Trosolwg Cwrs

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig un o’r ychydig o gyrsiau trosi un flwyddyn i raglenni economeg yn y DU. Dyluniwyd y rhaglen ar gyfer myfyrwyr o unrhyw radd israddedig a hoffai ddilyn gyrfa neu astudiaethau pellach mewn economeg.

Nodweddion Allweddol

  • Rhaglen drosi i raglen economeg y gellid ei chyflawni mewn un flwyddyn.
  • Addysgir ein holl fodylau gan ein cyfadran o’r radd flaenaf sydd ag amrediad o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd.
  • 93% o fyfyrwyr Abertawe wedi’u cyflogi chwe mis ar ôl graddio
  • Amser cyswllt uchel – mae pob modiwl yn cynnwys darlith (mewn dosbarthiadau o 150 o fyfyrwyr ar y mwyaf) a seminar/tiwtorial (mewn dosbarthiadau o 30 o fyfyrwyr ar y mwyaf) pob wythnos
  • Cyfleusterau wedi’u hadnewyddu’n llwyr – rydym wedi buddsoddi hanner miliwn o bunnoedd mewn adnewyddu cyfleusterau’r myfyrwyr yn ddiweddar.
  • Mae ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr rhagorol – cliciwch yma am ragor o fanylion.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 180 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-D009Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation - Economics
MN-M006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance
MN-M029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Microeconomics
MN-M030Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Macroeconomics
MN-M038Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics
MN-M511Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Empirical Finance
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Dyluniwyd y rhaglen mewn pedair rhan allweddol:

(i) Sylfaen Economeg

Bydd myfyrwyr yn y semester cyntaf yn cwblhau dwy uned ddwbl – un ar facro-economeg ac un ar ficro-economeg.

(ii) Sylfaen Methodolegol

Bydd myfyrwyr yn cwblhau dau fodiwl ar fethodoleg feintiol a dulliau econometreg sy’n eu galluogi i ddadansoddi problemau a sefyllfaoedd economeg cymhleth.

(iii) Astudiaeth Bellach

Bydd myfyrwyr yn eu hail semester yn cwblhau ystod o unedau ar bynciau economeg cyfoes pwysig, gan gynnwys: polisi a llywodraethu economegol; economeg ymddygiad; economeg gyllidol; ac economeg ryngwladol

(iv) Astudiaeth Annibynnol

Bydd myfyrwyr yn cwblhau traethawd hir ymchwil annibynnol ar bwnc economeg o’u dewis.

Noder. Mae pob modiwl/pwnc sydd ar gael yn destun newid.

Gofynion Mynediad

Rhaid i fyfyrwyr ennill 2:2 (neu gymhwyster tramor cyfwerth) mewn gradd israddedig. Bydd unrhyw bwnc gradd yn cael ei ystyried ac eithrio economeg.

Nid yw’r rhaglen hon yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cyflawni gradd israddedig mewn economeg (e.e. BSc Economeg / BA Economeg).

Rydym yn ystyried pob cais yn unol â’i deilyngdod ac yn edrych ar bob cais unigol cyn cyflwyno cynnig, felly dylai myfyrwyr sydd ychydig yn brin ar y meini prawf uchod barhau i ymgeisio i’r Ysgol Reolaeth.

Rhaid i siaradwyr Saesneg ail iaith gyflawni sgôr gyffredinol IeLTS o 6.0 heb unrhyw gydran yn is na 5.5.  Rhoddir rhestr o brofion cyfwerth yma. Os ydych wedi astudio gradd israddedig trwy gyfrwng y Saesneg efallai byddwch wedi’ch neilltuo o’r gofyniad hwn – cliciwch yma am wybodaeth bellach.

Rydym yn cynnig ystod o raglenni hyfforddi Cyn Gradd Meistr i fyfyrwyr sy’n methu’r gofyniad iaith Saesneg yn unig y gallwch ymgymryd â nhw cyn dechrau’ch Gradd Meistr. Mae manylion pellach ar gael yma.

Rydym yn cynnig rhaglen Cyn Gradd Meistr trwy Goleg Rhyngwladol Cymru Abertawe i fyfyrwyr sy’n methu’r gofyniad mynediad cyffredinol yn sylweddol, a fydd yn rhoi mynediad at ein rhaglenni ôl-raddedig. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Sut i Wneud Cais

I ymgeisio ar gyfer y rhaglen hon, dilynwch y ddolen isod a chewch eich tywys i system ymgeisio ganolog y Brifysgol:

Gwneud Cais

Nodwch fod rhaid i fyfyrwyr o Bakistan neu Nigeria ymgeisio trwy ein rheolwyr yn y wlad yn unig. Ewch i adrannau ‘sut i ymgeisio’ ar dudalennau’r wlad am fanylion cyswllt: Affrica neu Pakistan.  

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,650 £17,200

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gennym hanes ardderchog o leoli ein graddedigion gyda chwmnïau rhyngwladol mawr a’n cyfradd cyflogi graddedigion yw 92%.

O’r funud yr ydych yn cyrraedd yr Ysgol Reolaeth byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i feithrin sgiliau a’ch profiad er mwyn cyfoethogi’ch cyfleoedd gyrfa. Tra byddwch gyda ni, cewch gyfle i:

Fynd ar leoliad gwaith neu swydd breswyl trwy Rwydwaith Swyddi Preswyl â Thâl Abertawe (SPIN) neu’r fenter ‘Wythnos o Waith’.

Gweithio a rhwydweithio â chyflogwyr o ystod o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol trwy ein rhaglen o siaradwyr gwadd.

Yn unol â’r Swyddfa Datblygu Ryngwladol, ymgymryd â swydd breswyl yn India, gyda chwmni megis GE, Thomson Reuters, 3M, Private Equity neu Kanvic Consulting

Rhoi hwb i’ch sgiliau a chwrdd â chyflogwyr yn ystod ein Hwythnos Cyflogadwyedd sy’n digwydd ddwywaith y flwyddyn.

Cyflawni Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe

Cymryd rhan mewn un o’n heriau a’n cystadlaethau i’r myfyrwyr, megis yr Her Brandio, a chystadleuaeth myfyrwyr ‘Brolio’ y Sefydliad Siartredig Marchnata

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch â’n tîm recriwtio:

Ffôn: +44 (0)1792 295601 

E-bost: SoMpostgrad@swansea.ac.uk