LLM mewn Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy

Trosolwg Cwrs

Mae'r busnes darparu ynni hydrocarbon yn parhau'n un o agweddau mwyaf sylfaenol masnach fyd-eang a chyfraith adnoddau naturiol yn y byd sydd ohoni. Ni chyfyngir hyn i elwa ar betrolewm. Mae hefyd yn cwmpasu llawer i agwedd ar gyfraith a busnes; o ddiogelu hawliau eiddo deallusol technoleg newydd ym maes olew a nwy, i gontractau cyd-fenter cymhleth a systemau iawndal yn ymwneud â chyfrifoldeb am lygredd.

Nodweddion Allweddol

 Pam dewis Abertawe i astudio am eich LLM

 • Amgylchedd academaidd ffyniannus, sy'n ymrwymedig i ragoriaeth o ran addysgu ac ymchwil, ac sy'n darparu profiad eithriadol i fyfyrwyr, rhywbeth  a adlewyrchir yn ein canlyniadau PTES.
 • Amgylchedd proffesiynol ond cyfeillgar sy'n cynnig cymorth bugeiliol a dosbarthiadau iaith Saesneg am ddim ac sy'n denu myfyrwyr o bedwar ban y byd.
 • Darlithoedd gan academyddion sydd ar flaen y gad o ran eu hysgolheictod a'u meysydd arbenigol, ac sy'n cyfuno hyn ag addysgu arloesol o safon uchel.
 • Eithriad o ofynion addysg lefel 2 aelodaeth CIArb, sy'n caniatáu i chi wneud cais am aelodaeth y Sefydliad neu MCIArb, os byddwch yn cwblhau'r modiwl Cyflafareddu Masnachol Rhyngwladol yn llwyddiannus.
 • Gweithgareddau allgyrsiol megis ffug lysoedd ac ysgolion haf dramor.
 • Mae ein mentrau cyflogadwyedd a’n cysylltiadau agos â'r arfer cyfreithiol yn dwyn ffrwyth gan fod cyn-fyfyrwyr cwrs LLM Prifysgol Abertawe mewn sefyllfa arbennig o dda yn y farchnad swyddi ledled y byd.
 • Am ragor o wybodaeth, gweler y Llyfryn LLM (pdf)

Disgrifiad

Mae'r LLM Cyfraith Olew a Nwy yn gwrs modiwlaidd, lle gofynnir i fyfyrwyr ymgasglu 180 o gredydau er mwyn graddio. Dan amgylchiadau priodol, gall myfyriwr raddio â theilyngdod neu ragoriaeth. Rhennir pob rhaglen yn ddwy ran: Mae Rhan I yn cynnwys 4 modiwl a addysgir, pob un â 30 credyd.

Ar ôl cwblhau'r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus, mae'r myfyrwyr yn symud ymlaen i Ran II, sy'n cynnwys dau brosiect (Prosiectau Ymchwil LLM). Rhaid ysgrifennu o leiaf un o'r Prosiectau Ymchwil LLM ym maes Agweddau Rhyngwladol a Thrawswladol Cyfraith Olew a Nwy neu Gyfraith Olew a Nwy: Contractau a Rhwymedigaethau. Caiff Prosiectau Ymchwil LLM eu hymchwilio a’u hysgrifennu dros gyfnod yr haf yn bennaf, ac maent wedi’u cynllunio i alluogi i fyfyrwyr LLM ddatblygu eu sgiliau ymchwil.

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y radd LLM mewn Cyfraith Masnach Ryngwladol yw gradd 2:2 (neu'n uwch) yn y gyfraith neu ddisgyblaeth berthynol. Anogir ymgeiswyr â phrofiad perthnasol i wneud cais hefyd.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr rhyngwladol ac yn chwilio am dystiolaeth o astudio blaenorol sy'n gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodir uchod ac a ddisgrifir yn  http://www.swansea.ac.uk/international/students/your-country/

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi ennill cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 neu'n well a 6.0 ym mhob cydran). Am restr lawn o brofion iaith Saesneg derbyniol, gweler http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/apply/acceptableenglishlanguagetests/

Mae dosbarthiadau iaith Saesneg am ddim ar gael sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i wella'ch sgiliau meddwl yn feirniadol ac ysgrifennu cyfreithiol.

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais am un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw cyflwyno cais ar-lein. Yn y modd hwn, gallwch hefyd ddilyn trywydd eich cais ar bob cam o'r broses ac argraffu copi o'r llythyr penderfyniad.

Am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais drwy'r post neu e-bost, gweler http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/apply/how/

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £6,850 £15,000
LLM Rhan-amser £3,450 £7,500
LLM Rhan-amser £2,300 £5,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Addysgu ac Asesu

Addysgir y cwrs mewn dosbarthiadau bach ac mae llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau a mynegi eu barn.  Ategir yr addysgu ym modiwlau'r rhaglen LLM gan ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Blackboard, sy'n hwyluso dysgu ac addysgu ar-lein. Drwy Blackboard, caiff myfyrwyr fynediad i ddeunyddiau cwrs, taflenni a nodiadau darlith, yn ogystal ag ardaloedd cyffredin ar gyfer gwaith grŵp, trafodaethau ar-lein a chyfnewid syniadau â chyd-fyfyrwyr. 

Caiff holl fodiwlau'r rhaglen LLM eu hasesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau, a rhoddir pwysiad cyfartal o 50% am bob elfen fel arfer yn yr asesiad terfynol cyffredinol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae cyflogadwyedd bob amser wedi bod ar frig ein rhestr o flaenoriaethau. I'r perwyl hwnnw, rydym yn trefnu nifer o fentrau er mwyn gwella cyflogadwyedd ein myfyrwyr LLM. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyngor pwrpasol ar gyflogadwyedd gan ddau Swyddog Cyflogadwyedd arbenigol.
 • Cyfres o ddarlithoedd gan siaradwyr gwadd sy'n rhoi cipolwg i fyfyrwyr LLM ar fyd ymarfer.
 • Cyfle unigryw i gymryd rhan mewn ffug lysoedd.
 • Cysylltiadau agos ag ymarferwyr cyfreithiol ac elfennau amrywiol o'r diwydiant cludiant morol a busnes.
 • Y Ffair Yrfaoedd Flynyddol LLM sy'n rhoi cyfle i'n myfyrwyr gwrdd â chynrychiolwyr o amrywiaeth o gwmnïau cyfreithiol lleol a rhyngwladol a thrafod eu dyheadau â nhw.
 • Digwyddiadau rhwydweithio ac ymweliadau â busnesau blaenllaw yn Ninas Llundain â'r nod o wella dealltwriaeth ymarferol ein myfyrwyr o ymarfer cludiant morol ac yswiriant.

Am ragor o wybodaeth am y mentrau cyflogadwyedd, ewch i http://www.swansea.ac.uk/law/shipping-trade-law-department/llmemployabilityinitiativesandresults/

Perfformiad Rhagorol gan Abertawe yn y P

‌‌Mae'r Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (PTES) yn darparu cyfle pwysig bob blwyddyn i fyfyrwyr ar raglenni meistr a addysgir fynegi eu barn ynghylch eu profiad ar eu rhaglenni. Cafodd rhaglenni LLM yr Adran Cyfraith Llongau a Masnach yn Abertawe ganlyniad ffafriol iawn yn y PTES eleni. Yn benodol,

 • Y gyfradd boddhad cyffredinol ar gyfer graddau LLM oedd 96%, ffigur sydd, yn ein barn ni, yn anodd i unrhyw gwrs LLM masnachol ym Mhrydain, neu hyd yn oed yn yr UD, ei gyflawni. Mewn gwirionedd, mae'r ffigur hwn 12% yn uwch na chyfartaledd y sector yn y DU.
 • Dywedodd canran uchel iawn o'n myfyrwyr, sef 92%, eu bod yn "fodlon iawn" ar ansawdd ein darpariaeth addysgu (8% yn uwch na chyfartaledd y sector).
 • Amlygwyd nifer o uchafbwyntiau: "amser cyswllt" (yr amser roeddem yn hapus i'w dreulio'n addysgu a chynghori ein myfyrwyr ac yn siarad â nhw'n gyffredinol; "gwelliant academaidd" (ymdeimlad myfyrwyr bod eu cwrs wedi eu paratoi i gystadlu â'r goreuon yn y byd); a her (y ffaith ein bod yn ymgysylltu â'n myfyrwyr ac yn eu hannog i herio a chwestiynu popeth maent yn ei glywed, hyd yn oed gennym ni).
 • Dywedodd 90% o'n myfyrwyr bod y cwrs LLM wedi eu helpu i wella eu gallu ymchwil - roedd y cyfartaledd ar gyfer y DU yn gyffredinol yn sylweddol is, sef 70%.

Cysylltu â ni

Yr Athro Baris Soyer

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

Ffôn: +44 (0)1792 295125

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Dr Theodora Nikaki

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

Ffôn: +44 (0)1792 513516

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Cwrdd â'n myfyrwyr

Ole Ollmann (Yr Almaen – LLM mewn Cyfraith Olew a Nwy)

Ole Ollmann

Wrth weithio ar ei draethawd hir, cynigiwyd interniaeth i Ole yn Hapag-Lloyd AG, un o'r cwmnïau llongau hynaf ac uchaf ei barch yn yr Almaen ac un o'r cwmnïau llongau cynwysyddion blaenllaw sy'n gweithredu'n fyd-eang. Yn ystod ei interniaeth tri mis roedd Ole yn gweithio ar arferion dydd i ddydd caffael a masnachu howldiau glo yn yr Adran Howldiau Glo. Cafodd Ole gyfle gwerthfawr i graffu ar farchnadoedd olew, masnachu ac arferion sicrhau, yn ogystal â strategaethau caffael cwmni llongau cynwysyddion mawr. Bu'n caffael tanwydd howld lo ar gyfer llongau, paratoi'r dogfennau angenrheidiol a thrin hawliadau howld lo.

Yn ogystal, bu'n delio â materion cyffredinol yn ymwneud â'r gyfraith berthnasol, megis amodau a thelerau cyffredinol gwerthu a thelerau parti siartro yn ymwneud â thanwydd howld lo. Cafodd Ole ei interniaeth yn brofiad gwych a roddodd gyfle iddo roi'r wybodaeth a ddysgodd ar y rhaglen LLM ar waith. Ar ôl cwblhau ei interniaeth, symudodd Ole i swydd barhaol yn adran siartro/gweithrediadau perchennog a gweithredwr tancer arbenigol.