Mhres Modelu Cyfrifiadurol mewn Peirianneg

Trosolwg Cwrs

Mae dwy ffrwd i'r rhaglen MRes hon: caiff myfyrwyr ddewis arbenigo mewn strwythurau neu mewn hylifau. Mae'r modiwlau a addysgir yn gosod seiliau cadarn o ran modelu cyfrifiadurol ac yn y dull elfennau cyfyngedig yn benodol.

Nodweddion Allweddol

Mae efelychu cyfrifiadurol bellach yn ddisgyblaeth sefydledig sydd â rôl bwysig o ran peirianneg a gwyddoniaeth, ac ym meysydd newydd sy'n dod i'r amlwg o ran ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Gan ddefnyddio modelu mathemategol yn sail, mae dulliau cyfrifiadurol yn darparu gweithdrefnau a all, gyda chymorth y cyfrifiadur, ganiatáu i ni ddatrys problemau cymhleth. Mae gan y technegau hyn rôl gynyddol bwysig mewn diwydiant, ac mae mwy o bwyslais ar ddefnyddio'r fethodoleg mewn meysydd pwysig eraill megis meddygaeth a'r gwyddorau bywyd.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol, lle cynhelir y cwrs hwn, gyfleusterau cyfrifiadura rhagorol, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o'r radd flaenaf gyda chyfleusterau realiti rhithwir a rhwydweithio cyflym iawn.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn datblygu dealltwriaeth gadarn o fodelu cyfrifiadurol, gan arbenigo naill ai mewn strwythurau neu ynteu mewn hylifau, ac mewn defnyddio'r sgiliau a enillir ar y cwrs hwn i ddatblygu eu gyrfa, boed mewn diwydiant neu mewn ymchwil.

Os ydych yn dymuno cymhwyso'n Beiriannydd Siartredig, achredir y cwrs hwn yn gwrs sy'n diwallu gofynion addysg ychwanegol y dysgu sy'n ofynnol i gymhwyso, fel y nodir gan y sefydliadau peirianneg yn y DU ac yn Ewrop.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Dadansoddi Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig
Dulliau Rhifiadol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Mecaneg Solet
Mecaneg Hylifol Uwch
Dadansoddi Dynameg a Byrdymor
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Prosiect Ymchwil MRes  

Gofynion Mynediad

Gradd Anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg. 

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MRes Llawn-amser £4,280 £19,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Strwythur y cwrs

Cyfuniad o fodiwlau a addysgir (60 credyd) a thraethawd hir ymchwil, sy'n cyflwyno canlyniadau prosiect ymchwil sylweddol (120 o gredydau) dros gyfnod o 12 mis o astudio llawn amser. Mae MRes (Meistr Ymchwil) yn darparu'r hyfforddiant perthnasol i chi ennill yr wybodaeth, y technegau, a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn diwydiant neu ar gyfer ymchwil pellach.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MRes Computer Modelling in Engineering timetable

Asesu

Traethawd o ddim mwy na 40,000 o eiriau. Gellir gwneud y prosiect ymchwil mewn diwydiant neu ym Mhrifysgol Abertawe.

Achrediad

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gydbwyllgor y Cymedrolwyr (JBM).

Achredwyd y radd hon gan Gydbwyllgor y Cymedrolwyr dan drwydded rheoleiddiwr y DU, y Cyngor Peirianneg. 

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan y Ganolfan Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol record hir o gydweithredu diwydiannol, ac mae'n cyfrannu i lawer o brosiectau cyffrous, gan gynnwys aerodynameg y cerbyd sy'n dal Record Cyflymder y Byd ar y tir, sef Thrust SSC, a'r cerbyd i'r dyfodol, BLOODHOUND SSC, yn ogystal â dyluniad yr Airbus 380, yr uwch-jet dwylawr.

Dyfyniadau myfyrwyr

"Fe'm denwyd at y cwrs MRes yn Abertawe oherwydd yr oedd y cynnwys yn gweddu'n union â'r hyn yr oeddwn yn chwilio amdano.

Cyn hynny, roeddwn i'n Gynorthwyydd Ymchwil Cardiofasgwlaidd yn Sefydliad Ymchwil Plant Murdoch, yn Melbourne. Roedd fy nghyflogwr, Pennaeth yr Adran Cardioleg, wedi f'annog i ddatblygu sgiliau modelu, gan fod potensial i fodelu helpu i ateb rhai o'r cwestiynau a dadleuon cyfredol yn y maes.  Roeddwn i'n chwilio am gwrs lefel Meistr a fyddai'n dysgu sgiliau modelu cyfrifiadurol y gallwn eu defnyddio ar broblemau llif y gwaed, yn arbennig y rhai sy'n deillio o glefyd cynhenid y galon.

Mae'r Coleg Peirianneg yn Abertawe yn ddewis da yn sicr. Ym maes modelu cyfrifiadurol, mae'r coleg yn un o ganolfannau blaenllaw'r byd (y Coleg ysgrifennodd y llyfr testun, yn llythrennol). Roedd llawer o'r bobl yr oeddwn yn eu hadnabod yn Abertawe wedi dod i astudio am flwyddyn neu ddwy, ond wedyn, penderfynon nhw aros. Gallaf weld sut y gallai hynny ddigwydd."

Jonathan Mynard, MRes Modelu Cyfrifiadurol mewn Peirianneg, wedyn PhD ym Mhrifysgol Melbourne, bellach yn gymrawd ôl-ddoethurol yn y Labordy Efelychu Biofeddygol ym Mhrifysgol Toronto, Canada.

Gyrfaoedd

Cyflogaeth mewn ystod eang o ddiwydiannau lle mae angen y sgiliau a ddatblygir ar y cwrs hwn, o awyrofod i'r sector meddygaeth. Mae pwysigrwydd technegau modelu cyfrifiadurol wedi cynyddu er mwyn datrys problemau cymhleth.  O raddio o'r cwrs hwn, byddwch yn gallu defnyddio sgiliau y mae galw mawr amdanynt mewn diwydiant neu mewn ymchwil.

Cyfleusterau

Mae Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe wedi defnyddio grant o £3 miliwn o'r Gronfa Isadeiledd Ymchwil Gwyddoniaeth i ddarparu cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf.

Mae'r caledwedd yn cynnwys clwstwr o 450 o brosesyddion, gorsafoedd graffeg sydd ymhlith y goreuon, a chysylltiadau rhwydwaith cyflym iawn. Mae'r feddalwedd sydd ar gael yn cynnwys meddalwedd a ddatblygwyd yn y brifysgol yn ogystal â meddalwedd sydd ar gael yn fasnachol.

Ymchwil

Yn ôl Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008, roedd Peirianneg Sifil yn Abertawe'n ail yn y DU.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 95% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.