MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Sifil

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MSc by Research 1Bl LlA
    MSc by Research 2Fl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Sifil

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg sifil a chyfrifiadurol. Bu peirianwyr ag enw da rhyngwladol yn Abertawe yn arloesi datblygiad technegau rhifol, fel y dull elfen gyfyngedig, a gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi galluogi datrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr MSc drwy Ymchwil mewn maes Peirianneg Sifil.

Nodweddion Allweddol

‌Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf, gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd yr ymchwil, gan farnu bod 95 y cant o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).

Erbyn hyn, mae efelychu cyfrifiadurol yn ddisgyblaeth sefydledig sydd â swyddogaeth bwysig i’w chwarae ym maes peirianneg, y gwyddorau ac mewn meysydd newydd o ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau cyfrifiadurol ardderchog, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau rhith-wirionedd a rhwydweithio cyflymder uchel.

Mae ymchwil ym maes Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn amlddisgyblaethol ei natur, yn ymgorffori ein cryfderau mewn meysydd ymchwil ar draws y disgyblaethau Peirianneg.

Mecaneg gyfrifiadurol yw sylfaen mwyafrif y prosiectau MSc drwy Ymchwil yn y disgyblaethau peirianneg hyn.

QS world university rankings by subject

Cydnabyddir adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Abertawe fel un o’r 200 adran uchaf yn y byd (QS World Subject Rankings).

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

 

Disgrifiad

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn www.swansea.ac.uk/engineering/staff

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Sifil yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth ym maes Peirianneg, Mathemateg neu ddisgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn (Dr Wulf Dettmer) ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud MSc drwy Ymchwil. 

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer MSc drwy Ymchwil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,280 £19,000
MSc by Research Rhan-amser £2,140 £9,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Fel arfer cwrs blwyddyn llawn-amser, dwy neu dair blynedd yn rhan amser. Prosiect ymchwil unigol yw hwn, wedi’i ysgrifennu mewn traethawd hir o 30,000 gair.

Asesu

Cyflwynir traethawd hir nad yw’n hwy na 30,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’ cyfrannu’n sylweddol i’r pwnc. Yna, asesir hyn drwy arholiad viva voce gan arholwr mewnol ac allanol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol hanes da o gydweithio diwydiannol, ac mae’n cyfrannu at lawer o brosiectau cyffrous, gan gynnwys aerodynameg y car sy’n dal Record y Byd am Gyflymder ar y Tir, car uwchsonig Thrust, a char uwchsonig y dyfodol BLOODHOUND, a dyluniad yr uwchjet deulawr Airbus A380.

Cyfleusterau

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe wedi defnyddio grant o £3 miliwn o'r Gronfa Isadeiledd Ymchwil Gwyddoniaeth i ddarparu cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf.

Mae'r caledwedd yn cynnwys clwstwr o 450 o brosesyddion, gorsafoedd graffeg sydd ymhlith y goreuon, a chysylltiadau rhwydwaith cyflym iawn.

Mae'r feddalwedd sydd ar gael yn cynnwys meddalwedd a ddatblygwyd yn y brifysgol yn ogystal â meddalwedd sydd ar gael yn fasnachol.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y labordy profi strwythurau trwm.

Ymchwil

Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) yn 2008, gosodwyd Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig.

Ymchwil sy’n arwain y byd

Dangosodd yr RAE bod 95% o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).

Mae ymchwil arloesol Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn manteisio ar arbenigedd staff academaidd yr adran. Mae’r ymchwil amlddisgyblaethol hwn yn llywio ein haddysgu sydd o’r radd flaenaf, gyda sawl un o’n staff yn arweinwyr yn eu meysydd.