Gwybodaeth i rieni

Dewisiadau gwybodus

Rydym yn gwybod bod gan rieni ein myfyrwyr ddiddordeb yn y dewisiadau a wnânt ac yn awyddus i’w helpu i wneud y penderfyniad cywir – beth bynnag fo’r lefel astudio. Gallwch fod yn siwr pan fo eich mab neu eich merch yn dewis Prifysgol Abertawe, byddant yn dod yn aelod pwysig a gwerthfawr o’n cymuned myfyrwyr.

image

Cefnogaeth Academaidd

image

Mae gan yr holl ôl-raddedigion yn Abertawe fodd o gael mynediad at ein cyfleusterau dysgu rhagorol yn ogystal â gwasanaethau academaidd pwrpasol. Gan fod eu hastudiaethau academaidd wedi’u harwain gan diwtor neu oruchwyliwr, bydd eich mab neu ferch yn cael rhaglen reolaidd o diwtorialau, seminarau neu gyfarfodydd goruchwylio a fydd yn helpu i arwain eu hastudiaethau ac yn gwneud y mwyaf o'u potensial.

Lles a Diogelwch

fountain

Mae diogelwch a lles yn hollbwysig yn Abertawe, ac mae ein cyfleuster Gwasanaethau Myfyrwyr pwrpasol yn cynnwys Swyddfa Anableddau, Gwasanaeth Cwnsela a Swyddfa Cyngor Ariannol.

Ar y campws mae gennym Ganolfan Iechyd a Deintyddfa, ac mae gan yr holl breswylfeydd sy’n eiddo i’r Brifysgol wardeniaid lles ar y safle. Ar y campws mae gennym staff diogelwch 24 awr a swyddog heddlu penodol.

Materion Ariannol

image

Yn ogystal â chefnogaeth academaidd, mae Abertawe yn cynnig rhychwant o gymorth ariannol i ôl-raddedigion. Mae hyn yn cynnwys ysgoloriaethau, cyngor ar ffynonellau cyllid eraill ar gyfer astudiaethau ôl-radd, ac arweiniad gan ein Swyddfa Cyngor a Chefnogaeth Ariannol.

Os ydych yn bwriadu helpu eich mab neu ferch gyda’u Ffioedd Dysgu, rydym yn cynnig hyblygrwydd talu ffioedd sy’n rhoi modd talu’r ffioedd fesul tipyn mewn rhandaliadau.

Cyflogadwyedd

image

Pa raglen ôl-radd bynnag y mae eich mab neu ferch yn ei dewis, byddant yn gwella eu cyflogadwyedd trwy ddatblygu rhinweddau a sgiliau hanfodol. Mae yna nifer o fanteision sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni a addysgir a’r rhai ymchwil ac mae llawer o’n graddedigion wedi mynd ymlaen i gael cryn lwyddiant yn broffesiynol.

Caiff rhaglenni ôl-radd Abertawe eu cryfhau gan ein cysylltiadau eang â diwydiant, ac mae yna gyfleoedd niferus i fyfyrwyr ddilyn prosiectau sy’n gysylltiedig â diwydiant ac ymgymryd â lleoliadau gwaith.

O’r adeg maent yn cyrraedd Abertawe, bydd staff arbenigol o’r uned Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn helpu eich mab neu ferch i gynllunio a pharatoi ar gyfer eu dyfodol. Mae ystod eang o wasanaethau ar gael i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau a chryfhau eu dewisiadau gyrfa, ac mae ein cyfradd cyflogaeth graddedigion o 91% yn dyst i'n llwyddiant.

Llety

image

Mae amrywiaeth o lety ar gael i’n myfyrwyr ôl-raddedig. Mae hyn yn cynnwys rhai o neuaddau preswyl y Brifysgol, tai wedi’u rheoli gan y Brifysgol a llety yn y sector breifat.

Mae ein digwyddiad ‘Chwilio am Dy’ ar gyfer ôl-raddedigion newydd yn eu helpu i ddod o hyd i lety wedi’i rannu yn y sector preifat a dod i adnabod ôl-raddedigion eraill i rannu â nhw. Mae’r digwyddiad hwn wedi’i sybsideiddio ¿¿gan y Brifysgol, ac mae’n helpu i leddfu’r straen o ddod o hyd i rywle i fyw mewn dinas newydd.