PhD/MPhil Gwyddorau Chwaraeon

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA

Trosolwg Cwrs

PhD/MPhil Gwyddorau Chwaraeon

Gydag amgylchedd ymchwil llwyddiannus sy’n edrych ar berfformiad chwaraeon élite a meddygaeth ac iechyd ymarfer corff, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Gwyddor Chwaraeon.

Nodweddion Allweddol

Mae ymchwil Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Abertawe’n digwydd yng nghanolfan ymchwil Chwaraeon Cymhwysol, Technoleg, Ymarfer Corff a Meddygaeth (A-STEM). Mae’n ymwneud ag ymchwil, dysgu a gweithgaredd trydedd genhadaeth sy’n pontio’r ffiniau ffug rhwng disgyblaethau traddodiadol. Mae Prifysgol Abertawe’n unigryw gan mai dyma’r unig brifysgol ymchwil-ddwys yn y DU lle lleolir Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn yr adran Beirianneg.

Mae gweithgaredd ymchwil mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn digwydd mewn dau brif faes:

 • Perfformiad Chwaraeon Elît
 • Meddygaeth Ymarfer Corff ac Iechyd

Mae ein hymchwil yn pontio meysydd gwyddoniaeth, technoleg, iechyd a meddygaeth wedi’i gymhwyso i chwaraeon, ymarfer corff a sefyllfaoedd iechyd gyda phlant, pobl hŷn, grwpiau clinigol a phencampwyr elît rhyngwladol. Yn bwysig, cymhwysir ymchwil gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff ym myd natur ac mae’n treiddio drwy ddysgu, gweithgareddau trydedd genhadaeth a chyfleoedd dysgu yn y gweithle. Mae wedi effeithio ar chwaraeon elît, myfyrwyr, diwydiant, cleifion a’r cyhoedd.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau ymchwil PhD sydd wedi eu goruchwylio ym maes Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe yn ddiweddar yn cynnwys:

 • Dylanwad dulliau gwella ar swyddogaeth niwrogyhyrol ac endocrin mewn chwaraewyr rygbi proffesiynol
 • Monitro athletwyr a pharatoi athletwyr
 • Effaith ymyrraeth ffitrwydd milwrol commando joes’ mewn ysgolion ar lefelau gweithgarwch corfforol plant, eu hymddygiad, eu presenoldeb a’u cyrhaeddiad academaidd.
 • Ymatebion glycemig, metabolaidd a hormonaidd i ymarfer ymwrthedd mewn diabetes math 1
 • Archwilio nifer achosion clefyd cardiofasgwlaidd a risg diabetes mewn lleoliad gweithle: Prosiect Sir Gâr
 • Gwerthuso effeithiau rhaglen ymyrraeth ffordd o fyw yn rhanbarth Sir Gaerfyrddin
 • Defnyddio arsylwi fel ymyrraeth i reoli cyd-effeithiolrwydd
 • Dylanwad ymarfer corff cyn-geni rheolaidd ar waith systemau cardiofasgwlaidd, hemodynamig a’r system nerfol awtonomig (CHANS) yn ystod beichiogrwydd ac wedyn

Gofynion mynediad ar gyfer y PhD neu’r MPhil Gwyddor Chwaraeon yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Gwyddor Chwaraeon neu mewn disgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Yn ogystal ag addysgu a gwneud ymchwil, mae staff academaidd hefyd yn weithgar o ran gwaith ymgynghori ac ymarfer cymwysedig mewn lleoliadau chwaraeon ac ymarfer.
 
Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn:

Gofynion Mynediad

Anghenion derbyn ar gyfer yr PhD/MPhil Gwyddor Chwaraeon yw gradd ddosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Gwyddor Chwaraeon neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi adnabod maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil ac yn trafod hwn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio engineering@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb mewn PhD/MPhil Gwyddor Chwaraeon.

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais am le ar yr PhD/MPhil Gwyddor Chwaraeon yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, cewch ragor o wybodaeth am wneud cais am yr PhD/MPhil Gwyddor Chwaraeon www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £17,950
Ph.D. Rhan-amser £2,140 £9,000
M.Phil. Llawn-amser £4,280 £17,950
M.Phil. Rhan-amser £2,140 £9,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.

Strwythur y cwrs

PhD: Fel arfer yn dair blynedd o hyd (amser llawn) neu’n chwe blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

MPhil: Fel arfer yn ddwy flynedd o hyd (amser llawn) neu’n bedair blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Asesu

PhD: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 100,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 60,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfle i fyfyrwyr fynd ymlaen i wneud PhD. 

Cysylltiadau â diwydiant

Yn ogystal â dysgu ac ymchwilio, mae staff academaidd yn ymwneud yn gyson ag arfer gymwysedig ac ymgynghori mewn sefyllfaoedd chwaraeon ac ymarfer corff. Mae ein cysylltiadau sefydlog yn cynnwys sefydliadau megis:

 • Diabetes UK
 • Haemaflow
 • Ymddiriedolaeth GIG Abertawe
 • Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin
 • UK Sport
 • Chwaraeon Cymru
 • Undeb Rygbi Cymru
 • Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB)

Rydym hefyd yn gweithio gyda thimau chwaraeon elît yn cynnwys:

 • Rygbi’r Scarlets
 • Rygbi’r Gweilch
 • Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe
 • West Ham United AFC
 • Bobsled Prydeinig
 • Bobsgerbwd Prydeinig
 • Seiclo Prydeinig
 • Rygbi 7 bob ochr Cymru

Bydd ein staff hefyd yn ymgynghori’n gyson mewn cyd-destun chwaraeon gyda phoblogaethau lle mae clefydau cronig megis diabetes, adferiad clefyd y galon a gofal yr arennau.

Dyfyniadau myfyrwyr

Dan Wadsworth, BSc Gwyddor Chwaraeon ac MPhil Gwyddor Chwaraeon

Swyddog Ymchwil – yr Athrofa Bwyd, Maetheg a Iechyd Pobl, Prifysgol Massey, Seland Newydd

“Cefais i radd anrhydedd BSc dosbarth cyntaf, ac wedyn es i ymlaen i gwblhau MPhil. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r tîm cyfeillgar a chefnogol, lle roedd pawb yn dod i nabod ei gilydd, yn enwedig ar lefel ôl-raddedig, a gyda’r ffordd roedd syniadau’n cael eu rhannu.

Rhys Jones, MSc Gwyddor Chwaraeon a PhD Gwyddor Chwaraeon

Gwyddonydd Chwaraeon gyda Rygbi’r Scarlets a myfyriwr PhD rhan-amser ym Mhrifysgol Abertawe

“Ymunais i ag Abertawe ar gyfer gradd MSc, ac arweiniodd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgais i bryd hynny at gael fy mhenodi i fy swydd bresennol gyda’r Scarlets. Rydw i nawr yn cyfuno’r swydd hon gyda PhD rhan-amser yn y Brifysgol mewn Ffisioleg Chwaraeon, yn ymchwilio i wellhad niwrogyhyrol ac endocrin chwaraewyr rygbi undeb élite.”

Joe Taylor, BSc Gwyddor Chwaraeon a PhD Gwyddor Chwaraeon

Dadansoddwr Perfformiad, wedi’i gyflogi gan Athrofa Chwaraeon Lloegr ac yn gweithio gyda Nofio Anabledd Prydain

Cyfleusterau

Mae Canolfan Ymchwil A-STEM wedi datblygu’i labordai’i hun sy’n gyfuwch â’r prifysgolion mwyaf blaenllaw ac adnabyddus yn y DU.

Dysgwch ragor am yr adnoddau a ddefnyddir gan fyfyrwyr ac ymchwilwyr Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae gan Brifysgol Abertawe enw da y mae’n falch ohono mewn rhagoriaeth mewn chwaraeon ynghyd ag adnoddau chwaraeon rhagorol. Gwelwch olygfa banoramig 365 gradd o’r Pentref Chwaraeon: yn cynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Cyrtiau Dan Do, Trac Rhedeg, Astroturf a Thrac Dan Do.

Ymchwil

Mae ymchwil mewn gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn digwydd o fewn y Ganolfan Ymchwil A-STEM sy’n arwain y byd. Ymgymerir ag ymchwil o bwys ym meysydd diabetes ac iechyd yn ogystal ag ymddygiad eisteddog, gweithgarwch corfforol, ffitrwydd, sgiliau symud gwaelodol ym maes plant gordew gan nifer o staff gwyddoniaeth ymarfer clinigol.

Mae ein grŵp perfformiad mewn chwaraeon elît yn arwain prosiect a gefnogir gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru i leoli Cymru ar flaen y gad y meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg a Meddygaeth mewn chwaraeon elît ac i hybu’u gymhwysedd ehangach mewn iechyd ac addysg. Bydd y prosiect hwn yn cynrychioli cydweithio unigryw rhwng academyddion, busnesau a chwaraeon Cymreig, gyda’r bwriad trosgynnol o wella perfformiad pob un yn ei dro.

Mae cysylltiadau sylfaenol mewn integreiddio ymchwil peirianneg a gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff yn cael eu datblygu gan y Grŵp Delweddu Chwaraeon sy’n dadansoddi deunydd fideo i gynhyrchu data ar frys ar gyfer dadansoddi diymdroi ym maes perfformiad chwaraeon. 

Yn ddiweddar sefydlwyd y grŵp ymchwil Dadansoddeg Ymddygiad Peirianneg mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff (E-BASE) i archwilio’r defnydd o dechnoleg synwyryddion a phrosesu uwch i fesur hyfforddi a gweithgaredd mewn poblogaethau chwaraeon a chlinigol yn eu tro.

Mae gennym gysylltiadau ymchwil rhyngwladol a phrosiectau gyda phrifysgolion yn ne a dwyrain Ewrop, Sgandinafia, Awstralia, Seland Newydd, Canada, UDA, Yr Eidal ac Awstria.