MA Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol A Throseddeg

Dysgwch gan y rhai mwyaf medrus a dod yn arbenigwr.

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA 1Bl LlA
  MA 2Fl RhA
  MA 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

Bydd ein MA mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg yn eich helpu i ddod yn arbenigwr, er mwyn cymhwyso gwybodaeth droseddegol i waith y System Cyfiawnder Troseddol.

Dysgwch am droseddu, y system cyfiawnder troseddol a themâu arloesol mewn trafodaethau troseddegol gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes, a dewiswch o ystod gyffrous o fodiwlau cyfoes.

Chyllid

Mae'n bosib y bydd benthyciadau, bwrsariaethau a ffynonellau cyllid eraill ar gael. Ewch i'n tudalen Ffioedd a Chyllid am ragor o wybodaeth.

Nodweddion Allweddol

Mae'r MA mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg yn cynnig y canlynol i fyfyrwyr:

 • Dealltwriaeth ddofn o ddamcaniaethau troseddegol a gweithrediad y system cyfiawnder troseddol
 • Gwybodaeth o ddatblygiadau rhyngwladol mewn ymchwil troseddegol a chyfiawnder troseddol
 • Cyfle i astudio effaith ffactorau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd ar droseddu a pholisi cyfiawnder troseddol
 • Gwella cyflogadwyedd ar gyfer gyrfa mewn cyfiawnder troseddol, y byd academaidd neu ymchwil

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MA 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM43Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation ( Applied Criminal Justice and Criminology)

MA 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM43Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation ( Applied Criminal Justice and Criminology)
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM43Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation ( Applied Criminal Justice and Criminology)

Disgrifiad

Boed yn ymarferwr sy'n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol, yn ymchwilydd sydd am ddysgu sylfaen dda ar gyfer gradd ymchwil mewn Canolfan Hyfforddiant Doethurol a gydnabyddir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) neu'n fyfyriwr israddedig sy'n dyheu am yrfa ym maes cyfiawnder troseddol, ein gradd Meistr mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg yw'r radd i chi!

Caiff ei haddysgu dros un flwyddyn amser llawn neu dair blynedd ran-amser, a byddwch yn dysgu ystod o sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.

Bydd y grwpiau bach yn y darlithoedd yn rhoi cyfle i chi leisio'ch barn ac i rannu syniadau, ac yn aml bydd siaradwyr gwadd, megis uwch ymarferwyr cyfiawnder troseddol, rheolwyr a llunwyr polisi.

Gofynion Mynediad

Mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch arnoch fel gradd gyntaf, neu o leiaf dwy flynedd o brofiad perthnasol a chyfrifol.

Efallai y byddwn yn ystyried ymgeiswyr â gradd ail ddosbarth is, fodd bynnag, a dylech gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Anthony Charles am ragor o wybodaeth.

Bydd angen i ymgeiswyr sydd heb radd ddangos eu gallu i ymgymryd â gwaith academaidd ar lefel Meistr. Rhaid i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o ruglder yn yr iaith Saesneg os nad Saesneg na Chymraeg yw eu hiaith gyntaf. Mae angen isafswm sgôr IELTS o 6.5, a byddwn yn ystyried sgôr is na hynny mewn amgylchiadau eithriadol iawn yn unig.

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw gwneud cais ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ôl-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline. Trwy hyn, gallwch hefyd ddilyn eich cais ym mhob rhan o'r broses ac argraffu copi o'ch llythyr penderfyniad.

Os yw'n well gennych, fodd bynnag, gallwch ofyn am becyn gwneud cais drwy'r post o:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP; +44 (0)1792 295358; A.D.Charles@swansea.ac.uk Tel: +44(0)1792 606056

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser £6,800 £14,000
MA Rhan-amser £3,400 £7,000
MA Rhan-amser £2,250 £4,700

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs, ac Asesu

Mae'r cwrs yn cynnwys Rhan Un (120 credyd) a Rhan Dau (60 credyd). Yn Rhan Un, byddwch yn astudio ystod o fodiwlau a addysgir, a gaiff eu hasesu drwy aseiniad ysgrifenedig (traethawd 4,000 o eiriau fel arfer).

Cyflwynir yr holl fodiwlau gan staff sy'n ymchwilwyr gweithgar ag arbenigedd penodol yn y pwnc.

Mae Rhan Dau'n draethawd hir o uchafswm o 20,000 o eiriau. Byddwch yn ysgrifennu'ch traethawd hir ar bwnc troseddegol o'ch dewis dan gyfarwyddyd goruchwyliwr personol. Cewch ddewis traethawd hir ysgrifenedig traddodiadol neu astudiaeth empirig.

Cyflogadwyedd/Gyrfaoedd

Bydd yr MA mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg yn agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn cynnig y cymorth gorau i'n myfyrwyr yn y darlithoedd a'r tu allan iddynt. Mae hyn yn cynnwys:

 • Tiwtor Personol i gynnig gofal academaidd a bugeiliol
 • Digwyddiadau cymdeithasol wedi'u trefnu gan y Gymdeithas Droseddeg a arweinir gan fyfyrwyr
 • Cyfleoedd am leoliad gwaith ac interniaeth ymchwil (ar sail argaeledd)

Manylion cyswllt

Cyfarwyddwr y Radd Meistr a Addysgir, Dr Anthony CharlesA.D.Charles@swansea.ac.uk Tel: +44(0)1792 606056

Barn myfyriwr

Nia Baker MA Crim

Nia Baker
MA mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg

"Mae ansawdd ardderchog yr addysgu a'r cymorth a gynigir gan y staff yn Abertawe yn rhagorol. Mae eu harbenigedd a'u harweiniad wedi fy ngalluogi i fireinio fy sgiliau academaidd, sy'n amhrisiadwy ar gyfer gwaith a asesir ac er mwyn mwynhau'r cwrs.

Mae fy nghyflawniadau a'm synnwyr o dwf personol yn ystod fy astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe wedi fy ysbrydoli i ddilyn fy astudiaethau ymhellach fyth, ac rwyf wedi gwneud cais i astudio PhD yn yr Adran Droseddeg.

P'un ai eich bod yn cael problemau academaidd ag asesu neu broblemau personol, mawr neu fach, mae staff yr Adran yn barod i'ch cefnogi. Bydd Tiwtor Personol gennych a fydd yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd i drafod eich cynnydd, i ddatrys problemau ac i sicrhau bod y cwrs yn bodloni'ch disgwyliadau."