PhD/MPhil Nanotechnoleg

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Nanotechnology

Mae ein Canolfan Peirianneg Proses a Systemau yn dwyn ynghyd arbenigedd academaidd sy’n bodoli ledled y Brifysgol, gan gynnwys cyfleusterau o’r radd flaenaf. Gydag enw da rhagorol am ymchwil ym maes Nanotechnoleg, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Nanotechnoleg.

Nodweddion Allweddol

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae pwyslais ein hymchwil ym maes nanotechnoleg ar ddatblygu ymchwil i’w gymhwyso a throsglwyddo technoleg o’r labordy i’r gweithle neu’r ganolfan iechyd.

Mae rhyngweithio gyda diwydiant yn elfen allweddol o strategaeth y ganolfan. Fel un o arweinwyr y byd ym maes ymchwil electroneg pŵer, telathrebu, nanotechnoleg a biometreg a modelu dyfeisiau nanoelectronig.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau ymchwil PhD a oruchwyliwyd ym Mhrifysgol Abertawe ym maes Nanotechnoleg yn ddiweddar yn cynnwys:

 • Cymhwyso technoleg lled-ddargludol ar gyfer astudiaethau un gell effeithiol
 • Mewnlifiad cellog a chludo nanoronynnau
 • Systemau cyflenwi cyffuriau microronynnau a nanoronynnau
 • “Cynlluniau codio rhwydweithiau ymarferol ar gyfer rhwydweithiau mynediad radio esblygiad hirdymor ynni effeithlon”
 • Synthesis, nodweddu a modelu systemau nanoelectrofecanyddol
 • Dadansoddi data sytometreg llif clinigol gan ddefnyddio dulliau systemau
 • Sytometreg llif uwch i ddadansoddi poblogaeth cell
 • Astudio mewnlifiad nanoronynnau gan gelloedd
 • Biosynhwyro nanoplasmoneg yn seiliedig ar nanoantena deubol

Dysgwch ragor am rai o’n staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Professor Huw Summers

Professor Paul Rees

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y PhD neu’r MPhil Nanotechnoleg yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ym maes Peirianneg neu mewn disgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud PhD neu MPhil.

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer PhD neu MPhil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y PhD www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £19,000
Ph.D. Rhan-amser £2,140 £9,500
M.Phil. Llawn-amser £4,280 £19,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

PhD: Fel arfer yn dair blynedd o hyd (amser llawn) neu’n chwe blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

MPhil: Fel arfer yn ddwy flynedd o hyd (amser llawn) neu’n bedair blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Asesu

PhD: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 100,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 60,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfle i fyfyrwyr fynd ymlaen i wneud PhD. 

Cysylltiadau â diwydiant

Mae ymchwil nanotechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi pwyslais mawr ar ddatblygu ymchwil i’w gymhwyso a throsglwyddo technoleg o’r labordy i’r gweithle neu’r ganolfan iechyd. O’r herwydd, mae rhyngweithio gyda diwydiant yn elfen allweddol o strategaeth y ganolfan, ac rydyn ni wedi cydweithio gyda chwmnïau amlwladol mawr fel Agilent, Boots a Sharp, yn ogystal â sawl cwmni llai o Gymru.

Dyfyniadau myfyrwyr

“Yn haf 2010, cymerais i ran mewn rhaglen cyfnewid myfyrwyr o’r enw IAESTE, lle cefais i leoliad ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r campws drws nesa i’r môr, ac fe wnaeth prydferthwch penrhyn Gŵyr argraff barhaus arna i. Ar ôl dau fis yn amgylchedd proffesiynol y Coleg Peirianneg, wedi’i gyfuno a swydd ddiddorol iawn oedd yn gysylltiedig â diwydiant, penderfynais i ddod i astudio yma.

Rydw i wedi darganfod bod Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau i fyfyrwyr PhD i’w helpu gyda’u gwaith ar y traethawd hir, yn ogystal ag adnoddau gwybodaeth da yn y llyfrgell. Dylwn i hefyd grybwyll y ffaith bod sylfaen o offer a meddalwedd cryf iawn gan y Brifysgol, rhywbeth sy’n bwysig iawn i fyfyrwyr peirianneg.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser, felly gallwch ddysgu ieithoedd tramor, er enghraifft. Mae gwahanol ddewisiadau teithio ar gael hefyd, yn swyddfa deithio’r Brifysgol. Ces i daith gyffrous iawn i Gôr y Cewri ac Avebury, taith fythgofiadwy.

Rwy’n gobeithio y bydd safonau uchel adnabyddus yr addysg yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn fy helpu i i lwyddo yn fy ngyrfa ym myd diwydiant yn y dyfodol."

Olga Kryvchenkova, PhD Nanotechnoleg

Cyfleusterau

Dysgwch ragor am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.