MA Seiber Droseddu a Therfysgaeth

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA 1Bl LlA
  MA 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

Mae terfysgaeth, trosedd a seiberddiogelwch yn faterion amlweddog sy’n gofyn datrysiadau amlddisgyblaethol a dulliau gweithredu arloesol.

Bydd ein MA Seiber Droseddu a Therfysgaeth yn rhoi mewnwelediad i chi i natur trosedd ar-lein ac ymddygiad troseddol sydd wastad yn newid, er mwyn deall bygythiadau, tueddiadau, materion ac ymatebion yn nherfysgaeth a seiberddiogelwch yn ogystal â’r cwestiynau moesegol hanfodol.

Nodweddion Allweddol

 • Archwilio materion sy’n gysylltiedig â’r byd seiber o bersbectif rhyngddisgyblaethol ac aml-ddimensiynol sy’n cynnig edrychiad unigryw ar y materion.
 • Ymgysylltu’n uniongyrchol â gwaith prosiect a hapddalwyr allai ddarparu dealltwriaeth a gwybodaeth ddiweddaraf i’r funud o’r pwnc.
 • Dewiswch o amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael ar draws Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham.
 • Y cyfle i arbenigo mewn meysydd penodol o seiberdrosedd a/neu derfysgaeth ar-lein drwy draethawd ymchwil MA

Disgrifiad

Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar natur newidiol troseddu ar-lein ac ymddygiad troseddol er mwyn deall y bygythiadau, y tueddiadau, y materion, yr ymatebion a’r cwestiynau moesegol sy’n gysylltiedig ag, er enghraifft terfysgaeth neu ddiogelwch. Bydd y rhaglen yn edrych ar faterion yn gysylltiedig â’r byd seiber o safbwynt rhyngddisgyblaethol ac amlddimensiynol, gan gynnig golwg unigryw ar amrywiaeth o heriau.

Mae’r rhaglen yn elwa ar gysylltiadau cryf â phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol (e.e. gwneuthurwyr polisi, ymarferwyr diogelwch yn y llywodraeth ac mewn diwydiant, sefydliadau milwrol, cymunedau, a mwy). Bydd y myfyrwyr yn cael cyfleoedd i gwrdd yn uniongyrchol â rhanddeiliaid a fydd yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y maes pwnc.

Gofynion Mynediad

Os ydych chi’n angerddol yn erbyn Seiberdroseddu a therfysgaeth, hoffem glywed gennych!

Bydd y rhaglen o ddiddordeb i’r rheiny sydd â diddordeb mewn seiberdroseddu a seiberddiogelwch yn fwy cyffredinol yn ogystal â’r rheiny sydd eisiau astudiaeth arbenigol o derfysgaeth. Bydd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr sydd wedi ymgymryd â gradd israddedig mewn unrhyw beth o Droseddeg neu’r Gyfraith i Gyfrifiadureg a Seicoleg ac sydd eisiau arbenigo yn yr ardal bwysig hon. Croesewir myfyrwyr parhaus, hŷn, rhyngwladol a rhan amser ar y rhaglen astudio hon.

Yn ddelfrydol, bydd gennych radd israddedig 2: 1, neu gyfwerth, mewn maes perthnasol (fel y gyfraith, trosedddeg, gwleidyddiaeth, cymdeithaseg neu gyfrifiaduron - efallai y bydd disgyblaethau eraill hefyd yn berthnasol).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi lwyddo mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 6.0 ym mhob cydran) a TOEFL (gyda sgôr isaf o 88 ac o leiaf 21 am Wrando, 22 am Ddarllen, 23 am Siarad ac 21 am Ysgrifennu).   

Sut i Wneud Cais

Dylech wneud cais ar-lein lle byddwch yn gallu monitro'ch cais drwy bob cam o'r broses ac argraffu'ch llythyr penderfyniad.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â Dr Lella Nouri, Cyfarwyddwr Rhaglen trwy +44 (0)1792 602268 neu L.M.Nouri@swansea.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser £7,000 £15,400
MA Rhan-amser £3,500 £7,700

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'n bosib y bydd myfyrwyr yn wynebu costau ychwanegol yn ystod y rhaglen, nad ydynt wedi'u cynnwys yn y ffioedd dysgu. Gall y rhain gynnwys y canlynol ymysg pethau eraill: deunyddiau ysgrifennu, llyfrau, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil a chostau llungopïo.

Modiwlau

Mae’r modiwlau yn debygol o gynnwys:

 • Terfysgaeth gyfoes o safbwynt hanesyddol ac athronyddol
 • Atal eithafiaeth dreisgar ar-lein
 • Trosedd mewn Seiberofod
 • Propaganda a radicaleiddio ar-lein
 • Dulliau ymchwil a moeseg
 • Terfysgaeth ar-lein a hawliau dynol

Ysgoloriaeth Ysbrydoli Dyfodol Disglair

Cynigiwn Ysgoloriaeth Ysbrydoli Dyfodol Disglair werth £3,000. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod wedi derbyn cynnig i astudio ar y rhaglen MA Seiberdrosedd a Therfysgaeth ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/2019. Y dyddiad cau yw 31ain Awst.

 • Ar gael i fyfyrwyr o unrhyw wlad gyda chynnig i astudio'r MA mewn Seiber Droseddu a Therfysgaeth yn y Law School yn dechrau ym mis Medi 2018.
 • £3,000 am un flwyddyn academaidd - wedi'i dynnu'n awtomatig o ffioedd dysgu (ni ellir trosglwyddo hyn i dderbyniad arall os ydych chi'n gohirio mynediad).

Yn ychwanegol at y cyfraniad ariannol, bydd derbynwyr ysgoloriaeth yn elwa o gyfleoedd i ennill sgiliau sy'n gwella gyrfa. Anogir y rhai sy'n derbyn i: 

 • Weithio gyda thîm marchnata'r Ysgol i helpu i hyrwyddo'r ysgoloriaethau a'r Ysgol;
 • Ymuno ag un o'r cymdeithasau myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r Ysgol, neu i ddod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd;
 • Cyfrannu at ddatblygu a rhedeg Canolfan Graddedigion yr Ysgol.

Mwy o wybodaeth: Ysbrydoli Dyfodol Disglair TechGyfreithiol & Seiber Cais am Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair 2018

Cais am Ysgoloriaethau Ysbrydoli Dyfodol Disglair 2018

Ffioedd ac ariannu

Efallai y bydd benthyciadau, bwrsariaethau a ffynonellau ariannu eraill ar gael. Gweler ein tudalen Ffioedd ac Ariannu am ragor o wybodaeth.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Y sector cyhoeddus

Mae seiberdrosedd a gweithgareddau terfysgol ar-lein yn feysydd allweddol o flaenoriaeth i’r llywodraeth.

Byddwch chi'n dysgu: Bydd graddedigion y rhaglen yn cael eu cyfarparu â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau addas i’r gyfraith a datblygiad polisi, gweithredu rhaglenol, ymddygiad y llywodraeth (a diwydiant) drwy reoleiddio, a threfn a darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus.

Gyrfaoedd posib: gwasanaeth sifil, llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill, a, gwaith gwleidyddol ac ymgynghori polisi.

Y sector preifat

Mae seiberdroseddu a therfysgaeth ar-lein yn bryder cynyddol i’r sector preifat yn arbennig y rheiny sy’n cynnal eu busnes mewn gofod digidol.

Byddwch yn dysgu: Sgiliau i weithio i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â nifer o fusnesau byd-eang sy'n gweithio mewn cyberopia.

Y sector anllywodraethol

Mae asiantaethau anllywodraethol yn hapddalwyr wedi’u sefydlu’n dda mewn seiberddiogelwch a gwrth-derfysgaeth. 

Byddwch yn dysgu: Gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau addas sy’n berthnasol i'r gwaith a ymgymerir gan y sector sefydliadau anllywodraethol yn brwydro seiberdrosedd a therfysgaeth.

Gyrfaoedd posib: Sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol; sefydliadau anllywodraethol rhanbarthol neu leol.

Ymchwil a’r maes academaidd

Mae ymchwil ar seiberdrosedd a therfysgaeth ar-lein yn bryder cynyddol i’r maes academaidd. Bydd myfyrwyr sy’n graddio o’r rhaglen ar flaen y gad o’r materion.

Byddwch yn dysgu: Yn ychwanegol i’r potensial o barhau i astudio ar lefel PhD, caiff graddedigion eu cyfarparu â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau addas i addysgu ac ymchwil yn y maes.

Gyrfaoedd posib: Gorfodaeth y gyfraith, polisi ‘melin drafod’ a Sefydliadau Addysg Uwch.

 

Manylion Cyswllt

Dr Lella Nouri, Cyfarwyddwr Rhaglen

Ffôn: +44 (0)1792 602268 

Ebost: L.M.Nouri@swansea.ac.uk

Archwiliwch faterion seiber-faes o bersbectif aml-ddimensiwn