundain â'r nod o wella dealltwriaeth ymarferol ein myfyrwyr o ymarfer cludiant morol ac yswiriant.

Am ragor o wybodaeth am y mentrau cyflogadwyedd, ewch i http://www.swansea.ac.uk/law/shipping-trade-law-department/llmemployabilityinitiativesandresults/

Perfformiad Rhagorol gan Abertawe yn y P

‌‌Mae'r Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (PTES) yn darparu cyfle pwysig bob blwyddyn i fyfyrwyr ar raglenni meistr a addysgir fynegi eu barn ynghylch eu profiad ar eu rhaglenni. Cafodd rhaglenni LLM yr Adran Cyfraith Llongau a Masnach yn Abertawe ganlyniad ffafriol iawn yn y PTES eleni. Yn benodol,

 • Y gyfradd boddhad cyffredinol ar gyfer graddau LLM oedd 96%, ffigur sydd, yn ein barn ni, yn anodd i unrhyw gwrs LLM masnachol ym Mhrydain, neu hyd yn oed yn yr UD, ei gyflawni. Mewn gwirionedd, mae'r ffigur hwn 12% yn uwch na chyfartaledd y sector yn y DU.
 • Dywedodd canran uchel iawn o'n myfyrwyr, sef 92%, eu bod yn "fodlon iawn" ar ansawdd ein darpariaeth addysgu (8% yn uwch na chyfartaledd y sector).
 • Amlygwyd nifer o uchafbwyntiau: "amser cyswllt" (yr amser roeddem yn hapus i'w dreulio'n addysgu a chynghori ein myfyrwyr ac yn siarad â nhw'n gyffredinol; "gwelliant academaidd" (ymdeimlad myfyrwyr bod eu cwrs wedi eu paratoi i gystadlu â'r goreuon yn y byd); a her (y ffaith ein bod yn ymgysylltu â'n myfyrwyr ac yn eu hannog i herio a chwestiynu popeth maent yn ei glywed, hyd yn oed gennym ni).
 • Dywedodd 90% o'n myfyrwyr bod y cwrs LLM wedi eu helpu i wella eu gallu ymchwil - roedd y cyfartaledd ar gyfer y DU yn gyffredinol yn sylweddol is, sef 70%.

Cysylltu â ni

Yr Athro Baris Soyer

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

Ffôn: +44 (0)1792 295125

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Dr Theodora Nikaki

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

Ffôn: +44 (0)1792 513516

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Cwrdd â'n myfyrwyr

Didem Dogan (Twrci)

Didem Dogan

Cwblhaodd Didem ei LLM mewn Cyfraith Fasnachol Ryngwladol yn 2013. Mae bellach wedi'i chyflogi fel Ymgynghorydd Cyfreithiol/Twrnai yng Nghyfraith yn Law at K&P Legal Law Firm, un o'r cwmnïau cyfraith fasnachol blaenllaw yn Nhwrci. Mae swydd Didem yn cynnwys cynghori cleientiaid gartref a thramor ar fuddsoddi a chynnal busnes yn Nhwrci, yn ogystal â darparu ymgynghori cyfreithiol i gwmnïau yn Nhwrci ar ehangu eu busnes dramor. Ar ben hynny, mae ei swydd yn cynnwys drafftio ac archwilio contractau, gan gynnwys: pob math o Gontractau Masnach Ryngwladol (Incoterm), contractau gwerthiannau, contractau dosbarthu, cydfentrau, contractau cyfranddalwyr, contractau gwasanaeth, contractau cludo a chytundebau asiantaeth.