Myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir newydd

Cofrestru

Cofrestru ar-lein i bob myfyriwr

Bydd angen i chi fewngofnodi i'r fewnrwyd a chofrestru ar-lein drwy:

 • Cytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ac i ufuddhau i'r rheoliadau yn y canllaw academaidd ac i'r datganiad diogelu data
 • Gwirio a diweddaru'ch cofnod myfyriwr
 • Cadarnhau'ch dewis modiwlau
 • Os bydd angen i chi dalu ffi, gofynnir i chi dalu drwy gerdyn neu greu debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses gofrestru.
 • Ar ddiwedd y broses gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn neges yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus.

Os nad ydych yn derbyn neges i ddweud eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus neu, os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r staff yn eich helpu.

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol o Wledydd y tu allan i'r UE

Os nad ydych yn dod o wlad yn yr UE na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, bydd angen i chi gofrestru at ddibenion preswylio'n bersonol a chofrestru ar-lein yn y Brifysgol:

 • Dewch â'ch pasbort a'ch teitheb
 • Dewch â'ch llythyr hawl i breswylio i gasglu'ch Hawlen Breswyl Fiometrig
 • Os ydym wedi gofyn am brawf o'ch cymwysterau derbyn, dewch â'ch tystysgrifau, er enghraifft, tystysgrif gradd baglor wreiddiol
 • Os mai eich cyflogwr, eich llysgenhadaeth neu ymddiriedolaeth sy'n talu'ch ffioedd dysgu, dewch â llythyr gan eich noddwr
 • Os oes angen, trefnwch apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu

Casglwch eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol

p>Gallwch gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr newydd yn unrhyw un o'r lleoliadau isod. Rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, er enghraifft, pasbort, tocyn bws, trwydded yrru, cerdyn adnabod y DU neu ddull adnabod arall â llun arno.

Casglu cerdyn adnabod y Brifysgol

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Cardiau Adnabod Peirianneg a Rheolaeth 

Y Neuadd Fawr, 029
Llyfrgell y Bae

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Pob myfyriwr arall - casglu cardiau adnabod

Tŷ Fulton, Ystafell C
Llyfrgell y Parc

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Cyrraedd a Chroeso

Darganfyddwch beth sy'n digwydd

Cyrraedd a Chroeso

Ffioedd

Ffioedd

Canllaw ar sut i dalu eich ffioedd:

Myfyrwyr ôl-raddedig o'r DU ac Ewrop

Beth i’w wneud cyn ymuno â’ch cwrs

Ymuno â’ch cwrs

Gwybodaeth am yr hyn ddylech chi wneud cyn gadael gartref a gwybodaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer symud i Brifysgol Abertawe.

Rhestr wirio cyn cyrraedd

Elfennau cofrestru a sefydlu i'w cwblhau

Eich canllaw i Weithgareddau Cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe a Sefydlu yn eich Coleg

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol o Wledydd y tu allan i'r UE

Os nad ydych yn dod o wlad yn yr UE na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, bydd angen i chi gofrestru at ddibenion preswylio'n bersonol a chofrestru ar-lein yn y Brifysgol:

 • Dewch â'ch pasbort a'ch teitheb
 • Dewch â'ch llythyr hawl i breswylio i gasglu'ch Hawlen Breswyl Fiometrig
 • Os ydym wedi gofyn am brawf o'ch cymwysterau derbyn, dewch â'ch tystysgrifau, er enghraifft, tystysgrif gradd baglor wreiddiol
 • Os mai eich cyflogwr, eich llysgenhadaeth neu ymddiriedolaeth sy'n talu'ch ffioedd dysgu, dewch â llythyr gan eich noddwr
 • Os oes angen, trefnwch apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu

Am fanylion llawn, darllenwch yr adran cofrestru rhyngwladol

Cofrestru ar-lein i bob myfyriwr

Bydd angen i chi fewngofnodi i'r fewnrwyd a chofrestru ar-lein drwy:

 • Cytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ac i ufuddhau i'r rheoliadau yn y canllaw academaidd ac i'r datganiad diogelu data
 • Gwirio a diweddaru'ch cofnod myfyriwr
 • Cadarnhau'ch dewis modiwlau
 • Os bydd angen i chi dalu ffi, gofynnir i chi dalu drwy gerdyn neu greu debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses gofrestru.
 • Ar ddiwedd y broses gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn neges yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus.

Os nad ydych yn derbyn neges i ddweud eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus neu, os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r staff yn eich helpu.

Casglwch eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol a'r Llyfrgell

Gallwch gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr newydd yn unrhyw un o'r lleoliadau isod. Rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, er enghraifft, pasbort, tocyn bws, trwydded yrru, cerdyn adnabod y DU neu ddull adnabod arall â llun arno.

Casglu cerdyn adnabod y Brifysgol

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Cardiau Adnabod Peirianneg a Rheolaeth 

Y Neuadd Fawr, 029
Llyfrgell y Bae

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Pob myfyriwr arall - casglu cardiau adnabod

Tŷ Fulton, Ystafell C
Llyfrgell y Parc

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

PWYSIG

 • Os oes gennych fenthyciad myfyriwr, ar ôl i chi gasglu'ch cerdyn adnabod, bydd y Brifysgol yn cadarnhau'ch presenoldeb, a bydd hyn yn achosi i randaliad cyntaf eich benthyciad myfyriwr gael ei dalu i'ch cyfrif banc.
 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol newydd, i osgoi cael eich riportio i'r Swyddfa Gartref, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid bod gennych eich Hawlen Breswylio Fiometrig a'ch cerdyn adnabod myfyriwr.

Mynychu Gweithgareddau Wythnos Sefydlu a Chroesawu eich Coleg

 • Ewch i sgwrs sefydlu am eich astudiaethau, eich tiwtoriaid, eich dewis modiwlau, iechyd a diogelwch, cyfleusterau TG a digwyddiadau eraill yn ystod yr wythnos.
 • Casglwch eich deunyddiau cwrs, er enghraifft, amserlen a llawlyfr eich adran.
 • Os bydd angen newid eich dewis modiwl, gofynnwch i aelod staff am gyngor cyn cofrestru am fodiwl. Erbyn dechrau'r tymor, dylech fod wedi dewis modiwlau lle gallwch ennill 120 o gredydau.
 • Darllenwch adran maes pwnc eich coleg am restr o ddigwyddiadau sefydlu a'u dyddiadau a'u hamserau
 • Rhowch gipolwg ar y gweithgareddau croeso sy'n cael eu cynnal yn y babell y tu allan i Dŷ Fulton, ar Gampws Parc Singleton