MSc drwy Ymchwil Ffiseg Gronynnau Damcaniaethol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r adran Ffiseg bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno â’n grwpiau ymchwil.

Mae’r MSc drwy Ymchwil Ffiseg Gronynnau Damcaniaethol yn galluogi myfyrwyr i ddilyn rhaglen ymchwil unigol am flwyddyn. Byddai’r MSc drwy Ymchwil fel arfer yn dod i ben ar ôl blwyddyn. Fodd bynnag, dan amodau addas, gellir hefyd defnyddio’r flwyddyn gyntaf hon o ymchwil fel dilyniant i ail flwyddyn gradd PhD.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Nodweddion Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe'n Brifysgol a arweinir gan ymchwil ac mae’r adran Ffiseg yn gwneud cyfraniad sylweddol yn y cyswllt hwn. Fel Myfyriwr Ffiseg Ôl-raddedig y byddwch yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau academyddion sy’n enwog yn rhyngwladol.

Dyfarnwyd y graddau uchaf o 4* a 3* i’r Adran yn RAE 2008, a nodwyd bod ein hymchwil o safon Byd-eang neu Ryngwladol o ran ei gwreiddioldeb, ei phwysigrwydd a'i manylder.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar Gampws y Bae, Abertawe.

Disgrifiad

Mae’r ddau brif grŵp ymchwil yn yr Adran Ffiseg yn canolbwyntio ar y meysydd ymchwil canlynol:

Y Grŵp Ffiseg Arbrofol

 

 • Ffiseg Atomig Sylfaenol
 • Mater Cyddwysedig a Ffiseg Faterol
 • Sbectrosgopeg Laser Dadansoddol

Y Grŵp Ffiseg Damcaniaethol

 • Theori linynnol, disgyrchiant cwantwm a’r gyfatebiaeth AdS/CFT
 • Theorïau Meidryddion Latis, QCD
 • Theori maes uwch-gymesur, theori meidryddion aflonyddol
 • Theori maes gofod amser crwm
 • Ffiseg tu hwnt i’r model safonol

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer MSc drwy Ymchwil Gronynnau Damcaniaethol fel arfer yw gradd Anrhydedd ail ddosbarth uwch fan lleiaf neu gymhwyster cyfwerth mewn ffiseg neu faes perthnasol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ac yn chwilio am dystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae’r Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn hapus i roi cyngor i chi i weld a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio yn llawn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o leiaf o 6.5 a 5.5 ym mhob elfen). Mae rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg cymeradwy yn:

www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Wrth wneud cais am Radd MSc drwy Ymchwil Ffiseg Gronynnau Damcaniaethol, bydd rhaid i chi gwblhau a chynnwys Ffurflen Cynnig Ymchwil y gallwch ei lawrlwytho o http://www.swan.ac.uk/geography/postgraduate

Unwaith y byddwch wedi dewis maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ei drafod â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio physics-admissions@swansea.ac.uk er mwyn mynegi diddordeb mewn MSc drwy Ymchwil Ffiseg Gronynnau Damcaniaethol.

Gwnewch gais ar-lein a gallwch olrhain statws eich cais ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil Ffiseg Gronynnau Damcaniaethol yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae mwy o wybodaeth am wneud cais ar gyfer MSc drwy Ymchwil yn www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,260 £17,850
MSc by Research Rhan-amser £2,130 £8,950

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil Ffiseg Gronynnau Damcaniaethol yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, na chostau argraffu neu lungopïo.

Strwythur y Cwrs

Mae’r Adran Ffiseg bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno â’n grwpiau ymchwil.

Mae pob Gradd Ymchwil Ffiseg yn cymryd 12 mis o astudio sy'n cynnwys gwneud traethawd estynedig.  Ar gyfer rhaglenni MSc drwy Ymchwil byddwch yn derbyn arweiniad gan ymchwilwyr o fri rhyngwladol trwy brosiect ymchwil unigol ac estynedig dros gyfnod o flwyddyn. Nid oes yr un elfen a addysgir.

Mae’r graddau MSc drwy Ymchwil yn eich galluogi i ddilyn rhaglen ymchwil unigol am flwyddyn a fyddai fel arfer yn dod i ben ar ôl blwyddyn.   Fodd bynnag, dan amodau addas, gellir hefyd ddefnyddio’r flwyddyn gyntaf hon o ymchwil fel dilyniant i ail flwyddyn gradd PhD. 

Mae gan bob rhaglen fodiwl hyfforddiant ymchwil cychwynnol a argymhellir (Sgiliau Gwyddoniaeth a Dulliau Ymchwil), ond ar wahân i hyn, does dim elfen a addysgir. Y mae’n addas iawn ar eich cyfer os yw eich cefndir ym maes daearyddiaeth neu mewn disgyblaeth gytras, a'ch bod am ddilyn rhaglen sy'n seiliedig yn llwyr ar ymchwil. 

Addysgu ac asesu

Bydd y rhan gyntaf ar ffurf traethawd ymchwil sy’n cynnwys dulliau a chanlyniadau'r prosiect ymchwil. Dylid cyflwyno pob traethawd ymchwil yn unol ag Arweiniad y Brifysgol i Fyfyrwyr Ymchwil ar Ffurf y Traethawd ac ar Gyflwyno Traethawd.

Bydd yr ail ran ar ffurf arholiad llafar (viva voce).

Cysylltiadau â diwydiant

Mae ein dau grŵp ymchwil, Theori Ffiseg Gronynnau (PPT) a Ffiseg Cwantwm, Atomig a Molecwlar (AMQP), yn cyflwyno traweffaith ac iddi fanteision masnachol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, wedi’i hategu gan raglen cynnwys y cyhoedd gyda chyrhaeddiad byd-eang.

Mae effeithiau economaidd yn cael eu sylweddoli gan Uned Sbectrosgopeg Laser Dadansoddol (ALSU) yr Adran sydd, er 1993, wedi gweithio gyda chwmnïau i ddatblygu cynnyrch sy’n cael ei werthu yn y pen draw i gwsmeriaid yn y diwydiant pŵer niwclear a’r fyddin, yn y DU a thramor, ac yn y diwydiant awyrofod byd-eang. Mae gwaith ffiseg gronynnau cyfrifiadurol a gyflawnwyd gan y grŵp PPT wedi creu offeryn meincnodi cyfrifiadurol, sef BSMBench, sy’n cael ei ddefnyddio gan sawl meddalwedd blaengar. Y mae hefyd wedi arwain at sefydlu cwmni newydd.

Mae gwaith y grŵp AMQP ar ddal ac ymchwilio i wrth-hydrogen wedi creu diddordeb mawr yn y cyfryngau. Wrth adeiladu ar hyn rydym wedi datblygu rhaglen sylweddol sydd ar y gweill o gynnwys y cyhoedd. Mae gweithgareddau’n cynnwys datblygu efelychydd meddalwedd pwrpasol (Hands on Antihydrogen) o’r arbrawf gwrthfaterol i fyfyrwyr ysgol.

Cyfleusterau

Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Adran Ffiseg bydd gennych fynediad i’r Cyfleusterau Arbenigol canlynol:

 • Pelydr positron ynni-isel gyda magnet uwch ddargludo maes uchel ar gyfer astudio positroniwm
 • Systemau laser CW ac a phwls
 • Microsgopau optig maes agos a sganio electronau twnelu
 • Microsgop Raman
 • Clwstwr paralel CPU
 • Mynediad i’r Uwch gyfrifiadur ‘Blue C' a adeiladwyd gan IBM ym Mhrifysgol Abertawe sy'n rhan o’r cyfleuster QCDOC ‘teraflop’ yng Nghaeredin ac sy'n acel ei rannu.

Ymchwil

Mae’r grwpiau ymchwil yn cynnwys:

Grŵp Ffiseg Arbrofol

Mae’r Grŵp Ffiseg Arbrofol yn cynnwys staff academaidd, swyddogion ôl-ddoethurol a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Mae ei waith yn cael ei gefnogi gan grantiau gan EPSRC, yr UE, Y Gymdeithas Frenhinol, Cyngor Ariannu Addysg Uwch Cymru a nifer o ffynonellau diwydiannol a llywodraethol. Mae dau brif faes ymchwil: Ffiseg Atomig, Molecwlar a Laser a Ffiseg ar raddfa Nano.

Grŵp Ffiseg Damcaniaethol

Mae gan y Grŵp Ffiseg Damcaniaethol dri ar ddeg o aelodau staff, gyda phedwar swyddog ôl-ddoethurol a deuddeg myfyriwr ymchwil. Dyma’r pedwerydd grŵp theori ffiseg gronynnol fwyaf yn y DU. Fe’i cefnogir yn bennaf gan STFC, ond hefyd mae’n derbyn grantiau gan EPSRC, yr UE, y Gymdeithas Frenhinol ac Ymddiriedolaeth Leverhulme. Mae dau brif faes ymchwil: Theori Maes Cwantwm a Theori Maes Latis Llinynnol.