1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae’r MPhil yn radd ymchwil a ddilynir dros ddwy flynedd yn llawn amser neu bedair blynedd yn rhan amser. Mae myfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil o dan oruchwyliaeth staff Hanes, a llunio traethodau ymchwil sy’n gwneud cyfraniad gwreiddiol sylweddol i’n gwybodaeth a’n ddealltwriaeth am ryw agwedd o’r gorffennol.

Mae’r PhD yn radd ymchwil a ddilynir dros dair blynedd yn llawn amser neu chwe blynedd yn rhan amser. Mae myfyrwyr yn ymgymryd ag ymchwil o dan oruchwyliaeth staff Hanes, a llunio traethodau ymchwil sy’n gwneud cyfraniad gwreiddiol sylweddol i’n gwybodaeth a’n ddealltwriaeth am ryw agwedd o’r gorffennol.

Nodweddion Allweddol

Mae arbenigedd yr Adran Hanes a’r Clasuron yn ymestyn o ddiwylliannau ac ieithoedd hynafol yr Hen Aifft, Gwlad Groeg, a Rhufain i hanes ugeinfed ganrif hwyr ac unfed ganrif ar hugain gynnar Ewrop. Mae ymchwil ein staff a’n hôl-raddedigion yn rhan hanfodol o fywyd yr adran, ac mae’n golygu bod Abertawe yn lle deinamig, cyffrous, ac ysgogol i astudio.

Mae Hanes a’r Clasuron yn rhan o Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (http://www.swansea.ac.uk/riah/), sy’n trefnu nifer fawr o seminarau, cynadleddau, a gweithgareddau ymchwil eraill. Hefyd mae nifer o grwpiau ymchwil sy’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer staff ac ôl-raddedigion, yn cynnwys:  Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, y Ganolfan ar gyfer Ymchwil i Lenyddiaeth Naratif yr Hen Fyd (KYKNOS), Canolfan Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar (MEMO), a Chanolfan Ymchwil Rhyw, Diwylliant a Chymdeithas (GENCAS).

Mae gan fyfyrwyr fynediad i raglenni sgiliau a hyfforddiant a gynigir gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Brifysgol.

Disgrifiad

Mae gradd PhD neu MPhil yn berffaith ar gyfer y rhai a hoffent ddilyn ymchwil gwreiddiol dros gyfnod estynedig. Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc yn ymwneud â hanes canoloesol, hanes modern cynnar, neu hanes modern y gall y staff gynnig goruchwyliaeth drosto (http://www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/staff/).  Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â:  Dr Fritz-Gregor Herrmann (f.g.herrmann@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MPhil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd).

PhD - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol, a dylech fod â gradd Meistr ôl-raddedig, neu'n disgwyl cael hynny, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Ymgeisiwch ar-lein a dilynwch statws eich cais ar www.swansea.ac.uk/applyonline.

Cewch chi ymrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £14,700
Ph.D. Rhan-amser £2,140 £7,350
M.Phil. Llawn-amser £4,280 £14,700
M.Phil. Rhan-amser £2,140 £7,350

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Cyflwynir traethawd ymchwil o ddim mwy na 60,000 o eiriau (MPhil) neu 100,000 o eiriau (PhD), sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at ein dealltwriaeth am y gorffennol. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil (arholiad viva voce, neu viva). 

 

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau fod y wybodaeth uchod yn gywir ac yn ddiweddar ar adeg ei chyhoeddi ond nid oes modd i’r Coleg dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau. Noder y dylai’r dudalen hon bob amser gael ei darllen ar y cyd â rheoliadau’r Brifysgol sy’n rheoli graddau ymchwil http://www.swansea.ac.uk/registry/academicguide/.